Sint Jacobskerk Vlissingen

H. Maria Parochie vindt onderdak in St Jacobskerk Vlissingen

VLISSINGEN – De Sint Jacobskerk van de Protestantse gemeente Vlissingen wordt naar alle waarschijnlijkheid ook het bedehuis voor de H. Maria Parochie Walcheren. De parochie is al geruime tijd naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen nu de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen wordt verkocht.

De Onze Lieve Vrouwe Kerk in Vlissingen. foto Diana Nieuwold-Kerkfotografie Nederland

Het parochiebestuur voerde de afgelopen tijd ‘serieuze gesprekken’ over het gebruik van de Sint Jacobskerk en die gesprekken ‘vinden plaats in een zodanige hartelijke en constructieve sfeer, dat we kunnen rekenen op een positieve uitkomst’, zo valt te lezen in de extra nieuwsbrief van de parochie naar aanleiding van een informatiebijeenkomst op 14 januari 2022.

Verwantschap

Het interieur van de protestantse Sint Jacobskerk in Vlissingen. foto Diana Nieuwold – Kerkfotografie Nederland

Het parochiebestuur schrijft dat zij een sterke voorkeur heeft voor vieringen in de Sint Jacobskerk. Overwegingen zijn de verwantschap met de Protestantse Kerk op geloofsgebied, de mogelijkheden voor eigen vieringen en voor gezamenlijke oecumenische of themavieringen. Daarnaast spelen mee de uitstraling van het historische kerkgebouw en de ligging van de kerk in de binnenstad van Vlissingen. Ook uitvaarten kunnen in de Sint Jacobskerk plaatsvinden. Voor andere vieringen, zoals eerste communie of vormsel, is de HH Petrus en Pauluskerk in Middelburg als parochiekerk de aangewezen kerk. Het pastoresteam en het bisdom ondersteunen de keuze voor de Sint Jacobskerk.

De Grote of Sint Jacobskerk werd tussen 1308 en 1328 gesticht als rooms-katholieke kerk. In 1572, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, kwamen de Vlissingers in opstand tegen de Spanjaarden. Daarmee zwoeren ze tevens de staatsgodsdienst (rooms-katholiek) af en de Sint Jacobskerk werd ingericht voor de Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk, de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1816 werd de naam officieel veranderd in Nederlands(ch)e Hervormde Kerk. Dit kerkgenootschap is in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

Twee andere opties als nieuw onderkomen voor de parochie, Uitvaartcentrum Overtoom Groen en de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan, raakten om diverse redenen al snel buiten beeld.

Boutique Hotel

Impressie Boutique Hotel Vlissingen.

Tijdens de informatieavond werd bekend gemaakt dat de Onze Lieve Vrouwe kerk met pastorie worden omgebouwd tot Boutique Hotel Vlissingen door een ondernemer uit Vlissingen, die voorlopig onbekend wil blijven. Ook de verkoopprijs is niet bekend gemaakt. Het stadsbestuur van Vlissingen, het pastoresteam en het bisdom Breda hebben inmiddels met de keuze ingestemd.

De verkoop van de kerk was nodig, aldus het parochiebestuur, om de parochie in stand te houden en financieel te versterken. Zelfs voor groot onderhoud en het beheer was geen geld meer.

Het parochiebestuur zet nu samen met het pastoresteam in op het vormgeven van de missionaire kerk om zo de parochiegemeenschap te versterken en opnieuw te inspireren.

In de verkoopovereenkomst is vastgelegd dat in het kerkgebouw geen horecafunctie mag komen. Voor de hotelgasten wordt daarom achter de huidige pastorie een ontbijtruimte gerealiseerd.

De toeristenkerk in Dishoek (De Emmauskerk) wordt nadrukkelijk een onderdeel van de H.Maria Parochie. Leden van het pastoresteam Boven de Schelde zullen er ook voorgaan.

Emmanuelkapel

Emmanuelkapel foto H. Maria Parochie Walcheren

De Emmanuelkapel blijft overigens behouden voor de H. Maria Parochie en mag de komende tien jaar nog worden gebruikt, met een optie tot verlenging. Na renovatie zal de kapel de parochie ter beschikking staan op alle momenten van de week voor vieringen, als ontmoetingsruimte, repetitieruimte, vergaderruimte, eventueel ruimte voor catechese, pastorale gesprekken en dergelijke. Daarmee blijft de Maria parochie verbonden aan de Onze Lieve Vrouwe kerk en zichtbaar in Vlissingen. Voor veel activiteiten was de pastorie voorheen de locatie om bijeen te komen. Die functie wordt dus overgeheveld naar de Emmanuelkapel.

Het secretariaat van Vlissingen wordt over enige tijd samengevoegd met dat van Middelburg, zodat er één parochieel secretariaat komt in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg.

In een slotviering op 24 april wordt afscheid genomen van de Onze Lieve Vrouwe Kerk met pastorie. Tussen 25 april en 1 juli worden het kerkgebouw, de pastorie en de Emmanuelkapel ontruimd. De overdracht van het kerkgebouw en de pastorie is op 1 juli 2022.