Classis Delta kwam bijeen in Tholen

door Elizabeth de Haan-Roelse

THOLEN – Een kleine 30 leden en adviseurs van de nieuwe classis Delta zijn 29 november voor de vijfde maal bijeen geweest in De Wingerd in Tholen. Na de gezamenlijke maaltijd werd de vergadering geopend door preses ds Piet de Graaf.

De Graaf las het Evangelie van de komende zondag: Lucas 1: 5-25 en gaf een toelichting daarbij. ‘Vol verwachting uitzien…’ is het terugkerend thema. Tot aan de wederkomst van de Heer.

Naar aanleiding van één van de poststukken wordt duidelijk dat de kerkorde heden ten dage de mogelijkheid biedt om een predikant voor een beperkte periode als fulltimer te beroepen als de financiële situatie van een gemeente met het oog op de toekomst een reden van zorg is.

De leden van de financiële commissie worden voorgesteld en zij presenteren de begroting voor 2018 (1 mei- 31 december) en 2019. Hoewel 2018 bijna voorbij is, is indiening bij de landelijke kerk gewenst om alsnog de nodige middelen uit ‘Utrecht’ te verkrijgen. Beide begrotingen worden goedgekeurd en vastgesteld. Ook is er een beleggingsstatuut opgesteld met het oog op de gelden die door de voormalige classes zijn overgedragen. (Veilig) beleggen via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer is gunstiger dan een spaarrekening omdat daarvan de spaarrente vrijwel nihil is. Tot slot worden nog enkele nieuwe leden van deze commissie benoemd door de vergadering.

Voorzitter Visitatie

Vervolgens is er ruime aandacht voor de verkiezing en beroeping van een predikant om voorzitter te worden van het Classicale College van Visitatoren. Hiervoor heeft de landelijke kerk per classis een kwart fte vrijgemaakt. Deze predikant zal nauw samenwerken met de classispredikant in situaties waar aandacht en hulp nodig is op het niveau van kerkenraad en predikant. De ‘gewone’ visitaties (het huisbezoek voor de kerkenraden) zoals die 4 eeuwen (!) bekend waren, zijn komen te vervallen. De voorzitter van de selectiecommissie doet een enkelvoudige voordracht en vertelt waarom de commissie tot deze keuze is gekomen. Voorgesteld wordt om mevrouw ds. C.A. van Eck uit Wolphaartsdijk te benoemen en te beroepen als voorzitter van de Visitatie in de Delta. Hierna komt dominee Van Eck binnen om zichzelf voor te stellen. Nadat zij de ruimte verlaten heeft volgt de schriftelijke stemming en wordt zij met algemene stemmen verkozen. Vervolgens ontvangt ds. van Eck de beroepingsbrief met de opmerking dat zij drie weken heeft om dit beroep te overwegen. Maar zij wil graag ter plekke het beroep aanvaarden, waar we allen getuige van zijn. Applaus volgt. En er wordt een mooi boeket aan haar uitgereikt.

Dan volgt nog de benoeming van de heer Johan van Steensel uit Oosterland tot scriba van het College van Visitatoren, waar de vergadering erg blij mee is.

Liedboek

Het volgende punt is de evaluatie van de beproeving van het Liedboek 2013. Het boek is aan de gemeenten in gebruik gegeven, maar voldoet het aan de verwachtingen? Hoewel er veel vreugde is met betrekking tot het nieuwe Liedboek wordt er ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Gepoogd is recht te doen aan de diverse (lied-)culturen binnen de kerk. Die pogingen worden door meerdere mensen echter nog niet zo geslaagd bevonden. Voor heel wat opgenomen liederen wordt te veel zangkunde gevergd en van andere liederen is men niet blij met de hertaling, waardoor vertrouwdheid is verloren gegaan. Dat wekt irritatie. Ook worden oude vertrouwde liederen gemist. De opmerkingen zullen doorgegeven worden.

De voorlopige regeling met betrekking tot het verkiezen van nieuwe afgevaardigden naar de Classis is aangepast naar aanleiding van de bespreking op de vorige vergadering en wordt nu aanvaard. Vervolgens stelt de vergadering, op basis van de binnengekomen aanbevelingen en een voorstel van het moderamen, de voorstellen vast die aan de kerkenraden zullen worden voorgelegd ter verkiezing van een aantal nieuwe leden van de CV ingaande 2019.

Enkele synode-afgevaardigden zijn aan het eind van hun termijn gekomen. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inspanningen de afgelopen jaren. In de ontstane vacatures stelt het moderamen voor om mevrouw ds. J. Scholte-de Jong uit Middelburg en ouderling dhr. F. van Sluijs uit Mijnsheerenland te benoemen. Iedereen stemt daarmee in.

Vervolgens worden nog twee nieuwe mensen benoemd in het College van bezwaren en geschillen. Het zijn mevr. ds. A. Ravensberg uit Geervliet en mevr. ds. M.W. Taalman-de Ruiter uit Aardenburg.

Ringen

Van de nieuwgevormde Ringen van Gemeenten (op het grondgebied van de voormalige classes) zijn er al vijf goed op gang en is ook de laatste nu opgestart. De classispredikant heeft in de eerste 5 ringen een ringbijeenkomst meegemaakt en zichzelf daar voorgesteld. Elke ring is bezig te zoeken naar mogelijkheden van vorm en inhoud. Dat zal zich verder ontwikkelen.

Aan het eind van de vergadering wordt nog even tijd genomen om een aantal mensen te bedanken voor hun bijdragen aan het bovenplaatselijke kerkenwerk. Zij zullen in deze vergadering niet terugkeren. Dat zijn vooral degenen die als eersten hun plaats in de classis ter beschikking stelden en voor wie nu nieuwe afgevaardigden verkozen zullen worden door de kerkenraden. Ieder jaar zal een deel van de leden aftredend zijn, zodat er langzaam maar zeker wisseling van de wacht zal plaatsvinden.

Tegen half elf volgde de sluiting met een gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader.