Dominee Arie van der Maas

Brief classispredikant Arie van der Maas aan de kerken

WEMELDINGE – Delta-classispredikant ds Arie van der Maas heeft vrijdag een brief aan alle gemeenten in de classis Delta van de Protestantse Kerk geschreven over de gevolgen voor de kerk door het coronavirus. De inhoud volgt hier integraal.

Aan de gemeenten in de classis Delta van de Protestantse Kerk.

Wemeldinge, 13 maart 2020

Betreft: gevolgen ontwikkelingen Coronavirus en de kerk

Beste kerkenraadsleden, zusters en broeders,

Gisteren heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om de gevolgen van het Coronavirus te beperken. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven, ook in onze classis. Via de websites van kerk en classis en de sociale en regionale media kon donderdag al kennis worden genomen van richtlijnen en adviezen aan kerkenraden. Onderaan deze brief treft u enige links aan. Vanmorgen was het breed moderamen in vergadering bijeen en daar is besloten, in aansluiting bij de richtlijnen van overheid en landelijke kerk, de volgende inhoud met u te delen. Hierbij zij opgemerkt dat de keuzes de uiteindelijke verantwoordelijkheid zijn van de plaatselijke kerkenraden.

Kerkdiensten

De maatregel van de overheid om alle bijeenkomsten van meer dan 100 mensen tot en met 31 maart af te gelasten betekent dat ook de kerk daarin zijn verantwoordelijkheid heeft te nemen. Alhoewel er de basale roeping van de kerk is om de zondagse openbare eredienst vorm en inhoud te geven weegt het maatschappelijk belang om er zoveel mogelijk aan bij te dragen een snelle verspreiding van het virus in te dammen zwaar. Daarbij vragen wij u tevens ernstig te overwegen of het houden van kerkdiensten in gemeenten met minder dan 100 kerkgangers wel verantwoord is. Hierbij wijzen we erop dat het risico van bijvoorbeeld 50 a 60 mensen in een bepaalde ruimte wellicht even groot is dan 120 a 130 in een wat grotere ruimte. Daarbij komt bovendien nog de overweging dat we als kerk in de gemeenten en in de kerkdiensten medeverantwoordelijkheid dragen voor een aanzienlijk grote groep oudere en daarmee veelal kwetsbare gemeenteleden. Juist de zorg voor hen kan nopen tot het besluit om ook de diensten in kleiner verband toch niet te laten doorgaan.

Alternatief

We willen u echter niet alleen wijzen op de noodzaak dan wel wenselijkheid om dingen (tijdelijk) niet te doen maar ook oproepen om goed na te denken en creatief te zijn om te bedenken wat wèl mogelijk is. Vanuit veel gemeenten bereiken ons inmiddels berichten dat de kerkdiensten voor de komende drie weken zijn ‘afgelast’ maar daarbij worden zeker ook al andere mogelijkheden bedacht zoals:

  • Bericht aan gemeenteleden met oproep in principe thuis te blijven en via kerkomroep of kerkdienstgemist te verbinden. In de kerk dan wel een viering met predikant en kleine groep (b.v. kerkenraad en enkele anderen)
  • Geen dienst, wel kerk open voor individueel kerkbezoek. Mogelijkheid tot gesprek, eventueel met koffie. Gelegenheid voor gebed. Toch, b.v. om 11.00 uur, een kort ochtendgebed met kleine kring aanwezigen waar wordt gedankt en gebeden.
  • Een gemeente waar minder mogelijkheden zijn verwijst naar buurgemeente waar wel ‘kerk-tv’ is om langs die weg daar de dienst mee te beleven.

De landelijke kerk biedt een alternatief aan om komende zondagmorgen via NPO2 om 9.20 uur een korte overdenking mee te beleven, uitgesproken door de scriba van de generale synode ds. René de Reuver, vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht. In Brabant was men al eerder bezig met voorbereidingen voor deze zondag en daar is vanuit een gemeente in Tilburg gisteren de website www.coronaviering.nl online gegaan.

