Classis Delta bijeen in Nieuwerkerk

door Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta

NIEUWERKERK – De Classis Delta hield maandag 16 september 2019 een vergadering in Nieuwerkerk, een centrale plek in de classis-regio. Het quorum (minimumaantal leden voor geldige besluiten) was ruimschoots aanwezig, er waren slechts enkele afmeldingen. Enkele gasten woonden de vergadering bij vanwege de Commissie Kerk & Israël.

De opening wordt voor de laatste keer gedaan door voorzitter ds. Piet de Graaf van Zierikzee, die binnenkort met emeritaat zal gaan. Hij leest uit Genesis 41 over Jozef, de zoon van Jacob, die uiteindelijk geroepen bleek om Egypte, de nazaten van Abraham én de volkeren te redden met het graan dat hij had laten verzamelen. Hierna wordt Psalm 67: 1 en 3 gezongen.

De notulen van de vorige vergadering, perfect verzorgd door scriba mr. Piet van den Boogaart, worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Bij de mededelingen vanuit het Breed Moderamen worden de diensten van afscheid en bevestiging van predikanten in de regio genoemd. Hierbij wordt ook opgemerkt én betreurd dat het een trend lijkt om deze diensten ten tijde van de reguliere ochtenddienst te houden. Daardoor zijn collega-predikanten niet in de gelegenheid die diensten bij te wonen, terwijl dat een goede en gewenste zaak is, en ook uiting geeft aan het deel uitmaken van het grotere geheel van de Kerk.

Nu komt de rekening over overgangsjaar 2018 aan de orde. Er is veel en goed werk verzet door de financiële commissie in deze belangrijke opstartfase. Daar is veel waardering voor. En de vergadering dechargeert deze financiële commissie inzake het uitgevoerde werk. Helaas moeten er nieuwe commissieleden gevonden worden. Want de eerderen hebben zich teruggetrokken. Er is helaas een onoverbrugbaar verschil van inzicht gebleken over de werkwijze waardoor de leden van de commissie meenden beter te kunnen aftreden. Een interim-commissie heeft de taken vanaf de zomer waargenomen. Er zijn nieuwe mensen gezocht en gevonden voor de financiële commissie en zij worden tijdens deze vergadering benoemd. Het is niet noodzakelijk dat deze mensen ook lid zijn van de Classicale Vergadering. Eén van hen, dhr. Ko Kloet uit Goes is dat wel. De andere benoemde leden zijn de heren Johan Tuk (als voorzitter) uit ’s Gravendeel en René Ruisaard (als penningmeester) uit Wemeldinge.

Daar ds. Piet de Graaf met emeritaat gaat zal er een andere voorzitter benoemd moeten worden. Het breed moderamen heeft voorwerk gedaan en stelt voor om ds. Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke met ingang van 1 november a.s. als boventallige voorzitter te verkiezen en benoemen. Zij heeft een lange staat van dienst in de Kerk en in classicaal werk. In het Breed Moderamen zal ze – volgens de regels – een stem hebben en in de Classicale Vergadering een adviesfunctie. De vergadering benoemt haar voor een termijn van twee jaar met mogelijkheid tot herverkiezing.

Scriba Van den Boogaart is per 1 januari aftredend. Om een nieuwe scriba een inwerkperiode te gunnen benoemt de vergadering met ingang van 1 november 2019 dhr. Bram Kiviet uit Dirksland. Dat is voorlopig als 2e scriba en vanaf 1 januari 2020 als scriba. Het scribaat is een niet te onderschatten taak: het heeft veel meer om het lijf dan oorspronkelijk gedacht. Om de scriba van de Classis te ontlasten heeft het Breed Moderamen een notulist benoemd die in het vervolg de vergaderingen zal notuleren: Mevrouw Laura Wisse – de Visser uit Aagtekerke.

