Gemeente in wording in Serooskerke (W)

SEROOSKERKE – in Serooskerke (W) wordt een gemeente in wording gevormd. Een door de classis Delta van de Protestantse Kerk benoemde commissie begeleidt dat proces, zo is besloten op maandag 25 februari 2019.  Het classisbesluit is genomen op vraag van een initiatiefgroep die zich richt op belangstellenden in het noorden van Walcheren. De gemeente krijgt een grondslag die aansluit bij het ‘gereformeerd belijden’.

Kerkdiensten

Petruskerk

Het is de bedoeling om vanaf april kerkdiensten te houden. In maart is de verkiezing voorzien van enkele ambtsdragers. De diensten worden gehouden in de uit 1953 daterende Petruskerk van de Protestantse gemeente. Deze staat te koop nadat de PG Serooskerke besloot alleen de historische Johanneskerk in het dorp aan te houden. Het initiatief tot oprichting van een gemeente in wording is genomen in goed overleg met de PG van Serooskerke.

Groei gemeenten

De voorgenomen vorming van de gemeente houdt verband met de sterke groei die de Gereformeerde Bondsgemeenten van Arnemuiden en Middelburg de afgelopen jaren doormaakten. Tijdens eerdere bijeenkomsten van de  ”Initiatiefgroep Noord-Walcheren” bleek er duidelijk behoefte te bestaan aan de komst van een Gereformeerde Bondsgemeente in het noorden van Walcheren.

Commissieleden

Namens de classis krijgen in de begeleidingscommissie zitting:  J. Zwemer uit  Nieuw en Sint Joosland (ouderling, lid Classicale Vergadering Delta) en Adri Moerdijk uit Goes (voormalig ambtsdrager, voormalig lid Breed Moderamen  Goes en voormalig lid Generale Synode).  Op voordracht van de initiatiefgroep nemen zitting: S. Wisse (Aagtekerke), S. Maljaars (Oostkapelle), E. Vel Tromp – Poppe (Serooskerke), A. Goedbloed (Veere), A. van Rossum (Middelburg), F. Klaassen (Aagtekerke). Classispredikant ds. A.P. van der Maas is toegevoegd als adviseur.

Taken commissie

De commissie is belast met de volgende taken:

  1. Voor 1 mei 2019 een conceptregeling voor de wijze van werken van de commissie’ ter goedkeuring voor te leggen aan het breed moderamen’ van de classis;
  2. Bij haar werkzaamheden in het bijzonder aandacht te schenken aan goede communicatie met de omgeving, in het bijzonder met de andere in de nabijheid gelegen gemeenten binnen de Protestantse Kerk,
  3. Voor 1 mei 2019 de keuze voor naamgeving van de gemeente-in-wording voor te leggen aan het breed moderamen van de classis,
  4. In maart 2020 verslag te doen van haar werkzaamheden en daarbij verantwoording af te leggen. Dat is inclusief de vermogensrechtelijke aangelegenheden over de periode 1 maart 2019 – 31 december 2019
  5. In maart 2021, of zoveel eerder als mogelijk, een plan van aanpak voor te leggen voor de definitieve vorming van de gemeente dan wel met een nadere analyse en conclusie komen over de levensvatbaarheid van de (zelfstandige) gemeente.