Classis Delta

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Delta.

RSIN/Fiscaal nummer Protestantse Kerk classis Delta = 825724144


ANBI-gegevens classis Delta begroting 2022 (verkorte staat van baten en lasten)

begroting 2022 begroting 2021 jaarrekening 2020
Baten
Bijdrage algemene middelen 6.000 6.000 6.000
Overige inkomsten 10.700 11.700 71.657
_______ _______ _______
TOTAAL (a) 16.700 17.700 77.657
LASTEN
Vergaderkosten breed Moderamen CV 2.550 3.750 1.066
Vergaderkosten Classicale Vergadering 2.000 2.150 903
Kosten werkgemeenschappen 1.000 1.000 264
Kosten classicale commissies 2.050 2.050 139
Kosten ringen 3.000 3.000 388
Overige classis kosten 5.790 6.790 92.818
_______ _______ _______
TOTAAL (b) 16.390 18.740 95.578
Operationeel resultaat (a-b) 310 -1.040 -17.921
Incidentele Baten en Lasten -11.250 -11.250 17.525
Saldo bestemmingsreserves 11.250 11.250 22.047
_______ _______ _______
RESULTAAT 310 -1.040 21.651

Protestantse gemeenten

ANBI-gegevens van protestantse gemeenten in de classis Delta die (op dit moment) geen eigen website hebben:

Documentatie oude classes