CIO vraagt aandacht voor kwetsbare mensen die naar de kerk willen

UTRECHT – Het toepassen van de corona-basisregels blijft van groot belang, ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vroeg dinsdagmiddag 30 november 2021 de kerken dan ook met nadruk om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen of groepen van personen die een kerkdienst willen bezoeken. Daarbij is het advies om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden) van een kerkgebouw. Het gaat dan vooral om aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en ruimtelijke indeling.

,,We hopen dat we ondanks verscherpte coronamaatregelen een goede Adventstijd mogen beleven, een tijd van verwachten en toeleven naar het Kerstfeest. Als de maatregelen voldoende effect zullen hebben op het aantal besmettingen, zal het hopelijk mogelijk zijn om op een gepaste wijze Kerstfeest te vieren.’’

De landelijke Protestantse Kerk heeft dinsdag 30 november 2021 in een bericht een nadere uitwerking gegeven van dit CIO-advies. (Klik hier voor het PKN-bericht en hier voor het CIO-advies)

Minder contactmomenten

De aangescherpte maatregelen, die zijn ingegaan op zondag 28 november en gelden tot in ieder geval 19 december, zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Doel is het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Het CIO roept de aangesloten kerken op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en dringende adviezen.

Kerkdiensten

De (opnieuw) wettelijk verplichte anderhalve meter afstand-regel geld ook voor kerkdiensten. Dat betekent dat er per kerkgebouw moet worden bepaald hoeveel kerkgangers er met in achtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen hebben (dit is in de regel minder van een derde van het reguliere aantal zitplaatsen).

Ook placering blijft gelden: kerkgangers blijven op hun plaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk blijven belangrijke aandachtspunten.

Het reserveringssysteem kan opnieuw worden ingesteld door gemeenten die door de anderhalve meter-regel een beperkt aantal zitplaatsen hebben. Als er geen reserveringssysteem nodig is, kan een registratiesysteem worden overwogen.

De anderhalve meterregel geldt volgens het CIO niet voor een voorganger bij de bediening van de doop of het vieren van eucharistie of avondmaal, voor zover de handelingen niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht.

Het CIO adviseert de kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit de kerk en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Hoewel deze niet zijn verplicht in een kerkgebouw, werd dit advies ook in een eerdere fase van de coronapandemie gegeven.

Kerkdiensten na 17.00 uur

Het CIO dringt er bij de kerkgenootschappen op aan om alternatieven te zoeken voor de kerkdiensten die na 17.00 uur beginnen of nog niet zijn afgelopen. Te denken valt aan online diensten of het kiezen van een eerder aanvangstijdstip. Als er toch na 17.00 uur een kerkdienst moet worden gehouden, zijn alle overige maatregelen van toepassing.

Kerst

Het CIO zal met de minister van Justitie en Veiligheid overleggen over de regels voor de kerkdiensten rond Kerst (kerstavond en beide kerstdagen). Daarbij hangt veel af van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen.

Doordeweekse kerkelijke activiteiten

Ook voor doordeweekse activiteiten na 17.00 uur van kerkgenootschappen geldt de dringende oproep om zo mogelijk alternatieven te zoeken voor bijeenkomsten en vergaderingen: doe ze digitaal of stel ze uit. Als dergelijke activiteiten ’s middags zijn, gelden de basisregels, zoals thuisblijven bij klachten en laten testen.

Als dringende kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten (zoals catechese) niet kunnen worden uitgesteld of anders kunnen worden gehouden, gelden de basisregels.

Zingen

Volgens het CIO zou moeten overwogen worden om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op ingetogen wijze te zingen.

Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen per dag te ontvangen heeft ook gevolgen voor pastorale bezoeken en voor groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis.  Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kunnen alternatieven zijn.

Ventilatie

In het advies van het CIO wordt opnieuw gewezen op het belang van goede ventilatie. Voor meer informatie klik hier.