oecumene

Raad van Kerken bezint zich op oecumene

GOES – De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland houdt donderdag 12 oktober 2017 haar jaarvergadering in de vorm van een lunchbijeenkomst. Deze vangt aan om 11.30  uur in de Vredeskerk. Adres: Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes.

De jaarvergadering staat dit keer vooral in het teken van de toekomst van Raad van Kerken zelf, zowel provinciaal als plaatselijk. In een aantal plaatsen in Zeeland is deze maanden bezinning over mogelijkheden en vormen om de plaatselijke oecumene in de komende jaren voort te zetten en zo mogelijk te versterken.

De kerngroep van de Raad wil graag met alle betrokkenen praten over de  moeilijkheden, noodzaak en kansen van ‘de oecumenische beweging in Zeeland’. Daarbij gaat het ook om de organisatorische kant. De kerngroep overweegt namelijk een verandering in de provinciale structuur ,maar wil daarvoor eerst spreken met betrokken uit de verschillende kerken en de verschillende lokale raden van kerken.

De kerngroep van de Raad van kerken in Zeeland bestaat uit Egbert Bornhijm, Carel Betram, Arie van der Maas en Heleen Boone.

Agenda voor deze bijeenkomst:

(11.30 – 11.35)  Welkom en opening

(11.35 tot 12.00 uur)  Stand van zaken ‘oecumene in Zeeland’, lokaal en provinciaal. Een ronde inventariseren.

(12.00 – 12.45)  Bespreking van mogelijkheden om verder te gaan: Wat is van belang voor de komende jaren? Wat kunnen we aan elkaar hebben? Wat zou de rol kunnen zijn van de provinciale raad van kerken? Hoe organiseren we dat?

(12.45 tot 13.15 uur) Lunchpauze met volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.

(13.15 tot 14.15 uur) Plenair conclusies trekken en zo mogelijk afspraken maken.

(14.15 tot 14.30 uur) Rondvraag en afsluiting.

Uitgenodigd zijn de leden van de provinciale raad, te weten de deelnemende kerken en lokale raden van kerken, werkgroepen, en andere samenwerkingsverbanden:

Raad van kerken Goes

Raad van kerken Middelburg

Raad van kerken Vlissingen

Rooms Katholieke Kerk (vicariaat Middelburg)

Protestantse Kerk Nederland: Centraal Regionaal Overleg(CRO)

Doopsgezinde Gemeenten in Zeeland

Remonstrantse Gemeente

Oud Katholieke Statie

Zevende – dags Adventisten

Leger des Heils

Werkgroep Samen Vieren

Windkracht Acht

Oecumenische werkgroep Zierikzee

Zeeuws Sociaal Ethisch Beraad (ZSEB)

Samen voor Zin (opvolger van Ontmoeting over drempels)

Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten (GVC)

Protestants interkerkelijke commissie t.b.v. geestelijke verzorging in de ziekenhuizen en tehuizen in Goes (PIC)

Katholieke Ouderenbond (KBO)

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Landelijke Raad van kerken

predikanten en pastores

en andere belangstellenden.