Naar een lichtere kerk

(beknopt verslag van de buitengewone vergadering van het landelijk moderamen, ter afronding van de besluitvorming door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland – 29 januari 2021)

 

UTRECHT – Het moderamen van de landelijke Protestantse kerk heeft op 29 januari 2021 het rapport Lichter ingevuld van de Werkgroep Kleine gemeenten – Lichter unaniem vastgesteld.

Het geheel was in de maanden ervoor voorbereid door een werkgroep, samengesteld uit een aantal deskundigen onder wie Delta-classispredikant Arie van der Maas. In de maand  januari is er in een drietal digitale vergaderingen van synodeleden over gediscussieerd, met nog een finale digitale ronde op 27 januari.

De essentie is dat bij veel gemeenten behoefte is aan een lichtere structuur, vanwege o.a. vergrijzing en tekort aan ambtsdragers. Momenteel is het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.

In het rapport werd voorgesteld ook leden aan de kerkenraad toe te kunnen voegen die geen ambtsdrager zijn. Dit punt is doorgeschoven en wordt gelijktijdig behandeld met de rapportage van de werkgroep ‘Ambt’ op een volgende synodevergadering.

Toelichting:

Vorig jaar is het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ vastgesteld, dat gericht is op bestendiging van nieuwe gemeenten die voortkomen uit pioniersplekken. Voor kleine, krimpende gemeenten is nu het rapport ‘lichter ingevuld’ besproken en vastgesteld dat mogelijkheden aangeeft om met een kleine kerkenraad te kunnen blijven voortbestaan. Elke Protestantse Gemeente dient daarbij de volgende basistaken te vervullen: 1) kerkdiensten, 2) pastoraat, 3) diaconaat, 4) missionaire inzet en 5)geestelijke vorming.

Download hier het rapport Lichter Ingevuld

Lees ook het artikel op de landelijke site: Naar een lichtere kerk