Benoemingen, afscheid en beleid in classicale vergadering

NIEUWERKERK – Nu de coronamaatregelen vrijwel zijn afgeschaft, kon de classicale vergadering (CV) van de classis Delta na ruim een half jaar eindelijk weer fysiek bijeenkomen. Dat gebeurde maandag 21 maart 2022 in Punt-3 in Nieuwerkerk. Corona kwam echter toch weer om de hoek kijken, want een aantal leden liet verstek gaan wegens ziekte of quarantaine, onder wie classisscriba Bram Kievit. Het aantal afwezigen betekende ook dat de geagendeerde presentatie door de afgevaardigde leden naar de Generale Synode verviel en wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Preses Marjo Wisse en classispredikant Arie van der Maas.

Preses ds Marjo Wisse opende de vergadering met het lezen van de brief uit Jacobus 1:19-26, de lezing voor komende zondag (laetare). De tekst is verrassend actueel gezien de situatie in Oekraïne, merkte zij op.

Na de constatering dat er genoeg aanwezigen waren om te stemmen (quorum) konden nieuwe afgevaardigden zich voorstellen: ds De Visser uit Middelharnis (namens de Ring Haringvliet) en ds Molenaar uit Bruinisse (namens de Ring Schouwen-Duiveland/Tholen). Nummer drie, ds Van Houwelingen uit Oostburg (namens de Ring Zeeuws-Vlaanderen) was ook afwezig.

Classispredikant ds Arie van der Maas vertelde de vergadering dat er twee evenementen te verwachten zijn. Op 6 mei is er een vrijwilligersavond in Nieuwerkerk met een voorstelling van Kees Posthumus, bedoeld voor allen die bijdragen aan het classicale werk. De Delta Inspiratiedag, die in november 2021 wegens de coronamaatregelen werd afgelast, staat nu gepland voor zaterdag 5 november 2022. De Inspiratiedag zal in het Mauritscollege in Middelharnis worden gehouden.

Benoemingen

Bij de samenvatting van de verslagen van 3 december en 7 februari werd gemeld dat er een unaniem akkoord was voor de benoeming van ds Van Houwelingen (PG De Brug te Oostburg) als lid van de classicale vergadering, de benoeming van ds Lyonne Verschoor (PG Open Hof te Oud – Beijerland) als lid Breed Moderamen en de benoeming van ds Marjo Wisse, nu als regulier afgevaardigde vanuit de Ring De Bevelanden. Verder is er unaniem akkoord gegaan met de benoeming van ds J. Vlasblom (PG Spijkenisse) tot lid (en beoogd scriba) van het classicale college voor de visitatie en met de verkiezing van ds C. Groenendijk (HG Piershil) als afgevaardigde naar de Generale Synode 2022. Ook de begroting 2022 werd unaniem goedgekeurd.

Voor de kandidaatstelling leden classicale vergadering vanuit de ring Schouwen-Duiveland/Tholen  was één aanbeveling binnengekomen namelijk van ouderling Cornet van de hervormde gemeente Scherpenisse. Vanuit HG Zierikzee is gevraagd om uitstel omdat het verzoek om uiterlijk 15 maart 2022 voordrachten in te dienen pas op 5 maart aan de kerkenraden is gedaan, zodat de termijn te kort is om het verzoek in de kerkenraad te kunnen bespreken. Na bespreking van dit op zichzelf magere resultaat en voor- en  nadelen van verder uitstel besluit de vergadering de heer Cornet verkozen te verklaren. Het breed moderamen zal aan de CV van 19 mei een voorstel doen voor een BM lid vanuit de ring Schouwen – Duiveland / Tholen.

Geestelijk verzorgers

Het volgende agendapunt riep enige discussie op in de vergadering: de toevoeging van extra synodeleden uit de groep geestelijk verzorgers (consideraties ordinantie 4-24-1 en 4-26-6). Er waren vooral positieve reacties binnengekomen op het voorstel om twee leden toe te voegen aan het categoriaal pastoraat. Vanuit de vergadering kwam de vraag wat de meerwaarde van dit voorstel is. Volgens ds Wisse is de toevoeging dat de synode nu een stem mist vanuit het categoriaal pastoraat. Besproken werd de positie van geestelijk verzorgers binnen de kerk en hun plek binnen de ambtelijke vergaderingen. Benadrukt werd dat leden van de synode wel ambtsdrager dienen te zijn. Ds Wisse zegde toe in de overweging vanuit de classis deze opmerkingen mee te zullen nemen. Een verdere kanttekening die gemaakt werd is dat als geestelijk verzorgers in de synode komen, zij geen gemeente vertegenwoordigen en een aparte groep zijn. Ze zijn echter wel stemgerechtigd in de synode. De gemeenten in de classis Delta en de classicale vergadering gaan akkoord, mits zij worden toegevoegd en geen vervanging zijn van andere synodeleden.

