Classis Delta bijeen in Goes

door Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta

GOES – De Classis Delta kwam maandag 27 mei 2019  bijeen in de Vredeskerk in Goes. Preses ds Piet de Graaf uit Zierikzee opende de vergadering met gebed en las vervolgens het eind van het Bijbelboek Lucas voor: de Hemelvaart van Christus. Christenen vieren jaarlijks deze Hemelvaart, de veertigste dag van Pasen. En voor iedereen is het een vrije dag, een feest! Zo ook de donderdag volgend op deze vergadering. Gelovigen vieren het eind van de aardse weg van Jezus en de overdracht van zijn taak aan zijn leerlingen. En Hij maakt hun verstand ontvankelijk: het kwartje valt! Ook zoals we op deze vergadering zijn, zijn wij instrument in Gods hand. Na de overweging wordt als loflied Psalm 150 gezongen: Looft God!

De opkomst voor deze vergadering is hoog, er zijnn maar enkele afmeldingen waardoor het ‘quorum’ ruimschoots aanwezig is. Er kunnen dus rechtsgeldige besluiten genomen worden als dat nodig is. De meeste aanwezigen zijn leden van de classis, enkelen zijn adviseurs b.v. namens de financiële commissie of de visitatie. Enkele personen zijn ingegaan op de uitnodiging aan kerkenraadsleden om de vergadering bij te wonen vanwege het considereren (overwegen) dat voor vanavond geagendeerd staat. Er wordt een voorstelronde gehouden vanwege de aanwezigheid van enkele nieuwe afgevaardigden.

Het verslag van de vorige vergadering (25 februari) wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Naar aanleiding daarvan wordt vastgesteld dat het plan zoals dat door de classispredikant was voorgesteld om classicale werkgroepen uit de leden te vormen niet voldoende gedragen wordt om goed van de grond te komen. Er zijn wel ontwikkelingen bv. rondom ZWO (Zending-Wereldiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk&Israël om tot een classicale werkgroep te komen. Met betrekking tot Kerk & Israël zal er binnenkort een overleg zijn.

Onder het punt Mededelingen wordt gememoreerd dat de voorzitter onlangs is ‘geridderd’. Onder andere vanwege zijn bijdragen aan het kerkelijk leven op diverse fronten. Ook één van de andere aanwezigen, synodeafgevaardigde ouderling Fred van der Sluis uit Mijnsheerenland had de eer een Koninklijke Onderscheiding te mogen ontvangen. De gedecoreerden nemen de felicitaties in ontvangst.

Statenbijbel

Naar aanleiding van één van de ingekomen stukken vertellen de synodeafgevaardigden dat de synode op 22 juni een extra vergadering heeft ingelast om met elkaar te spreken over het ambt en de sacramentsbevoegdheid. Door het ontstaan van allerlei nieuwe initiatieven – zie het rapport Mozaiek van Kerkplekken- is een nieuwe bezinning hierover gewenst. Een ander ingekomen stuk gaat over een oude Statenbijbel die wordt aangeboden door een particulier. De Bijbel zou gevonden zijn na de watersnoodramp in een kroonluchter van een kerk. Het is niet meer bekend welke kerk dat betrof. Is er een lezer die daar iets van weet? Vertel het de classispredikant!

Kennen en horen

Na een koffiepauze komt het verzoek van de Generale Synode om consideraties betreffende voorgestelde kerkordewijzigingen aan de orde. Deze wijzigingsvoorstellen zijn ook aan de kerkenraden voorgelegd om op te reageren. Van de gemeenten heeft 44% gereageerd waarvan vrijwel allen volstonden met een ondersteuning van de voorstellen. Vijf kerkenraden hebben overwegingen ingezonden met bijstellingen of wijzigingsvoorstellen. Nu wordt de mening gevraagd van de leden van de classicale vergadering zelf waarbij de reacties van de kerkenraden wordt betrokken. Eén van de dingen waar het over gaat is over de plicht in bepaalde gevallen de gemeente ergens in te ‘kennen en horen’ of ‘in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken’. Er wordt niet overal in de Kerkorde eenzelfde terminologie gebruikt terwijl wel hetzelfde bedoeld wordt. Dus dat moet beter volgens de voorstellen. Nu wordt voorgesteld overal waar het in de Kerkorde voorkomt het ‘kennen en horen’ te vervangen door ‘Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld zijn hun mening kenbaar te maken’. In de vergadering wordt een gesprek gevoerd over de bedoeling van ‘kennen en horen’, van de moderner maar ook vlakker klinkende formulering die nu wordt voorgesteld en de vraag waar de kerk en de gemeenten nu het beste mee gediend zijn. De klank en de betekenis van de verschillende terminologie wordt door diverse aanwezigen uitgediept en roept de vraag op hoe belangrijk het is als de gemeente ‘gekend en gehoord wordt’ wordt in bepaalde belangrijke voorgenomen besluiten. De nieuw voorgestelde formulering wordt als meer vrijblijvend ervaren voor een kerkenraad om een voorgenomen besluit daadwerkelijk bekend te maken en in gesprek te brengen in de gemeente. De voorkeur van de vergadering gaat er naar uit om de betrokkenheid van de gemeente te borgen door de formulering ‘kennen en horen’ te handhaven en in de verschillende Kerkorde-artikelen consequent met deze term te benoemen. De overwegingen zullen worden doorgegeven aan het synodesecretariaat, zodat de synodeleden die het uiteindelijke besluit, in tweede lezing, moeten nemen dat kunnen doen, na het kennen en horen van de classicale vergaderingen…

Hierna wordt het voorstel tot vaststellen van dubbeltallen voor de verkiezing van afgevaardigden uit de Ring Schouwen-Duiveland-Tholen aangenomen. Verschillende gemeenten hadden bezwaar gemaakt tegen de eerder gevolgde procedure, zodat er in de classicale vergadering vanuit deze ring nog een tweetal vacatures zijn. Hopelijk worden die nu ingevuld.

Nu volgt een rondje langs de Ringen: wat gebeurt daar allemaal? Wat kunnen de aanwezige leden van de classicale vergadering daarover vertellen? Een leuke uitwisseling van de verscheidenheid aan initiatieven die er inmiddels is en uitvoering krijgt. Daaruit blijkt: de Ring begint te leven! Op de website gelovenindedelta.nl is er van alles over te vinden.

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, er wordt nog een lied gezongen, de aanwezigen bidden samen het Onze Vader. Er is nog tijd om even met elkaar na te praten…