Vrijwilligers met financiële vaardigheden gezocht

VLISSINGEN – Het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken Delta (CCBB Delta) zoekt kerkelijk meelevende vrijwilligers met een financiële achtergrond. Zij zullen worden ingezet om toe te zien op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten en de diaconieën van de Protestantse Kerk in de classis Delta.

Het CCBB heeft een toezichthoudende rol binnen de gemeenten en diaconieën. Het brede werkveld vereist verschillende deskundigheden om dat goed te kunnen doen. Op dit moment bestaat het college uit leden met financiële, bouwkundige en notariële/juridische achtergronden. Een beleidsmedewerker van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland geeft hen ondersteuning. Het college zoekt nu uitbreiding/vervanging van leden met financiële vaardigheden.

Wat doet het CCBB

De toeziende rol van het CCBB is vooral bedoeld om financiële problemen vroegtijdig te signaleren en hierover met de gemeenten in gesprek te gaan, met als doel een financieel gezonde huishouding van de gemeenten. Hierin hebben de beoordeling van de begrotingen en jaarrekeningen door het CCBB een belangrijk aandeel. De classis Delta telt ruim 170 gemeenten en diaconieën met elk een eigen begroting en jaarrekening. Dat betekent dat het CCBB jaarlijks ongeveer 680 jaarrekeningen en begrotingen moet doornemen. Het programma FRIS van de landelijke kerk heeft in deze beoordeling een belangrijke functie. Met FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) kunnen op gemakkelijke wijze begrotingen en jaarrekeningen worden gemaakt en ingediend worden bij het CCBB

Proactief toezicht

Daarnaast houdt het CCBB ook proactief toezicht, zodat niet achteraf moet worden geconstateerd dat er een probleem is, maar dat dat vroegtijdig kan worden gesignaleerd en er snel met een gemeente in gesprek kan worden gegaan. De meerjarenraming die hiervoor in FRIS beschikbaar is, is daarbij een belangrijk instrument.

Het college wil hierbij zoveel mogelijk naast de gemeente staan om met elkaar het beste te zoeken voor de gemeente en het werk van de gemeente. Dit neemt echter niet weg dat in bepaalde omstandigheden het CCBB verstrekkende maatregelen kan opleggen, die de gemeente verplicht is uit te voeren. Ook hierin staat echter het belang van de gemeente voor de langere termijn voorop.

Taken

Tot de taken van het college behoren onder andere de beoordeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten en de diaconieën, het afgeven van solvabiliteitsverklaringen voor het beroepen van een predikant en het afgeven van verklaringen voor de aan- of verkoop van (kerk)gebouwen en andere onroerende goederen zoals landerijen. (zie voor meer details de ordinantie 11.21 van de kerkorde).

Vrijwilliger

Om alle werkzaamheden goed te kunnen vervullen is het CCBB dus op zoek naar uitbreiding van het team. De vrijwilliger krijgt de volgende taken:

– het beoordelen van begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën
– het incidenteel bezoeken van gemeenten naar aanleiding van de beoordeling van de begroting of jaarrekening
– het als CCBB-lid deelnemen aan de vergaderingen en andere besluitvormingstrajecten in het CCBB.

Profiel

Het profiel van de gevraagde vrijwilliger ziet er als volgt uit:

– is meelevend lid van een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk en het werkgebied van CCBB Delta
– heeft ervaring met kerkelijk beheer (diaconaal of kerkrentmeesterlijk)
– heeft een financiële achtergrond
– kan functioneren in een vrijwilligersorganisatie
– kan omgaan met kerkelijke verschillen
– kan omgaan met vrijwilligers in kerkelijke gemeenten
– heeft oog voor het belang van de plaatselijke gemeente en de kerk in haar geheel

Deze bestuurlijke vrijwilligersfunctie zal gemiddeld ongeveer vier uur per week in beslag nemen.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van CCBB Delta, de heer Peter Baars, e-mail p.baars@protestantsekerk.nl