Raad van Kerken Zeeland maakt doorstart

GOES – De Provinciale Raad van Kerken Zeeland maakt een doorstart. Dat is donderdag 12 oktober 2017 besloten tijdens een vergadering in de Vredeskerk in Goes.
De Raad wordt bestuurd door een kerngroep, aangevuld met vertegenwoordigers uit de regio’s, namelijk Tholen-Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland, Bevelanden, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Deze zal tweemaal per jaar een vergadering houden. Onder de paraplu blijven ook diverse werkgroepen participeren.

Vergadering Goes op 12 oktober 2017

De Raad nam bovenstaande besluiten tijdens een brainstormsessie. Daarin werd nagedacht over de manier hoe hij in de toekomst een rol kan blijven spelen in het initiëren en stimuleren van de oecumene in de provincie. Bovendien was de vraag aan de orde of de structuur niet toe is aan herziening.
Deze vragen kwamen niet uit de lucht vallen, zo bleek tijdens de vergadering. Diverse oecumenische activiteiten worden niet georganiseerd vanuit de diverse regionale Raden van Kerken, maar door andere samenwerkingsverbanden, buiten de Raden om.
De aanwezigen vonden uiteindelijk het voortbestaan van de Provinciale Raad wel degelijk nuttig. De Raad blijft functioneren als platform. Daarbinnen wordt een grote hoeveelheid informatie uitgewisseld over wat er op oecumenisch gebied leeft in de provincie. Dat ook via andere verbanden activiteiten worden gehouden, werd niet als een bezwaar gezien. ‘Laat vele bloemen bloeien’, was de sfeer waarin daar tegenaan wordt gekeken.

Vredeskerk Goes

Regionaal blijken er grote verschillen te bestaan. De Raden van Kerk in Middelburg en Vlissingen functioneren als vanouds. Dat wil zeggen dat activiteiten die sinds jaar en dag worden opgezet, blijven doordraaien. In Goes is dat anders. Omdat de Raad daar niet meer de motor is van allerlei activiteiten hebben de leden besloten zich geleidelijk op te heffen. Daarvoor in de plaats komt een netwerkgroep. Die zal als platform dienen waarbinnen vertegenwoordigers van de religieuze groeperingen elkaar informeren over activiteiten.
In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen is geen Raad. Daar worden wel oecumenische activiteiten op touw gezet door het Oecumenisch Overlegorgaan van Protestantse gemeente De Oosthoek en de parochie  OLV Maria Sterre ter Zee. In de Kanaalzone zijn er in Axel en Hoek gezamenlijke activiteiten, waarin behalve de RKK en de PKN ook de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt participeren. In het westen van Zeeuws-Vlaanderen bestaan eveneens plaatselijke en regionale activiteiten. Dat laatste geldt ook voor Schouwen-Duiveland. Een beeld daarvan was niet te achterhalen omdat die regio tijdens de vergadering Goes niet was vertegenwoordigd.
In Tholen waren er rond de komst van asielzoekers activiteiten waaraan alle geloofsgemeenschappen deelnamen. Dat gebeurde in een sfeer van grote saamhorigheid, zo werd meegedeeld tijdens de bijeenkomst.

De kerngroep van de Raad van kerken in Zeeland bestaat uit voorzitter Egbert Bornhijm, penningmeester Carel Bertram, Arie van der Maas en secretaris Heleen Boone.
Bornheim is diaken van het Bisdom Breda en stafmedewerker van het vicariaat Middelburg, een werkgebied waaronder behalve Zeeland ook het westen van Noord Brabant valt.
Van der Maas is predikant in de Protestantse gemeenten DEO (Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande) en Hoek. Hij is verder onder andere voorzitter van de classis Zeeuws-Vlaanderen van de PKN.
Bertram (lid Zevende-dags Adventisten) is lid van de Raad van Kerken Vlissingen).