Ringen

Als onderdeel van de veranderende structuur van de Protestantse kerk in het licht van Kerk2025 zijn m.i.v. 1 mei 2018 volgens Ord. 4-17 zogenaamde Ringen van gemeenten ingesteld. De ring is bedoeld als een ‘lichte hulpconstructie’ om de verantwoordelijkheid voor de onderlinge ontmoeting van de gemeenten ergens neer te leggen. Het is aan de kerkenraden van de ring zelf om te bepalen op welke wijze zij de organisatie van de ring willen regelen. Vanuit de landelijke kerk zijn in het voorjaar van 2018 een tweetal modellen aangereikt waarbij in het ene model een stuurgroep wordt aangesteld en in het andere kerkenraden op toerbeurt verantwoordelijk zijn. Op dit moment worden binnen de classis Delta door de zes ringen verschillende varianten van deze mogelijkheden toegepast.

Kerkorde

De tekst van Ordinantie 4-17 luidt als volgt:

 1. 1. De gemeenten worden door het breed moderamen van de classicale vergadering samengebracht in
  ringen. Het breed moderamen van de classicale vergadering kan op verzoek van een aantal
  kerkenraden de betrokken gemeenten samenbrengen in een nieuwe ring.
 2. De ring – daarin samenwerkend met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie – geeft
  gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren
  en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van
  de gemeenten in het nakomen van haar taak en roeping. Het breed moderamen van de classicale
  vergadering kan met het oog hierop een vergadering van ambtsdragers van kerkenraden in een ring
  bijeenroepen. Hij doet dit in elk geval indien minstens vijf (wijk)kerkenraden hierom verzoeken.
 3. De kerkenraden in een ring kunnen gezamenlijk besluiten tot het regelmatig houden van
  vergaderingen van ambtsdragers.

Taak

De ring wil gestalte geven aan de volgende taken:
a. Vorm en inhoud geven aan ontmoeting en (onderlinge) toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers van de (wijk) gemeenten binnen de ring rond actuele thema’s inzake geloof en kerk-zijn.
b. Bevorderen van de saamhorigheid van gemeenten door om te zien naar elkaar, uitwisseling van ervaringen, het geven en ontvangen van (onderling) advies en ondersteuning en/ of het zoeken van samenwerking waar mogelijk en zinvol.
c. Indien van toepassing meewerken aan de verkiezing van leden van de classicale vergadering vanuit de ring en het bevorderen van de informatie – uitwisseling van deze afgevaardigden met de kerkenraden.
d. Bevorderen van gemeenschappelijke activiteiten van gemeenten met het oog op de kerkelijke presentie in de regio.

Bijeenkomsten en werkvormen

De ring kan besluiten tot het houden van een vergadering van ambtsdragers of tot andere bijeenkomsten van taakdragers en/of vrijwilligers om uitvoering te geven aan bovengenoemde taken. Naast genoemde, meer vertrouwde vormen, zoals bijeenkomsten kunnen ook andere vormen gekozen en ontwikkeld worden zoals gezamenlijke leer- en inspiratiereizen, digitale en/ of fysieke kennisnetwerken op bepaalde thema’s (jeugdwerk, diaconaat, communicatie etc.).
De ring houdt tenminste één keer per jaar een vergadering met alle ambtsdragers uit de ring waarop tevens het reilen en zeilen van de ring zelf wordt besproken.

Verkiezing leden van de classicale vergadering

De verkiezing van de leden van de classicale vergadering vanuit de gemeenten van de ring wordt georganiseerd door het breed moderamen van de classis. Daar waar nodig zal de werkgroep medewerking verlenen aan deze verkiezing.