In het college van Bezwaren en Geschillen worden als toegevoegd lid benoemd ds. Gerrit Ruitenburg uit Zoutelande, ds. Lyonne Verschoor-Schuijer uit Oud-Beijerland, Mw. Ellemijn van Waveren uit Goes en de heer Jan Jacobse uit Middelburg. Als adviserend lid van CCBG wordt Mr. Peter de Lange uit Piershil benoemd. Voor het college van Behandeling Beheerszaken worden enkele herbenoemingen gedaan. De meeste colleges zijn nu volledig bezet alleen voor het college Behandeling Beheerszaken is de classis nog dringend op zoek naar versterking. Er worden nog enkele geschikte personen gezocht met verschillende deskundigheden op het gebied van financiën, bouw en recht en wat er maar bij beheer komt kijken.

Dhr. Adrie Stolk uit Dirksland is met ingang van 2020 aftredend als afgevaardigde naar de Synode. Er wordt een diaken gezocht om hem op te volgen. De persoon in kwestie – liefst wat ‘jeugdig’ – en bij voorkeur uit de ring Goeree Overflakkee, Voorne Putten, Rozenburg, moet wel voldoende tijd beschikbaar hebben voor deze verantwoordelijke taak in onze Kerk. Aanbevelingen kunnen tot 1 november worden ingediend bij het Breed Moderamen. Informatie kan worden ingewonnen bij een van de zittende synodeleden.

Ds. Davy Holwerf uit Stellendam is aanwezig als “ambassadeur” van de Werkgroep “Kerk & Israël” die in de nieuwe classis opnieuw gestalte krijgt. Uit elke Ring zijn inmiddels mensen gevonden om deze commissie te gaan bemensen. Zij zullen proberen het gesprek met en over Israël, waarmee wij ons als gelovigen verbonden weten, in de gemeenten en Ringen te voeren.

Enkele Breed-Moderamen-leden ontvouwen een plan om het contact met de Ringen en het grondvlak gestalte te geven. De afgevaardigden van de Ringen in de Classis worden uitgenodigd om bij toerbeurt over hun Ring een presentatie te houden, zodat de andere afgevaardigden er mee kunnen kennismaken. Ook wordt voorgesteld jaarlijks een beleidsdag voor de Classicale Vergadering te houden in steeds een andere Ring. De ideeën worden nog verder uitgewerkt.

Het eerste jaarverslag van de Classispredikant ds. Arie van der Maas wordt besproken. Het is een uitgebreid verslag dat laat zien dat het werk veelkleurig en omvangrijk is. De Classispredikant is vanaf dag één gevonden door velen die zijn raad en daad wensten te ontvangen. Hij heeft een programma opgesteld van mogelijke en wenselijke werkzaamheden en blijkt redelijk op schema te zijn gebleven al valt de tijd die nodig is wel tegen. Doorverwijzen of inschakelen van anderen – ook omwille van gebrek aan tijd – blijkt heel vaak nodig. Verder benoemt hij het vele schakelen tussen de aanwezige modaliteiten en verschillende fasen van krimp en groei tussen de gemeenten in de classis. Er blijken toch wel veel gemeenten te zijn waar heel diverse problemen spelen die om een oplossing of hulp vragen. De vergadering waardeert zijn inzet bijzonder.

Uit het synodeverslag wordt gememoreerd dat de Synode heeft besloten een commissie in te stellen die zich zal buigen over de ambtstheologie: wie mag wat wanneer doen, zoals het bedienen van sacramenten. En welke opleiding is dan eventueel gewenst?

Tot slot besteedt de Classispredikant aandacht aan het afscheid van ds. Piet de Graaf. Deze heeft zijn bestuurlijke gaven tijdens zijn predikant schap ruimschoots ingezet voor het (bovenplaatselijke) kerkenwerk en dat is zeer gewaardeerd geworden. Als blijk van dank ontvangt ds. de Graaf een bon om zich, met zijn echtgenote, ergens culinair te laten verwennen.

De vergadering wordt hierna besloten met het zingen van een lied en het bidden van het Onze Vader.