Ring Hoeksche Waard

(september 2020)

De Hoeksche Waard is een eiland onder de rook van Rotterdam. Sinds 1 januari 2019 vormt de Hoeksche Waard één burgerlijke gemeente, waarbij de grens met andere gemeenten door het omliggende water op natuurlijke wijze wordt gevormd. De ring Hoeksche Waard valt samen met de burgerlijke gemeentegrenzen en bestaat uit 24 gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dit betreffen zowel kleine gemeenten als ook gemeenten met meerdere wijken en ook de kerkelijke ligging is zeer divers.

Voor de ring zijn gedurende één kalenderjaar twee (wijk)kerkenraden belast met de organisatie en coördinatie van de activiteiten in de ring. Telkens wordt in mei de plaats van één kerkenraad ingenomen door een andere kerkenraad, waarbij beoogd wordt dat in de stuurgroep van de ring de diversiteit van de gemeenten gewaarborgd blijft.

Doel

Het doel van de ring is gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar door het voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping.

We zijn dankbaar voor de verschillende manieren die er al zijn waarmee het onderlinge contact vormgegeven is. Daarbij denken we aan het ringblad, kerkblad Hoeksche Waard, maar ook aan de zogenoemde evensongs die de afgelopen jaren georganiseerd zijn in verschillende kerken.

Commissies

In het verleden was er eveneens in de toenmalige classis Barendrecht een classicale commissie zending en werelddiaconaat, evenals een classicale commissie Kerk en Israël. De eerdere classicale commissie zending en werelddiaconaat is vanwege verschillende redenen opgegaan in de grotere commissie van classis Delta. De voormalige classicale commissie Kerk en Israël is regionaal gecontinueerd. Deze beide commissies hebben aangetoond dat het in onze ring blijkbaar mogelijk is om onderlinge ontmoetingen vorm te geven op het gebied van zending en Kerk & Israël. Voor het seizoen 2020-2021 brengen we als ringleiding dan ook de avonden van de Kerk & Israël-commissie onder de aandacht en daarnaast willen we wat betreft zending een avond voor en met jongeren organiseren over World Servants.

Verdere beoogde ontmoetingen voor 2020-2021 zijn een vrouwenavond en we denken er over om mogelijk in november 2021 een activiteit te organiseren met het oog op de herdenking van de Sint-Elisabethvloed die 18 op 19 november 1421 plaatsvond.

De ringleiding 2020-2021 bestaat uit de volgende personen:

Dhr. P. van den Boogaart uit Oud-Beijerland (secretaris)
Ds C. Budding uit Goudswaard
Ds M. van de Graaf uit Maasdam
Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit Zuid-Beijerland (voorzitter)

 

Contactpersoon voor de Ring Hoeksche Waard is stuurgroepvoorzitter ds Antje Groenendijk – Meindersma, PG Zuid Beijerland: antjegroenendijkmeindersma@live.nl