Classis Delta bijeen in Nieuwerkerk

door Elizabeth de Haan-Roelse

NIEUWERKERK – In Nieuwerkerk – in het centrum van de classis – kwamen de leden, adviseurs en enkele gasten van de Classis Delta bij elkaar. De nieuwe preses, ds. Marjo Wisse, opent de vergadering met het lezen van Lucas 24: 13-35, het verhaal over de Emmaüsgangers en met gebed.

Als speciale gast is vanavond synodescriba ds. R. de Reuver aanwezig omdat deze avond een concept van een nieuwe visienota voor de Kerk besproken wordt. De uiteindelijke versie van de nota zal in de april-vergadering van de Synode aan de orde komen om daarna de komende jaren te dienen als inspiratie voor de gemeenten en uitgangspunt van beleid voor Kerk en Dienstenorganisatie. Streven is een kort en krachtig document, om te laten zien: híer gaat het om. De visienota beoogt allen die zich inzetten in de kerk, met vreugde om het evangelie, te inspireren en verbinden. De taal van de nota dient zo te zijn dat het ‘gemiddelde’ kerkenraadslid het zal willen uitlezen en erover spreken. Een belangrijke kern van de nota is het proberen loslaten van ‘kramp door krimp’ en meer aandacht voor vreugde om wat, in alle verscheidenheid, ontvangen en gedeeld mag worden. Er volgt een boeiende bespreking van de concept-visienota met waardevolle gedachtewisselingen met scriba ds. De Reuver.

Kerkorde-wijzigingen

Na een korte pauze komen de voorgestelde kerkorde-wijzigingen aan de orde. Het zijn de classicale vergaderingen die ‘considereren’: zij overwegen de voorgelegde voorstellen en geven, mede met reacties van kerkenraden in gedachten, deze overwegingen aan de generale synode door. Het betreft ditmaal een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot ‘tijdelijke dienst en hulpdiensten’ die predikanten kunnen verrichten in gemeenten.

De voorgestelde wijzigingen van de huidige Kerkorde op dit punt roepen nogal wat reacties op. Ten eerste vanuit de kerkenraden. Er is een aantal uitvoerige brieven binnengekomen. De teneur is dat men niet zo blij is met de voorstellen met name op het punt van beperking van termijnen voor detachering en contracten met emeriti. Met name vanuit kleine gemeenten, waarvan onze classis er veel heeft, is bezwaar aangetekend. Het gevaar dreigt dat hun mogelijkheden om een eigen voorganger aan zich te binden beperkt zullen worden. Synodescriba ds. de Reuver licht toe dat dit geenszins de bedoeling is. Ze zijn met het oog op andere situaties geschreven en met het oog op werkgelegenheid voor predikanten.

Doorpratende blijkt dat de bezwaren zich niet zozeer richten tegen het nieuwe onderdeel ‘tijdelijke verbintenis predikant’ maar wel om als keerzijde daarvan dan ook detacheringen en andere verbintenissen te termineren. Zowel kleine gemeenten als ook de classis en CCBB die op de gemeenten moeten toezien hechten aan een ‘gevarieerd instrumentarium’ om oplossingen op maat te kunnen maken. En daar past niet bij het inperken van mogelijkheden. Het moderamen van de classis zal de consideraties nader formuleren en ds. de Reuver zegt toe het gehoorde mee te nemen naar de Synode. In april zullen het de afgevaardigden ter synode, ook die vanuit de classis Delta zijn, die tot definitieve besluitvorming dienen te komen.

In het rondje langs de ringen kon vanuit Walcheren vermeld worden dat er binnen de ring twee personen zijn die bereid zijn zich door de kerkenraden te laten benoemen als vertrouwenspersonen. Dan hoeft niet elke kerkenraad op zoek naar gekwalificeerde mensen. Ook is onlangs een Ringbijeenkomst gewijd geweest aan het thema Veilige Kerk.

Aan het eind van een boeiende vergadering wordt er afscheid genomen van scriba Piet van den Boogaart. Zijn termijn als ouderling loopt af en daarmee ook zijn scribaat. Zijn lange staat van dienst in het kerkenwerk wordt door de voorzitter gememoreerd en de dank werd bevestigd door de aanwezigen. Met name de laatste anderhalf jaar als eerste scriba van de classis Delta-in-opbouw is heel pittig geweest en was wel bijna een dagtaak.

Ter afsluiting zongen de aanwezigen een lied en werd het Onze Vader gezamenlijk gebeden.