Classis Delta vergaderde digitaal

Kernpunten van de digitaal gehouden classicale vergadering van 1 – 16 december 2020.

Vanwege de beperkingen in het kader van de corona pandemie vond het moderamen het niet verantwoord de geplande classicale vergadering op 23 november 2020 fysiek te laten plaatsvinden. Met 27 leden + boventallige preses en scriba, notulist, adviseurs en synodeafgevaardigden is het aantal ruim boven de dertig. En ook al zou door afwezigheid van een aantal mensen dit niet het geval zijn, dan nog leek het begin november niet verantwoord. Meer dan jammer, want op de agenda stonden naast een aantal benoemingen ook de bespreking en vaststelling van het beleidsplan en de meerjarenbegroting.

Besloten is door het breed moderamen om de classicale vergadering daarom digitaal te houden via een e-mail vergadering. De meest noodzakelijke agendapunten zijn per e-mail voorgelegd en de leden van de CV konden vragen stellen aan het moderamen en reageren voor een bepaalde datum. Op vrijdag 18 december heeft het breed moderamen de uitkomsten in zijn, ook weer digitaal gehouden, vergadering vastgesteld.

De besluiten van deze classicale vergadering zijn de volgende:

  1. Benoeming van ds. D.J.H. Steenks (PG Wemeldinge) als predikant – afgevaardigde en de heer T. Abbo (HG Dirksland) als diaken – afgevaardigde naar de generale synode.
  2. Het stellen van dubbeltallen ter verkiezing van leden van de classicale vergadering door de kerkenraden in de ringen Walcheren, Haringvliet en Schouwen – Duiveland en Tholen.
  3. Het verkozen verklaren op basis van de aanbevelingen van ouderling-kerkrentmeester A.A.T. Kieviet (HG Dirksland – Ring Haringvliet), ouderling H. van Grondel (PG Vrouwenpolder – Ring Walcheren) en diaken B.I. de Leeuw (PG Zaamslag – Ring Zeeuws-Vlaanderen) als leden van de classicale vergadering.
  4. De benoeming van ds. J. Verlinde (PG Axel) als lid van het classicale college voor de visitatie.
  5. Goedkeuring van de begroting 2021. De budgetten voor ringen, werkgemeenschappen en commissies zijn onveranderd ten opzichte van 2020. Meer informatie te verkrijgen bij de financiële commissie, BM-lid de heer Kloet, kloetko@gmail.com Een aantal posten dat samenhangt met de meerjarenbegroting is onder voorbehoud van bespreking en vaststelling van het beleidsplan goedgekeurd. Het beleidsplan zal worden behandeld zodra het mogelijk is dat de classicale vergadering weer fysiek bijeen komt.
  6. Instemming van een drietal voorstellen van de financiële commissie:
  7. Afname van een extra dienstenpakket bij het Kantoor Kerkelijke Administratie
  8. Overheveling van het fonds ‘Kerk en Ramp’ naar de Raad van Kerken Zeeland (tbv werkgroep Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten, voor meer info: https://www.gelovenindedelta.nl/gvc/ )
  9. Opheffing van het fonds ‘van Krimp naar Kans’, met overheveling middelen naar de algemene reserve.

De geplande vergaderdata voor de classicale vergadering in 2021 zijn: maandag 25 januari, woensdag 2 juni, maandag 20 september, donderdag 25 november. Afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-crisis zal bepaald worden of de vergadering van 25 januari doorgang kan vinden en zo ja in welke vorm.

Namens het breed moderamen,

Ds. Arie van der Maas
classispredikant