Colleges

Colleges voor Beheerszaken, Visitatie, Opzicht en Bezwaren en Geschillen.

Iedere classis kent een viertal classicale colleges, waarvan de leden door de classicale vergadering worden benoemd. Hieronder volgt een korte beschrijving van de colleges en vermelding van contactpersonen en/ of samenstelling per college.

 


 

Beheerszaken

Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) houdt toezicht op financiën en beheer (de vermogensrechtelijke aangelegenheden) van gemeenten, diaconieën en de classicale vergadering.

Op grond van ordinantie 11-7 houdt het CCBB toezicht op begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën en verleent het voorafgaande toestemming voor ingrijpende beslissingen rond het kerkgebouw of een monumentaal orgel, voor bepaalde overeenkomsten, voor het beschikbaar stellen van diaconale gelden voor niet diaconaal werk en voor het oprichten van of het deelnemen aan een stichting.

In bijzondere situaties (ordinantie 11-8) kan een college van kerkrentmeesters of college van diakenen onder zogenaamd verscherpt toezien worden geplaatst.

Op grond van ordinantie 11-9 oordeelt het CCBB over bezwaren van een kerkenraad, college van kerkrentmeesters of college van diakenen tegen een door één van die colleges genomen besluit op zogenaamd vermogensrechtelijk gebied.

Contact gegevens:
E-mail: ccbb-delta@protestantsekerk.nl
Post: Backoffice Kerk & Werk
CCBB Delta
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Financieel beleidsmedewerker (FiBo): K. (Klaas) de Berg E: k.deberg@protestantsekerk.nl , T: 030-8801987
Voorzitter: P. Baars E: p.baars@protestantsekerk.nl
KLIK HIER voor ons achtergrondinterview met Peter Baars: Nieuwe voorzitter wil CCBB versimpelen
Secretaris: S. Pielaet, E: s.pielaet@protestantsekerk.nl

 


 

Visitatie

Het classicale college voor de visitatie (CCV) heeft op grond van ordinantie 10-4 tot taak te bemiddelen in geval van moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen, en wel door het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het aanbevelen van mediation. Het college kan – wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of op verzoek van een kerkenraad – na overleg met de classispredikant een visitatie houden.

Voorzitter:
ds. C.A. van Eck, Jacoba van Beierenstraat 34, 4472 BD ’s Heer Hendrikskinderen.
T: 06-86895559
E: c.vaneck@protestantsekerk.nl
Klik hier voor ons achtergrondinterview met ds Van Eck: Bemiddelaar pur sang

Scriba: 
Ds. J. Vlasblom, Spijkenisse
E: j.vlasblom@protestantsekerk.nl

 


 

Opzicht

Het classicale college voor het opzicht (CCO) is op grond van ordinantie 10-9 belast met de beslissing over het toepassen van tuchtmaatregelen over ambtsdragers, over hen die in een bediening zijn gesteld en over degenen die de bevoegdheid hebben voor te gaan in de eredienst. Zij zijn met het oog daarop bevoegd naar aanleiding van feiten en omstandigheden die hen ter kennis zijn genomen, of op verzoek van een kerkenraad of het breed moderamen van de classicale vergadering, iemands belijdenis en wandel dan wel vervulling van ambt of bediening te onderzoeken.

Voorzitter: Mr. W.J. Kolkert, Rosmalen
T: 073-5230024

Secretaris (contactadres): P. van Es, Puntstraat 37, 4543 CW Zaamslag.
T: 0115-432057, E: pvanes@zeelandnet.nl

 


 

Bezwaren en Geschillen

Het classicale college voor bezwaren en geschillen is op grond van ordinantie 12-3 en 12-4 belast met de behandeling van bezwaren tegen een besluit, handeling of verzuim van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam, en met de behandeling van geschillen die zijn gerezen tussen kerkelijke lichamen, ambtsdragers etc. ter zake van de vervulling van hun taak, de begrenzing van hun arbeidsvelden of de omvang van hun bevoegdheden. Bezwaren tegen een besluit, handeling of verzuim moeten binnen 30 dagen na bekendmaking van het besluit worden ingediend.

Samenstelling college:
Voorzitter (contactpersoon):
Mr J.J. Jacobse, Middelburg: jjj@justionadvocaten.nl

Mr. H. de Danschutter, Middelburg (secretaris)
Mr. D.J. de Korte, Goes
Ds. A. Ravensberg, Geervliet
Ds. M.W. Taalman-de Ruiter, Aardenburg
Mr. drs. G.W. van de Brugge, Goes, adviseur.
Klik hier voor ons verhaal met mr J. Jacobse en mr H. de Danschutter.

Het college kent verder ten minste vijf zogenaamde toegevoegde leden, die in voorkomende gevallen als vervanger kunnen fungeren.