Graag roepen wij u als gemeenten op om, wanneer u bepaalde alternatieve invullingen bedenkt/ organiseert, dat door te geven aan de redactie van de website van de classis www.gelovenindedelta.nl zodat we langs die weg de ideeën ook kunnen laten circuleren. Mailadres web redactie: gelovenindedelta@gmail.com

Rouwdiensten en trouwdiensten zoveel mogelijk in besloten kring

Met begrip voor de ingrijpende gevolgen die dit heeft voor families het advies om rouw- en trouwdiensten zoveel als mogelijk in besloten kring te houden. Wellicht kunt u deze via online media uitzenden. Met betrekking tot het condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM, waarbij direct lichamelijk contact sterk wordt afgeraden. In de classis is al een voorbeeld bekend van een uitvaart komende maandag, die in grotere kring gehouden zou worden, nu is teruggebracht naar besloten kring en waar overwogen wordt op later moment nog een herdenkingsdienst te houden. Verstrekkende beslissingen allemaal waartoe niet door een BM van een classis kan worden besloten – en dat willen we ook zeker niet – maar waarbij in iedere situatie door de betrokkenen een beslissing en een oplossing op maat dient te worden bepaald.

Kringwerk, gemeenteavonden en andere gemeenteactiviteiten

Er zijn gemeenten die gisterenavond besloten hebben niet alleen de kerkdiensten tot en met 31 maart af te gelasten maar daarnaast ook alle andere activiteiten die niet noodzakelijk zijn. Dit kan en wellicht is het verstandig. In elk geval is het een helder besluit. Aan de andere kant kan het juist toch ook goed zijn om de contacten binnen de gemeente en tussen gemeenteleden – uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM – wel te continueren of enkele nieuwe initiatieven te nemen. Daarbij roepen wij u op om juist ook goed na te denken of de situatie van nu en de komende weken wellicht juist ook aanleiding is tot andere pastorale of diaconale inzet. Van de gemeente van Christus mag verwacht worden dat zij goed oog en oor openhoudt, ook naar mensen buiten de eigen gemeente, voor hen die door deze corona-crisis (verder) in een isolement raken en/ of behoefte hebben aan iemand die boodschappen doet of op andere wijze naar hen omziet. De situatie waarin we onverhoopt verzeild zijn geraakt biedt de gemeente ook mogelijkheden om in de nood, vanuit de Liefde van Christus, te laten zien wat belangrijk is. Ook hierbij de oproep om de ideeën door te geven aan de web redactie gelovenindedelta@gmail.com om zo inspiratie te laten circuleren.

Gods Geest vindt altijd wegen

Dat brengt mij bij een bijdrage die scriba van de generale synode ds. René de Reuver, vandaag op de website van de landelijke kerk heeft geplaatst. Hij is ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen. Lees hier zijn bijdrage: https://www.gelovenindedelta.nl/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/ 

Tenslotte

Deze Corona-crisis overkomt ons in de tijd voor Pasen. De veertigdagentijd of lijdenstijd. Een periode in het leven van kerk en christen waarin – met concentratie op de levens- en lijdensweg van Jezus Christus – ruimte gevraagd wordt voor bezinning, inkeer, boetedoening. Deze veertigdagentijd gaat veel op zijn kop. Onze zorgen – waarover deze brief handelt – zijn overigens altijd nog van heel andere orde dan dat wat bijvoorbeeld duizenden vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa meemaken. Wat als het Coronavirus daar toeslaat? En ook, als dat niet zo is, wat dan te denken, bidden en doen ten aanzien van hun lot? En zo zijn er ook nog andere situaties die we niet uit onze gedachten en gebeden mogen laten wegglippen nu dit andere zo onze aandacht vraagt. Het annuleren van één of meerdere kerkdiensten en andere activiteiten is ingrijpend. Maar de verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan het zo mogelijk beperken van verdere snelle uitbreiding van het Corinavirus met alle maatschappelijke gevolgen van dien is groter. En, zowel dichtbij als veraf, zijn bepaalde andere probleemsituaties ook groter.

Maar bovenal en laat ik daarmee afsluiten: de Liefde van God is groter. Gods Geest vindt altijd wegen om die Liefde in en door de gemeente als het lichaam van Christus gestalte te geven. Mag ik u daarom, in deze ‘crisis-brief’, woorden meegeven die Jan Wit ooit schreef in zijn lied ‘O grote God die liefde zijt’. Woorden die er van getuigen hoe in de crisis de kerk mag leven vanuit de Liefde omdat in de crisis door de Eeuwige God, in Jezus Christus, het diepste woord gesproken is:

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
W
ij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord;
het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Ik wens u mede namens het breed moderamen sterkte en wijsheid
en goede weken op weg naar Pasen

In Christus verbonden,

Ds. Arie van der Maas

Verdere Links naar informatie:

Website Protestantse Kerk: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/
Website van de classis Delta: Gelovenindedelta.nl

https://www.gelovenindedelta.nl/coronavirus-hoe-ga-je-daar-in-de-kerk-mee-om/