Classis bijeen

door Elizabeth de Haan-Roelse*
Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Tot deze datum waren er 6 classes in deze regio, nu samengebracht in één nieuwe classis.

Met 26 aanwezige leden en adviseurs was het “quorum” ruimschoots behaald. Dat is het aantal leden dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te nemen. Er werd begonnen met een gezamenlijke maaltijd wegens de lange aanrijtijd van hen die de uithoeken van Delta vertegenwoordigen. Samen eten heeft bovendien een positief effect op de saamhorigheid – elkaar leren kennen – die bij een kerkelijke vergadering gewenst is.

Preses (voorzitter) ds. Piet de Graaf (Zierikzee) opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Handelingen 15, de vergadering van de apostelen. Hij neemt deze historische bijeenkomst, waar in gezamenlijkheid gezocht wordt naar Gods bedoelingen voor de toekomst van de Kerk, als voorbeeld voor onze kerkelijke vergadering: “Je spreekt met elkaar tot opbouw van de Gemeente van Christus. Dat is niet saai! Daar is ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Met elkaar ben je een instrument van God”.

Scriba (secretaris) Piet van den Boogaart wordt bedankt voor zijn keurige verslag van de eerste vergadering, compleet met lijst van besluiten en actiepunten. Er is ongelooflijk veel administratief werk op hem afgekomen in deze opstartfase. Dat laatste geldt ook voor de financiële commissie, waarin nog enkele nieuwe leden benoemd worden. Het Classicale College voor Behandeling Beheerszaken krijgt ook uitbreiding met de benoeming van enkele mensen uit het Zuid Hollandse deel van de delta.

Hierna wordt gekeken naar de verkiezingsregeling van onze nieuwe classis. Die zal uiteraard anders verlopen dan in de oude structuur. Heel kort weergegeven: Voortaan zullen er uit iedere ring (dit zijn de oude classes) vier afgevaardigden naar de classis Delta verkozen worden. Elke kerkenraad krijgt één stem per kandidaat- classislid uit hun ring. Ieder jaar zal een deel van de classisleden aftreden. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld uitgaand van een zittingstermijn van 5 jaar. Ook zullen er enkele toegevoegde leden zijn, waaronder de classispredikant. Het Breed Moderamen (bestuur) van de classis zal het voortouw nemen bij de organisatie van de verkiezingen. Binnenkort zullen de kerkenraden worden benaderd met het verzoek om aanbevelingen voor de vacatures per 1 januari 2019.

Onze classispredikant ds. Arie van de Maas heeft geïnventariseerd hoe het staat met het opzetten van de Ringen van Gemeenten op het grondgebied van de voormalige classes. In 5 van de 6 regio’s is al een goede start gemaakt. Op Walcheren is in juli al een eerste goed bezochte en interessante ontmoeting geweest, waar ook de afgevaardigden naar de classis aanwezig waren. Eén van hen zit in de stuurgroep (“Ringleiding”) om de lijn naar de Classis Delta kort te kunnen houden.

Ds. van der Maas heeft en verzamelt suggesties voor het instellen van diverse werkgroepen uit de classicale vergadering. Te denken valt aan: – Oecumene en interkerkelijke samenwerking, – Gebedsgroep voor kerk, werk en samenleving – Samenwerking gemeenten, – Communicatie, – Pionieren en nieuwe vormen van kerk-zijn, en daarnaast zal er ook aandacht zijn en blijven voor b.v. Kerk en Israël en ZWO. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook anderen uit de classis bij een werkgroep betrokken zullen zijn.

Iets over de afgesproken tijd wordt deze boeiende vergadering besloten met het bidden van het Onze Vader.

Elizabeth de Haan-Roelse is lid van de classicale vergadering Delta