Ambtsdragersvergaderingen Gereformeerde Bond

NIEUWE TONGE – THOLEN – De Gereformeerde Bond houdt op de eerste twee dinsdagen van september, 3 en 10 september 2019, jaarlijkse toerustingsavonden voor ambtsdragers in het land. Voor de Classis Delta worden deze bijeenkomsten gehouden in Nieuwe Tonge en Tholen. Daarbij staat het jaarthema van de Gereformeerde Bond centraal: ‘Heilig Evangelie, heilig gebod’, een thema dat ook is besproken door prof dr H. van den Belt tijdens de jaarvergadering. Zijn bijdrage zal verschijnen in De Waarheidsvriend.

Tijdens de ambtsdragersvergaderingen wordt gesproken over ‘Gods gebod, van een ándere orde’.

Vaak, veel te vaak is het christelijk geloof als een godsdienst beschouwd van regels en wetten. De geboden van God worden dan opgevat als ‘wat je vooral niet mag’. Echter, die geboden behoren tot het (heilig) Evangelie. Het Woord is heilig, die geboden zijn heilig; ze zijn leefregels voor ons welbevinden. Vrijwel elke politicus zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarnaar mensen verlangen. Hij streeft naar goede wetten. En dan zegt God: ‘Mijn wet, die is heilig en goed, die is van een andere orde, die is rechtvaardig ook!’
Gods Woord is heilig, omdat de Bijbelboeken van God komen, zoals de Geest getuigt in het hart van de gelovige. De Heilige Schriften komen van Iemand die ik ken, Die ik betrouwbaar acht. Om de Bijbel te verstaan moeten we door diezelfde Geest geleid worden. Onder het gezag van dat Woord mag de gemeente zich stellen. Heilig is het Woord, omdat het getuigt van Christus.

Tijdens de ambtsdragersvergaderingen denken we erover na hoe het leven bij deze heilige geboden voor de christelijke gemeente een spanningsvolle werkelijkheid is. Paulus leert de gemeente dat hebzuchtigen en dronkaards, overspelers en lasteraars het Koninkrijk van God niet beërven zullen én benoemt dan de positie van de gemeente: ‘Maar u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd…’ De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een bepaald patroon van normen en waarden doorgeven. Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.

Citaten

Ter introductie van het thema worden enkele citaten aangereikt:

Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich afkeren van het heilige gebod, dat hun overgeleverd was.
2 Petrus 2:21

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
Jakobus 1:25

Ik ben niet gelovig, maar de Tien Geboden… dat is ongeveer het begin van ons strafrecht; je blijft van andermans vrouw af, je blijft van andermans spullen af, je doodt niet, en nog een paar van dat soort dingen.
Oud-D66-leider Alexander Pechtold

Er is een verband tussen de dwaalleer en de verwording van de gemeente. Een dwaalleer is nooit een theoretische zaak. Iedere dwaalleer heeft direct praktische consequenties voor de beleving van het gemeente-zijn.
Dr. J.P. Versteeg

De nieuwtestamentische christenen hebben de wet, de profeten en de psalmen niet gelezen als een bundeling van verschillende godservaringen, maar als één getuigenis van de ene God Die tot ons spreekt.
Dr. H. van den Belt

Tijdens de regionale vergaderingen wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, de leiding van de bijeenkomst berust bij een predikant uit de regio. Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond welkom.

De bijeenkomsten voor de Classis Delta zijn gepland op:

Dinsdag 3 september, 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur(:
Regio Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en provincie Zeeland:
Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19, Nieuwe Tonge.
Inleiding door ds J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan den IJssel.

Dinsdag 10 september, 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur):
Regio West-Brabant, Tholen, Hoeksche Waard:
De Wingerd, Nieuwe Pad 1, Tholen.
Inleiding door prof dr M.J.de Vries, uit Papendrecht.

%d bloggers liken dit: