Het Kruispunt houdt eerste dienst

door Jan Zwemer en Wim Staat
SEROOSKERKE – De Hervormde gemeente in wording Het Kruispunt Noord Walcheren hield zondag 28 april 2019 haar eerste dienst. Dat gebeurde in de Petruskerk in Serooskerke. Voorganger was ds. P. (Piet) van der Kraan (Hervormd Arnemuiden).  De gemeente zong bij aanvang van de dienst drie coupletten van het lied Dank, dank nu allen God ,,omdat we God willen danken voor de weg die Hij geopend heeft zodat een gemeente nu echt gevormd kan worden en er kerkdiensten gehouden kunnen worden.”

Ds. Van der Kraan memoreerde het feit dat de eerste dienst nu gehouden kon worden. Hij deed dat naar aanleiding van 1 Korinthe 3: 5-9 en dan specifiek vers 7B: “……maar God, Die laat groeien.”  In de dienst werden de eerste gekozen ambtsdragers (ouderlingen) bevestigd.

Dat was voor Van der Kraan ook een uitgangspunt in de verkondiging. Hij koos daartoe het gesprek van Jezus met Simon Petrus, zoals opgetekend staat in Johannes 21 : 15 – 17. De predikant schetste de betekenis van het ambt, ook het ambt van alle gelovigen, als een gave en een opgave. Hij werkte dat uit in drie punten: 1. De liefde tot Christus, 2. De gehoorzaamheid aan Christus en 3. Het juiste inzicht in het leiden van de kudde van Christus. ,,De schapen horen naar de stem van de herder. Laten we allen schapen zijn van de grote Herder en onze opdracht verstaan in het volgen van Hem. Zorg voor elkaar, zorg voor de schapen is ons aller taak, maar zeker ook voor de ouderlingen.”
Met klem wees dominee Van der Kraan op de noodzaak om dichtbij de Herder te blijven en Zijn Woord gedurig te onderzoeken en te betrekken op eigen levenswandel en de paden die de gemeente gaat. Speciale aandacht vroeg de predikant voor het omzien naar de jeugd en jongeren van de gemeente (“de lammeren”).
De ouderlingen Sam Maljaars en Frank Klaassen werden bevestigd. In een persoonlijk woord bemoedigde de voorganger beiden in het oppakken van hun taak en sprak de wens uit dat zij voortdurend afgestemd zouden zijn op de Herder die Zijn schapen kent.
De dienst werd besloten met het zingen van de Morgenzang vers 3: “Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, Getrouw verrichten tot Uw eer; Dat Uwe gunst ons werk bekroon. Uw Geest ons leid’, en in ons woon”

Grondslag en totstandkoming

De grondslag van de gemeente sluit aan bij het ‘gereformeerd belijden’. Het initiatief houdt verband met de sterke groei die de Gereformeerde Bondsgemeenten van Arnemuiden en Middelburg. Tijdens bijeenkomsten van de Initiatiefgroep Noord-Walcheren bleek er duidelijk behoefte te bestaan aan de komst van een Gereformeerde Bondsgemeente in dit deel van Zeeland.
De vorming van de gemeente wordt namens de Classis Delta geleid en begeleid door een commissie. Daarin hebben zitting:  Jan Zwemer uit  Nieuw- en Sint Joosland (ouderling, lid Classicale Vergadering Delta) en Adri Moerdijk uit Goes (voormalig ambtsdrager, voormalig lid Breed Moderamen  Goes en voormalig lid Generale Synode). Op voordracht van de initiatiefgroep hebben zitting: Sam Wisse (Aagtekerke), Sam Maljaars (Oostkapelle), Ellen Vel Tromp – Poppe (Serooskerke), Ad Goedbloed (Veere), A. van Rossum (Middelburg), Frank Klaassen (Aagtekerke). Classispredikant ds. Arie van der Maas is toegevoegd als adviseur.

Informatie over de diensten

De diensten van de gemeente worden om de week gehouden.
Tijdens de diensten wordt er ritmisch gezongen uit de Psalmberijming van 1773 en gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.
Klik hier voor website gemeente
Klik hier voor kerkdiensten 

Liturgisch centrum Petruskerk