Verslag werkzaamheden PRKI oktober 2019-april 2020

door Wouter Koelewijn

Waarde lezer!

Hierbij zenden wij u ons halfjaarlijkse verslag van werkzaamheden van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PRKI). Door de bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus is dit verslag aanzienlijk korter dan u van ons gewend bent. Ook de werkzaamheden op het gebied van de joods-christelijke relaties liggen goeddeels stil door de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Maar een aantal aandachtspunten willen wij u niet onthouden.

Brochure

Eén van de doelstellingen van de PRKI in de huidige driejarige werkperiode is het op gang brengen van een kerk-breed gesprek over de achtergronden van de bekende  kerkordeartikelen waarin gesproken wordt over de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het joodse volk. De PRKI heeft zich voorgenomen een brochure uit te geven met daarin korte hoofdstukken waarin thema’s worden besproken als Bijbel, Hoop, Land, Messias, Verbond en Volk. Na meerdere bewerkingen ligt nu een ontwerptekst op tafel die opnieuw om nauwkeurige herlezing vraagt.

Het was ons voornemen om deze brochure aan te bieden in het kader van Israëlzondag 2020. Doordat werkzaamheden moesten worden opgeschort zit dat er niet in. Over een nieuwe invulling van de plannen zal zo spoedig mogelijk worden gesproken.

Overige werkzaamheden van de PRKI

Nu al het reguliere werk in de intelligente lockdown van ons land vrijwel tot stilstand is gekomen, resteren die contacten die digitaal kunnen worden onderhouden. Zo is na het aftreden van PThU-hoogleraar Judaïstiek Dineke Houtman een werkgroep gevormd die zich buigt over de mogelijkheden om deze bijzondere leerstoel te continueren. In de werkgroep nemen deel de stichting die de leerstoel heeft ingesteld, de Stichting tot Bevordering van het

Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek, de Protestantse Theologische Universiteit en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Op verzoek heeft ondergetekende de leiding van het oriënteringsproces op zich genomen. Er is goede hoop om binnen de komende maanden de nodige besluiten te kunnen nemen.

Op verzoek van het dagelijks bestuur van de PRKI is contact tot stand gekomen met het moderamen van de Generale Synode. De kring van deze gesprekken is onlangs uitgebreid met twee bestuursleden van het Centraal Joods Overleg. Besproken zijn een bijzondere inbreng van joden, christenen en moslims bij de viering van 4 en 5 mei 2020 en een inbreng van de Protestantse Kerk bij de herdenking van de Kristallnacht, komende november in Amsterdam.

Maar zoals gezegd, door de coronacrisis is heel veel werk tot stilstand gekomen. Zo werd de jaarlijkse Netwerkdag, gepland op 30 maart jl., tot nader order opgeschort. Gezien de verwachtingen van nu, begin mei 2020, zou het ook in de herfst wel eens onmogelijk kunnen zijn om met een groep van ruim honderd mensen samen te komen. Dat zou betekenen dat we in ieder geval de netwerkdag een jaar moeten verschuiven. Hopelijk..

Wisseling dagelijks bestuur

Ook de reguliere vergadering van de PRKI van 18 mei kan geen doorgang vinden. De voorjaarsvergadering van de Raad is doorgaans het moment waarop bestuurswisselingen hun beslag krijgen. We hebben in de afgelopen maanden onder grote dank voor haar inbreng wel afscheid kunnen nemen van dr. Dineke Houtman als lid van de Raad/leerstoelhouder Judaïstiek.

Dineke’s bijdrage bestond voor een niet onbelangrijk deel uit de organisatie van de studiereizen voor predikanten in het kader van de Permanente Educatie. We hebben echter nog niet de kans gehad om de heer Joan Bonhof, de directeur van het Centrum voor Israëlstudies als lid van de Raad te verwelkomen. Het Centrum voor Israëlstudies is co-organisator van de studiereizen Permanente Educatie. Ook dat moet wachten.

Wat niet hoeft te wachten is de wisseling van het dagelijks bestuur van de Raad. Omdat de twee termijnen van drie jaar voor ondergetekende voorbij zijn, treedt hij af als lid van de Raad.

Ds. Koos Snaterse zal vanaf 18 mei de voorzitter zijn van de PRKI. Ds. Reinier Gosker neemt per 18 mei diens taak als assessor over. Hij wordt op zijn beurt als secretaris opgevolgd door ds. Alice van Halsema die tot het dagelijks bestuur toetreedt.

Tot slot

Graag wil ik mijn medeleden in het dagelijks bestuur, alle andere leden van de PRKI en iedereen met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken hartelijk bedanken. Het ga u allen goed.

Dick Pruiksma, 1 mei 2020

Samenstelling van de PRKI, april 2020

Voorzitter: Dick Pruiksma, aftredend per 18 mei 2020
Assessor: Koos Snaterse, voorzitter met ingang van 18 mei 2020
Secretaris: Reinier Gosker – Alice van Halsema, per 18 mei 2020

Leden namens:

afd. Kerk & Israël Dienstenorganisatie: Eeuwout Klootwijk
afd. Kerk & Israël Dienstenorganisatie: Floor Barnhoorn
het OJEC: Vacant
het CIS: Joan Bonhof
leerstoel Judaïstiek: Vacant
Evangelisch Luthers Kerk: Andreas Wöhle

Ambassadeurs:

voor Delta: Davy Hoolwerf
voor Friesland: Jelte Lindeboom
voor Groningen-Drenthe: Jelle van Slooten
voor Overijssel-Flevoland: Reinier Gosker
voor Gelderland Zuid-0ost: Alice van Halsema
voor Gelderland Veluwe: Beatrice Jongkind
voor Utrecht: Pieter Goedendorp
voor Noord-Holland: Adri van der Wal
voor Zuid-Holland-Noord: Joop Zuur
voor Zuid-Holland-Zuid: Willem Stolk
voor Noord-Brabant/Limburg: Derk Blom