Verkiezing synode-preses

Ook de veranderde verkiezing van de preses van de generale synode uit de Protestantse kerk (consideraties ordinantie 4-26-1 en 4-26-2) kreeg interactie vanuit de vergadering. Ds Van der Maas vindt het op zich een goed voorstel dat kan worden geput uit een grotere pool mensen. Hij ziet wel risico’s dat een toch al kleiner geworden moderamen nog meer zeggenschap krijgt op de eigen samenstelling. Ds Van der Maas zou willen aanbevelen dat expliciet wordt geregeld hoe tot de voordracht wordt gekomen. ,,Er moet iets worden bedacht dat de invloed van het brede kerkvlak bij werving en selectie duidelijk maakt.’’ De zittingsperiode van de preses is vijf jaar, maar daarbij werd opgemerkt dat men als synodelid pas na een paar jaar weet hoe alles reilt en zeilt. Synodelid Van der Sluis zei de hele huidige procedure ‘een gedrocht’ te vinden. ,,Dat moet op de schop. Een synodelid wordt gekozen voor twee jaar met een optie voor verlenging. Scriba en preses worden gekozen voor 5 jaar. Ik vindt dat er meer eenduidigheid moet zijn. Dat is het bestuur van de PKN, je moet de goede mensen kiezen op de juiste plaats, dus moet je breder kunnen kijken dan de synode.’’

Toch, zo bleek uit de reacties tijdens de vergadering, is er ook huiver om ‘van buiten’ te kiezen, dat kan het zeer ondoorzichtig maken. ,,We zoeken geen schaap met vijf poten maar iemand die op water kan lopen, je moet je geroepen voelen’’ En: ,,We moeten alert zijn dat er niet onder één hoedje wordt gespeeld.’’ Een andere synode-afgevaardigde vond dat dat laatste wel is afgevangen, want ,,je komt zomaar niet in die functie, er wordt heel veel voorwerk in gestoken. Kandidaten worden echt door de mangel gehaald.’’
Ds Wisse concludeerde dat het dus goed is om breder naar kandidaten te zoeken, maar dat er vanuit deze vergadering wordt gepleit voor de nodige zorgvuldigheid.

Brief met bezwaar

Als laatste agendapunt voor de pauze kwam de brief aan de orde van ds M. Klaassen uit Arnemuiden en de besluitvorming ten aanzien van de ontvankelijkheid daarvan. Het gaat om het bezwaar (gravamen) inzake het ruimte bieden aan de zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw. Ook haalt ds Klaassen daarbij aan dat in 2017 werd gevraagd het verschil tussen ‘inzegenen’ en ‘zegenen’ op te heffen om andere levensverbintenissen gelijk te stellen met het huwelijk tussen man en vrouw.

De kwestie speelt al jaren: in 2006 werd door ouderling A. W. de Ronde een gravamen ingediend tegen deze ordinantie 5.4. Dat bezwaar werd door de synode afgewezen, met daarbij als kanttekening dat hoewel het niet gaat om een belijdende uitspraak van de kerk, de inhoud van deze ordinantie wel het belijden van de kerk raakt.

Na uitvoerig gesprek, wat resulteerde in een hoofdelijke stemming, ging de classicale vergadering akkoord (met twee stemmen tegen) met het voorstel van het breed moderamen van de classis Delta om dit gravamen niet ontvankelijk te verklaren. Doorslaggevend argument was het feit dat de generale synode in haar besluit ten aanzien van een gelijke zaak, namelijk het gravamen De Ronde, reeds een einduitspraak heeft gedaan in 2007. Wel werd besloten de brief van Ds. Klaassen ter informatie door te zenden aan het moderamen van de synode en aandacht te vragen voor het verzoek meer werk te maken van het ondersteunen van het gesprek in kerk en gemeenten ten aanzien van de LHBTI thematiek. Vanuit de vergadering kwam daarop de suggestie om (Engels) materiaal van de Church of Engeland te downloaden: Living, love and faith.

Klik hier voor de notitie van het Breed Moderamen over het gravamen van ds Klaassen.

Afscheid

Sien de Mol met haar bloemen.

Na de pauze werd afscheid genomen van twee vertrekkende CV-leden: Ouderling Sien de Mol uit Terneuzen en diaken Ko Kloet uit Goes. Ds. Maarten Post, die in december afscheid nam van de HG Stavenisse wegens emeritaat, was helaas niet aanwezig voor een moment van afscheid. Allen werden door preses Wisse met lovende woorden bedankt voor hun inzet en kregen bloemen. Mevrouw Mol nam ook nog even het woord en zei dat ze veel waarde hecht aan eenheid in verscheidenheid. Ze wenste iedereen veel wijsheid.

Bij de rondvraag kwam naar voren dat de kerk van Brielle een diaconaal werker gaat benoemen. Foort Groenleer van het classicale college voor behandeling beheerszaken uitte opnieuw de noodkreet dat het college dringend verlegen zit om leden en beoordelaars.

Ds Wisse overhandigt Ko Kloet een bos bloemen.

Ds Wisse verzocht daarop iedereen goed uit te kijken naar iemand die geschikt is voor de functie.

Ook Sien de Mol vroeg om kandidaten vanuit de classis, maar dan voor de werkgroep Kerk & Israël. Nu zij geen CV-lid meer is, moet er voor haar een opvolger komen.

De vergadering werd besloten met het zingen van Lied 91a (Wie in de schaduw Gods mag wonen) onder pianobegeleiding van diaken Meijboom uit Brielle.