Parochie Walcheren bezint zich op toekomst en verkoopt kerk

VLISSINGEN  – Het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren wil zich meer richten op het verlevendigen en tot nieuwe bloei brengen van de kerkgemeenschap. Dat is nodig om te overleven, maar vergt ook offers en daarom wordt de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen verkocht en de HH Petrus- en Pauluskerk in Middelburg verbouwd.

Het bestuur onderkende sinds het begin van dit jaar al de urgentie om in het belang van een (toekomstige) vitale rooms katholieke kerk op Walcheren, de daarmee verbonden vraagstukken serieuze aandacht te geven, alternatieve oplossingen in beeld te brengen en uiteindelijk in samenspraak met het bisdom Breda tot mogelijk ingrijpende keuzes te komen. Het parochiebestuur maakte dit donderdag 15 oktober 2020 bekend in een extra nieuwsbrief.

Missionaire parochie

In dit vernieuwingsproces is de eerder in het bisdom Breda ingezette ontwikkeling van een missionaire parochie een grote stimulans. Een missionaire parochie is een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt en mensen – die Jezus nog niet kennen – tot leerlingen van Jezus maakt. Veel mensen in de maatschappij zijn op zoek naar zingeving, spiritualiteit en antwoorden op levensvragen. De parochie kan daarin mensen helpen.

,,Het is onze opgave en ons streven daarin meer te doen. Onze parochie richt zich veel naar binnen, naar de eigen gemeenschap. Die gemeenschap wordt steeds kleiner en daarmee is er geen groei en bloei meer, is de parochie niet gezond en dreigt uiteindelijk te sterven. Om dit te keren en weer een kerkgemeenschap op te bouwen, waar mensen zich liefdevol ontvangen voelen, zich thuis voelen en er weer bij willen horen, is een beweging nodig. We zullen, met behoud van het goede, vooral durf en lef moeten tonen om los te laten wat deze vernieuwing belemmert, om actief mensen te bereiken die nu buiten beeld blijven. Het in 2019 verschenen parochieplan beschrijft daartoe diverse ontwikkelingen, die daaraan een stevige bijdrage leveren. Daarbij gaat het om pastorale en bestuurlijke ontwikkelingen’’, aldus het bestuur.

Oorverdovend stil

,,In de afgelopen maanden zijn we er als parochie niet altijd in geslaagd die levende gemeenschap te zijn. Soms bleef het oorverdovend stil en kostte het veel moeite om zichtbaar aanwezig te zijn. Dat roept de vraag op wat voor soort kerk wij willen zijn. Een plek waar we alleen op zondag als individuen op anderhalve meter de viering bijwonen of als dat niet gaat, als los zand uit elkaar vallen? Of willen we een gemeenschap zijn van mensen die zich persoonlijk geraakt voelen door de boodschap van het evangelie en dat met elkaar tot uiting willen brengen op allerlei momenten van het leven in, maar ook buiten ons kerkgebouw? Corona heeft de ingrijpende keuzes waar wij als H. Maria Parochie Walcheren voor staan nog scherper geaccentueerd dan voorheen. De verwachte langjarige trendmatige ontwikkelingen van afnemend kerkbezoek en verminderde deelname aan het geloofsleven lijken nu al dichtbij.’’  

Hoewel er binnen het bestuur nieuwe benoemingen zijn gedaan, is het parochiebestuur nog niet op sterkte, en aanvulling met (vrouwelijke) parochianen uit Vlissingen is dan ook zeer gewenst, zo valt te lezen in de nieuwsbrief.

Geldtekort

Ook de financiën zijn al lange tijd niet op orde. Zonder ingrijpende keuzes worden de tekorten grote en kan de parochie tot 2030 overleven, maar daarna houdt het op. Daarom zal ook worden gekeken naar opbrengsten en kosten.

Zo is er in samenspraak met het bisdom in de afgelopen maanden een heroriëntatie geweest op het onroerend goed dat in bezit van de parochie is. De plannen zien er globaal als volgt uit:

Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen

* De Onze Lieve Vrouwekerk en pastorie in Vlissingen zullen worden verkocht. Eerdere plannen gingen uit van appartementen en een kerkzaal in de Onze Lieve Vrouwekerk, maar dat zal onvoldoende geld in het laatje brengen, en betekent tevens een forse onderhoudslast in de toekomst.

* Omdat er nu dus geen nieuwe kerk(zaal) op deze plek wordt gerealiseerd wordt gezocht naar alternatieve plekken om te vieren en te ontmoeten, zodat de parochie toch in Vlissingen aanwezig blijft.

* Er komt een herbezinning op de vier Toeristenkerken op Walcheren (Vrouwenpolder, Domburg, Zoutelande en Dishoek)

De pastorie in Middelburg. foto Peter Vrancken

* De pastorie in Middelburg wordt woning van pater Thaddy de Deckere. Dat betekent dat de huidige gebruikers tijdelijk worden ondergebracht in de dagkapel, die daarmee zijn hoofdfunctie zal verliezen.

* Iedere parochie is door het bisdom gevraagd een keuze te maken voor een kerk die als toekomstige parochiekerk zal fungeren. Voor Middelburg zal dat hoogstwaarschijnlijk de HH Petrus- en Pauluskerk worden, die daartoe verschillende aanpassingen zal ondergaan. De wens bestaat om in deze kerk tevens verschillende andere ruimtes te creëren voor ontmoeting, secretariaat, facilitair, pastoraal enz. Deze nieuwe ruimtes zouden de huidige ruimtes in de pastorie dan vervangen, en daarmee kan de tijdelijke invulling van de dagkapel worden beëindigd. De – nog in een pril stadium verkerende – plannen voor deze inbreiding van de HH Petrus- en Pauluskerk vergen een grote investering.

HH Petrus- en Pauluskerk in Middelburg

Het parochiebestuur zal in afzonderlijke bijeenkomsten dieper op de ontwikkelingen ingaan en met betrokkenen in gesprek gaan. Deze bijeenkomsten over de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen, de Toeristenkerken en de HH Petrus- en Pauluskerk in Middelburg vinden eind november en begin december plaats.

Bron: H. Maria Parochie Walcheren