Kerken Walcheren buigen zich over toekomst

door Wim Staat
MIDDELBURG – De classis Walcheren van de PKN onderzoekt hoe de samenwerking tussen kerkgemeenten in haar gebied in de toekomst verder gestalte kan krijgen. Daartoe heeft de classis vrijdag 14 oktober besloten. Het is de bedoeling dat er november 2017 een plan op tafel ligt over de toekomstige ontwikkelingen .

classiswalcheren

Koffiepauze tijdens vergadering classis Walcheren

Veel gemeenten op Walcheren kampen met de gevolgen van ontkerkelijking en vergrijzing. De daarmee gepaard gaande afnemende financiële draagkracht wordt steeds sterker voelbaar in de regio. Geldgebrek, soms ook gecombineerd met een tekort aan kerkbestuurders leidde er toe dat steeds meer gemeenten de handen ineenslaan. Walcheren, dat als schiereiland een eenheid vormt, biedt goede kansen voor onderlinge samenwerking.  Een voorbeeld hiervan is het succes van de classicale werkgroep Zending en Werelddiaconaat.

Op dit moment kent de classis drie clusters in ontwikkeling, nl:

1:  Oostkapelle, Westkapelle, Domburg-Aagtekerke en Grijpskerke

2:  Meliskerke-Biggekerke, Zoutelande en Koudekerke

3:  Vrouwenpolder, Veere, Gapinge en Serooskerke

Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem vormen een combinatiegemeente waarbij nauwe samenwerking bestaat. Toch zijn deze twee gemeenten ook samen klein en is er zorg over de toekomst. Op het gebied van jeugdwerk en vorming en toerusting is daarom samenwerking gezocht met gereformeerd Arnemuiden.  Een aantal gemeenten is de laatste jaren vooral gericht op interne ontwikkelingen zoals de samenvoeging van wijkgemeenten: Vlissingen, Middelburg en Oost –Souburg.

In Sint-Laurens is een proces gaande dat moet leiden tot vereniging van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk.  De protestantse gemeente Kleverskerke is door haar geografische ligging wat geïsoleerd en het is een

Dorpskerk Aagtekerke

Dorpskerk Aagtekerke

uitdaging voor deze kleine gemeente in de toekomst  samenwerkingspartners te vinden.

De twee gemeenten met een Gereformeerde Bond-signatuur, de Ontmoetingskerkgemeente in Middelburg en Hervormd Arnemuiden, zijn bestuurlijk sterke gemeenten De Ontmoetingskerk is verbonden met de Protestantse Gemeente Middelburg. Tussen de kerken in Arnemuiden bestaat diaconale samenwerking, met name op het gebied van de zorg. Daarbij wordt door meerdere protestantse kerken samengewerkt.  In enkele plaatsen begint enige samenwerking te ontstaan met andere protestantse kerken , voornamelijk op diaconaal terrein .

Wanneer het beoogde plan eind 2017 op tafel ligt zal het vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de plaatselijke gemeenten en in een gezamenlijke vergadering vastgesteld. In de gemeente Middelburg, als enige binnen Walcheren een gemeente met meerdere wijkgemeenten en wijkgemeenten van bijzondere aard, is na inventarisatie een proces ingezet van reorganisatie met het oog op de toekomst.  Daarom zal in overleg met de algemene kerkenraad van Middelburg vooraf besproken dienen te worden op welke wijze deze gemeente participeert in het proces binnen de classis.  Middelburg zou daarbij dezelfde status kunnen innemen als een cluster.

Met het inventariserend onderzoek wordt tevens het diaconaat in Walcheren in beeld gebracht. Geïnventariseerd wordt wat de diaconieën zien als kansen en knelpunten voor de toekomst, welke samenwerking er nu bestaat en welke wensen er liggen voor de toekomst. De resultaten van dit onderzoek worden in een vergadering van het

Michaelskerk Grijpskerke

Michaelskerk Grijpskerke

werkverband van diaconieën gepresenteerd en vervolgens per diaconie besproken. Vervolgens wordt door de diaconieën een plan ontwikkeld voor samenwerking op plaatselijk -, op cluster – en op regionaal niveau.

Het voorstel tot het doen van onderzoek werd op de classisvergadering toegelicht door scheidend Gemeenteadviseur Anneloes Steglich. Zij werd aan het eind van de bijeenkomst door classisvoorzitter dominee Gert Ruitenburg uit Zoutelande bedankt  voor al haar inzet. Anneloes nam een week eerder al officieel afscheid als Gemeenteadviseur van de Protestantse kerk in Zeeland en als consulent geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking.