Ds. Van Eck voorzitter College Visitatoren

THOLEN – Dominee Corine van Eck uit Wolphaartsdijk is benoemd tot voorzitter van het Classicale College van Visitatoren. Zij zal nauw samenwerken met ds Arie van der Maas, de Delta-classispredikant.

vlnr: Mw. Koos Meulenberg – Op ’t Hoff (visitator en voorzitter selectiecommissie), ds. Corine van Eck, preses ds. Piet de Graaf en scriba Piet van den Boogaart

De classicale vergadering bracht (op voordracht van de selectiecommissie) een unaniem beroep uit op ds Van Eck tijdens de classicale vergadering in Tholen, eind november. Ds Van Eck nam dit beroep ter plekke aan. De bedoeling is dat zij per 1 maart het voorzitterschap overneemt van waarnemend voorzitter ds Huub Smeets uit Terneuzen. Smeets was vóór 1 mei 2018 een aantal jaren voorzitter van het regionaal college voor de visitatie in de provincie Zeeland.

De functie van voorzitter van het Classicale College van Visitatoren is ontwikkeld in het kader van het project ‘Kerk 2025’ dat de generale synode in 2014 is gestart. Dit project beoogt een hernieuwde oriëntatie om de kernen van kerk-zijn op gang te brengen binnen alle geledingen van de Protestantse Kerk. Vereenvoudiging van de kerkelijke structuren is daarvan een belangrijk aspect. De landelijke kerk heeft per classis daarvoor een kwart fte vrijgemaakt.

Van der Maas en Van Eck zullen nauw samenwerken in situaties waar aandacht en hulp nodig is op het niveau van kerkenraad en predikant. De ‘gewone’ visitaties (het huisbezoek voor de kerkenraden) zoals die vier eeuwen werden gedaan, zijn vervallen.

Classispredikant Van der Maas bezoekt geregeld de gemeenten en hun ambtsdragers. Maar dit werk is te omvangrijk voor één persoon, zeker als zich conflicten voordoen. Het classicaal college voor de visitatie biedt in zo’n geval uitkomst. Dit college heeft tot taak te bemiddelen bij moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen. Die bemiddeling kan bestaan uit het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het aanbevelen van mediation.

Een andere belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten. De organisatie daarvan is een taak van de Ringen van gemeenten. De classicale vergadering, en met name voorzitter ds Van Eck, ziet er op toe dat de ringen aan die ontmoeting van gemeenten toekomen.