Bisdom snijdt in R. K.  Bevelanden/Schouwen

BREDA – In de regio Bevelanden/Schouwen-Duiveland (Heilige Pater Damiaanparochie) worden binnen enkele jaren rooms katholieke kerkgebouwen afgestoten. Die maatregel is onderdeel van het ‘Parochieplan Boven de Schelde 2019 – 2022’ van het Bisdom Breda (ondertitel ‘De bakens verzetten’).  Dat wordt gemeld in de vrijdag  15 november verschenen nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren.

Interieur Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk Ovezande

De voorgenomen sluiting van bedehuizen in de regio Bevelanden/Schouwen-Duiveland vormt één van de 10 aanbevelingen van het Parochieplan. Het is de bedoeling dat In de Heilige Pater Damiaanparochie bisschop Jan Liesen vóór 2022 keuzes voorlegt ‘inzake (her)bestemming van gebouwen.

Monseigneur Liesen pleit er in het plan ook voor om ‘maximaal ruimte te scheppen voor de viering van de eucharistie’. Dat betekent in lekentaal dat vooral wordt ingezet op viering onder leiding van een priester en niet op diensten waarin een pastoraal medewerker voorgaat*.  In dat verband moet ook de oproep van Liesen worden gezien om de aanvangstijden van de zondagvieringen in de H. Pater Damiaanparochie te laten rouleren. Het plan bevat voor deze parochie ook de aanbeveling om  ‘de uitgaven voor overig personeel en programmakosten terug te brengen naar een meer aanvaardbaar niveau’. Voor de Heilige Maria Parochie Walcheren wordt aanbevolen om de aanvangstijden van de zondagvieringen zodanig aan te passen, dat één priester in beide kerken eucharistie kan vieren.

De overige aanbevelingen luiden als volgt:
1) Stimuleren van ‘parochievernieuwing’ door gericht aanbod van Alphacursus.
2) Sacramentencatechese (rond doop, eerste communie, vormsel en huwelijk) concentreren op de zondag en aanbieden in relatie tot de viering van de eucharistie.
3) In de Heilige Maria Parochie Walcheren volharden in het herinrichten van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.
4) Bezien of en in hoeverre het vrijwilligersbeleid van de Heilige Maria Parochie Walcheren kan worden overgenomen door de Heilige Pater Damiaanparochie. Sterker hierin opnemen, dat vrijwilligerswerk wordt gedaan als uiting van geloof. (Anders geformuleerd: meer nadruk leggen op inspiratie, minder op organisatie.)
5) Vanwege afnemend aantal vrijwilligers keuzes maken met betrekking tot de parochiële activiteiten.

De leden van de parochies op Walcheren worden nader ingelicht tijdens twee informatie-bijeenkomsten:
-woensdag 4 december aanvang 19.30 uur, in de dagkapel van de H.H Petrus en Pauluskerk in Middelburg
-woensdag 11 december aanvang 19.30 uur, in de Emmanuelkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.

Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen

Het volledige plan is vanaf maandag 18 november 2019 te lezen op de website https://www.rkwalcheren.nl/

Het aantal voor de katholieke eredienst in gebruik zijnde gebouwen in Zeeland daalde tussen 1 januari 2001 en 1 juli 2019 van 43 naar 24. Klik hier voor totaaloverzicht gesloten kerkgebouwen Zeeland.

*Dit is in lijn met de pastorale brief die kardinaal Eijk eerder dit jaar publiceerde over kerkdiensten. Daarin omschreef hij de Woord- en communievieringen zonder priester als ‘noodoplossing’ Klik hier voor verhaal over deze brief.