Classis Delta bijeen

door Elizabeth de Haan-Roelse

GOES – De classis Delta hield op 25 februari 2019 de wintervergadering op een prachtige lentedag in de Vredeskerk te Goes. Er werd begonnen met een maaltijd om het onderling contact te bevorderen en de preses van de Synode – die als gast aanwezig was- te ontmoeten. Er waren 24 afgevaardigden en adviseurs aanwezig, slechts enkelen moesten verstek laten gaan. Preses ds. Piet de Graaf (HG Zierikzee) opende met gebed en het lezen van Lucas 15: 1-7: de gelijkenis van het gevonden schaap. Op weg naar Pasen zijn we de Goede Herder indachtig namelijk Jezus zelf die zich verliest in de liefde voor ons en ons vindt.

Vervolgens werd Lied 653: 6 en 7 gezongen: Gij zijt tot Herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt. Hierna wordt er een korte voorstelronde gedaan en werden vijf nieuwe afgevaardigden begroet: ouderling-kerkrentmeester P. Dogterom (ring Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rozenburg), diaken P.A. Buijs (ring Hoeksche Waard), ds J.C. Verlinde (ring Zeeuws-Vlaanderen), ouderling K. Bezemer en diaken mevr. M. Bakker (ring Goes). De nieuw verkozen leden ds. D.H.J. Steenks (ring Goes) en diaken F. Worst (ring Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rozenburg) konden helaas niet aanwezig zijn. Twee nieuwe leden voor de ring Schouwen-Duiveland en Tholen worden hopelijk in de komende maanden verkozen omdat wegens bezwaren de procedure voor die ring opnieuw gestart is.

Later op de avond werd ingestemd met het benoemen van mevr. ds. H.M. Perfors uit Brielle als lid en afgevaardigde uit de predikanten-met-een-bijzondere-opdracht. Het verslag van de vergadering van 29 november 2018 werd ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan wordt meegedeeld dat classis-predikant ds. Arie van der Maas binnenkort een nieuwe notitie aan de leden zal rondsturen betreffende de te vormen classicale werkgroepen.

Naar aanleiding van een ingekomen brief vanuit de classis Overijssel-Flevoland wordt geconstateerd dat er een meer helder en tevens landelijk beleid ontwikkeld moet worden ten aanzien van het verlenen van preekconsenten. Daar wordt aan gewerkt.

Kerk in transitie

De preses van de synode, ds. Saskia van Meggelen vertelt blij te zijn met de vele vrijwilligers in de kerk. Deze zijn de drijvende krachten. Ds. van Meggelen benoemt de huidige situatie van de Kerk: Kerk in transitie. De Kerk is op weg naar de toekomst en – met een roeping daarop in te spelen – aan forse veranderingen onderhevig. Er wordt gezocht naar een organisatie met minder regels en meer inhoud, naar minder vergaderen en meer ontmoeten. De Kerk zal niet draaien om het in standhouden van een organisatie, maar om de vreugde van het Evangelie en dat te delen met wie het maar ontvangen wil. De krimp die nog gaande is wil zonder kramp aangegaan worden. Tegenover de krimp (aantal ingeschreven leden, dienstenorganisatie) staat de missionaire beweging die op gang is gekomen. Pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en allerlei lokale initiatieven van bestaande gemeenten, krijgen her en der vorm om het Evangelie als goed nieuws te verspreiden naar wie het maar horen en beleven wil.

In de bestaande situatie zijn er veel kleine gemeenten die enige begeleiding nodig hebben en een eenvoudiger regelgeving om te kunnen voortbestaan. Te denken valt aan een kleiner minimum aantal ambtsdragers (nu 7). Maar ook zal de solidariteit tussen gemeenten – groter/kleiner en rijker/armer – op één of andere wijze moeten toenemen, meer omzien naar elkaar en minder ieder-voor-zich. Ook nieuwe “kerkplekken” vragen om een “lichtere” structuur dan de huidige normen. Met de preses werd door de aanwezigen doorgepraat over de notitie “Mozaïek van Kerkplekken” die in de komende april-synode hoofdonderwerp is. In deze nota staan 10 essenties genoemd voor Kerk-zijn. Enkelen daarvan zijn: openbaarheid van de bijeenkomsten, doorgaande geloofsgemeenschap, betrokkenheid van meer dan 10 volwassenen, minstens drie belijdende leden/ambtsdragers, onderhouden van relaties met andere gemeenten en zich willen laten corrigeren. De verwachting is dat er in de toekomst een grotere variatie zal zijn in types van geloofsgemeenschappen binnen de Kerk. Ondertussen wordt ook duidelijk dat de zogenaamde ambtstheologie en de werking daarvan in de praktijk opnieuw doordacht en uitgewerkt moet worden. Ook de problematiek van kleine gemeenten en de roep om een lichtere structuur zal in de komende tijd opnieuw op de agenda van de synode dienen te komen. Ds. van Meggelen eindigde met te zeggen dat er van alle gemeenten van de Kerk solidariteit wordt verlangd en elke gemeente “Gemeente van Christus” is.

Mozaïek van kerkplekken

Het volgende punt, dat besproken werd, lijkt in zekere zin aan te sluiten op het vorige, een ‘Mozaïek van kerkplekken’: Er is een verzoek om tot een nieuwe gemeente te komen met een GB-signatuur op Noord Walcheren. De twee gemeenten op Walcheren met die signatuur zijn fors van omvang en liggen voor een aantal leden en belangstellenden vrij ver weg. Het zou hen heel welkom zijn als er in Serooskerke (waar een kerkgebouw leegkomt) voor de regio Noord – Walcheren aan een nieuwe gemeente gebouwd zou mogen worden. Er is contact en beginnend overleg met de bestaande omliggende gemeenten en met het moderamen van de synode. Het initiatief lijkt goed in te passen in de huidige kerkordelijke mogelijkheden om een ‘gemeente-in-wording’ te stichten, al kwam het nog niet eerder voor op deze wijze. De vergadering stemde in met het verder ontwikkelen van deze gemeente-in-wording.

Tot slot waren er nog enkele benoemingen in het classicaal college voor Opzicht: ds. E. Bijl (GK Heinenoord en GK Numansdorp), ouderling-kerkrentmeester K. Hoek (PG Kleverskerke) en ds. D.G. ter Horst (PG Hellevoetsluis). Tevens werd besloten om de kleine synode te verzoeken het classicaal college voor het Opzicht samen te voegen met dat van Noord-Brabant en Limburg. Als leden van het college voor de visitatie zijn benoemd: oud-ouderling-kerkrentmeester W. van Groningen (HG De Levensbron te Goes), oud-ouderling A.J. Heij (HG Oude Tonge), ds. J.J. ten Brinke (HG Oud-Beijerland) en ds. C.D. van Alphen (HG Numansdorp)

Ds. F. Schipper (GK Zierikzee) wordt aanbevolen als lid in de Zeeuwse colloquium-commissie, die optreedt wanneer afgestudeerde theologen toegelaten willen worden tot het ambt van predikant. Na een verkenning van de voortgang van de vorming van de ringen waaruit blijkt dat alle ringen van gemeenten opgestart zijn, volgde de sluiting van de vergadering met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Vanwege de eerste vergadering van het jaar was er nog een drankje na afloop en gelegenheid tot ontmoeting.