COVID-routekaart voor kerken

UTRECHT – Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen.

Dit gebeurde nadat minister Grapperhaus aan het begin van de vergadering de aanwezigen had bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de pandemie. De minister sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kerken in deze. Later diezelfde dag heeft de voorzitter van het CIO de routekaart kerken aangeboden aan de minister, die er met belangstelling van heeft kennisgenomen.

In de loop van deze week zal Delta-classispredikant Arie van der Maas een brief aan de kerkenraden schrijven hoe de routekaart kan worden gebruikt. Mede naar aanleiding van de mogelijke uitkomsten van de persconferentie van dinsdag 23 maart zal het synodemoderamen een nadere duiding van de routekaart geven. De routekaart betekent naar verwachting niet dat er op korte termijn iets verandert aan de adviezen en richtlijnen.

Het definitief maken van de routekaart heeft tijd gekost: de golfbewegingen in de COVID-besmettingen maakten telkens nieuwe afstemming met de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.

Zeven aandachtspunten

Het CIO vraagt aandacht voor de onderstaande zeven aandachtspunten:

  1. De routekaart kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft gepubliceerd – zoek op ‘routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021’ – en is onderverdeeld in fases van ernst van deze pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).
  2. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor de site van de rijksoverheid. Klik hier. Op dit moment geldt de fase ‘zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)’ voor heel Nederland.
  3. De publicatie van deze routekaart brengt dus geen verandering in de actuele situatie en in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg.
  4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk zal kunnen zijn: als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.
  5. De routekaart kerken omvat in totaal drie pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt integraal deel uit van de routekaart. Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2.
  6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.
  7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

 

CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is: een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen, hoe om te gaan bij verschillende fasen van de COVID-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven.

De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. Het is aan de aangesloten kerkgenootschappen om de tot hun kerkgenootschap behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Download de routekaart hier : Routekaart-kerken_2.0-dd-19-03-2021

Bronnen: CIO en Protestantse Kerk in Nederland