Classis Delta bijeen in Nieuwerkerk

door Elizabeth de Haan-Roelse

Een Impressie van de classis-vergadering op 2 maart 2020 te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland).

NIEUWERKERK – In de mooie ruimte tussen de toren en de kerk van Nieuwerkerk vergaderden de leden van de classicale vergadering Delta voor de negende maal.

Preses ds. Marjo Wisse opent de vergadering met het lezen van Psalm 91, de psalm die vanouds hoort bij de eerste zondag in de 40-dagen- of lijdens-tijd. Met de indringende roep: Mijn God, op U vertrouw ik. En ook: Hij, God, vertrouwt je toe aan zijn engelen. En: Roep je mij aan, Ik geef antwoord. Denk aan het boek Exodus: God hoort het roepen van de slaven in Egypte. En denk aan Jezus’ verzoeking in de woestijn, waar de engelen komen om Hem nabij te zijn. God is daar en komt tot ons om ons te redden. Een gebed volgt.

De preses deelt mee dat er een avond geweest is voor kerkenraadsleden uit gemeenten met een (aanstaande) predikantsvacature. Daar is informatiegegeven over wat er allemaal komt kijken bij het beroepen van een nieuwe predikant of kerkelijk werker. Daar waren 7 gemeenten vertegenwoordigd. Het was een heel nuttige bijeenkomst.
De classispredikant deelt mee dat er een constructief gesprek is geweest met een delegatie van het college voor de kerkorde over de kerkordelijke procedure voor de verkiezing van de leden van de classicale vergadering en de in de classis Delta ondervonden tekortkomingen daarin. Het is nu afwachten met welke reactie het college voor de kerkorde uiteindelijk zal komen.

Er zijn een aantal benoeming te doen. Om verschillende redenen zijn er vacatures ontstaan in het Breed Moderamen. Er wordt naar gestreefd dat vanuit elk ring-gebied iemand in het BM benoemd is. Drie nieuwe BM-leden worden voorgedragen en door de vergadering benoemd: Ouderling – kerkrentmeester P. Dogterom, uit Oude Tonge, ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland en ouderling E. de Haan – Roelse uit Nieuw en St. Joosland.

Per classis worden 5 personen afgevaardigd naar de Synode. Door vertrek en regulier aftreden zijn er twee nieuwe synodeleden te benoemen. Er worden een diaken en een predikant voorgedragen door het BM. Beiden worden met instemming van de vergadering afgevaardigd. Het zijn diaken J. (Jaap) Scheele (PG Axel) en ds. P. (Petra) van Oosten (PG Serooskerke – Walcheren).  De andere afgevaardigden naar de synode vanuit de classis Delta zijn diaken B. de Leeuw (PG Zaamslag), ouderling – kerkrentmeester M.W. Kik (HG Sirjansland,) en ouderling F. van der Sluis (PG Mijnsheerenland). Er wordt naar gestreefd de vacature die per 1 januari 2021 ontstaat omdat diaken B. de Leeuw dan aan het einde van zijn termijn is iemand uit de ring Goes af te vaardigen. Dit dient dan volgens het rooster van de synode een predikant te zijn. Langs deze weg de uitnodiging aan kerkenraden binnen de ring Goes alvast na te denken over mogelijke aanbevelingen en die door te geven aan het breed moderamen.

Verder wordt dhr. J. van den Bosch uit Numansdorp benoemd in het classicaal college behandeling beheerszaken. En de heer E. Maljaars uit Aagtekerke wordt benoemd als lid van de classicale commissie die leiding geeft aan de Hervormde gemeente (i.w.) ’t Kruispunt te Serooskerke.

De ringen (op het grondgebied van de voormalige classes) komen ter sprake. In een aantal ringen zijn al meerdere bijeenkomsten geweest rondom diverse thema’s. Nog niet alle zes de ringen zijn goed van de grond gekomen. Op 5 maart zullen vertegenwoordigers van alle ring-stuurgroepen bij elkaar komen voor uitwisseling en overleg.

Kleine gemeenten lichter

De meeste tijd wordt deze avond besteed aan bespreking van een tussenrapportage van de – door de synode ingestelde – werkgroep ‘Kleine gemeenten lichter’. In april komt het onderwerp opnieuw ter synode en dan met een eindrapportage. Dhr. Bart van Noord, voorzitter van de werkgroep, is aanwezig om de ideeën van deze werkgroep met ons te delen en onze reacties te horen. In de rapportage gaat het over de essentie van (kleine) gemeenten en de knelpunten, mogelijke aanpassingen in de kerkorde en tot slot om wat noodzakelijk is om als kleine gemeente te kunnen blijven functioneren. Men wil meer kijken naar de vitaliteit van gemeenten, dan naar de getallen van b.v. lidmaten of centjes. Zo zijn er in het rapport kenmerkende eigenschappen van een gemeente benoemd. Samengevat: de eredienst, het pastoraat, het diaconaat, het missionaire werk en geestelijke vorming. Waar die aspecten vitaal aanwezig zijn kan men spreken van een gemeente. Ontbreken er één of meerdere, dan is dat reden daarover verder in gesprek te gaan en moeten er wellicht andere wegen gezocht worden om, mogelijk in samenwerking met anderen, gemeenschap van Christus ter plaatse te zijn.

Naast genoemde aspecten speelt ook de kwaliteit van het bestuur en beheer een rol: eenvoudig, verantwoord en transparant. Eenvoudiger vormen van beheer en administratie zijn misschien wenselijk en mogelijk in kleine gemeenten. Een verdergaande samenwerking van diaconie en kerkrentmeesters wat betreft financieel beheer (zonder de geldstromen samen te voegen) wordt onderzocht.

Ten slotte worden reacties gepolst op een suggestie om in een (kleine) kerkenraad het bevestigd worden in een ambt niet meer te verplichten, terwijl wel volledige medeverantwoordelijkheid gedragen wordt. Dit laatste roept bij de leden van de classicale vergadering toch wel heel wat vragen op en niet veel bijval, want de kerkenraad van een gemeente van Christus is toch wel wat anders is dan het bestuur van een vereniging.

Dhr. van Noord zegt toe alle opmerkingen mee te nemen naar de werkgroep.

Deze eerste vergadering van het jaar wordt, na het zingen van een lied, besloten met een sapje en een hapje.