Delta-Classisteam van start

door Janet Bac

UTRECHT – De classis Delta telt ongeveer 155 gemeenten, waarvan het merendeel klein tot heel klein is. Voor velen zijn de volgende vragen dan ook bekend: vragen over het vervullen van vacatures in de kerkenraad, financiële vragen over het kerkgebouw of de begroting, vragen over mogelijke samenwerking en misschien wel twijfels over hoe het verder moet in de toekomst.

Wellicht past  de omschrijving ‘kleine gemeente’ niet bij u en zijn er geen urgente  kwesties rond vacatures in de kerkenraad of over financiën. Toch kunnen er vragen leven als: hoe kunnen we ons gemeente-zijn op een goede manier vorm en inhoud geven in de toekomst?

Het afgelopen jaar is er vanuit de Dienstenorganisatie in Utrecht in samenwerking met afvaardiging uit alle classes gezocht hoe gemeenten meer ondersteuning in hun vragen kunnen ontvangen. Dit proces heeft ertoe geleid dat er classisteams komen, de classis Delta is één van de eerste waar een team recent aan het werk is gegaan.

Het classisteam bestaat uit onze classispredikant ds Arie van der Maas, de Adviseur Dienstverlening Janet Bac en Financieel Beleidsondersteuner Klaas de Berg. Zij zullen gezamenlijk optrekken, maar verschillende accenten leggen. Klaas zal het financiële deel voor zijn rekening nemen.  De classispredikant zal het theologische/bestuurlijke deel leiden en Janet zal zich voornamelijk richten op processen, het bestuurlijk/organisatorische deel.

Het classisteam is per januari ‘24 van start gegaan en zal gaandeweg haar werkwijze verder uitvinden. Het team is beschikbaar voor vragen van gemeenten en kan waar nodig aanschuiven en meedenken. Samen zullen ze de huidige situatie analyseren en meedenken over een oplossingsrichting. Op basis van integrale inzichten kunnen gemeente vervolgens goede keuzes maken  voor de toekomst, in het besef dat we geloven, dat het Gods toekomst is.

Schroom niet om contact op te nemen met Arie, Klaas of Janet. Zij zijn goed bereikbaar per e-mail:
Arie van der Maas: a.vandermaas@protestantsekerk.nl
Klaas de Berg: k.deberg@protestantsekerk.nl
Janet Bac: j.bac@protestantsekerk.nl