Dopen met ‘verlengde arm’

Het moderamen stelt voor om in deze specifieke tijd met een ‘verlengde arm’ te dopen. “Wat hier volgt is niet een nieuwe dooptheologie, maar een voorziening in deze specifieke tijd.”

Is het mogelijk om je kind te laten dopen in coronatijd?

Er zullen ouders zijn die dit moment van dopen liever willen uitstellen tot het weer mogelijk is om samen te komen in een kerkdienst.
Mocht men daarop niet willen wachten dan is een doop ook tijdens deze crisis mogelijk. Daarbij houdt de kerk zich aan de landelijke richtlijnen van de overheid. Dat betekent: 1,5 meter afstand houden en met zo weinig mogelijk mensen een kerkdienst online verzorgen. We brengen de gezondheid van mensen niet in gevaar.

Wat hier volgt is niet een nieuwe dooptheologie, maar een voorziening in deze specifieke tijd. Art XIX van de Kerkorde geeft ons de ruimte om met deze voorziening te komen.

Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de huidige periode waarbij op geen enkele manier grotere groepen samen kunnen komen en de tijd die er over kortere of langere tijd aankomt, waarin het weer mogelijk is kerkdiensten te organiseren mits de 1,5 meter afstand bewaard wordt.

Dopen is wezenlijk voor de christelijke kerk. De doop laat zien hoe God ons door zijn genade doet opstaan tot een nieuw leven. De doop verbindt ons aan de gemeenschap van mensen rondom Christus: de kerk. We kunnen de doop niet missen.

Hoe kan er gedoopt worden?

Dopen gebeurt onder een aantal voorwaarden:
1. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2. in het midden van de gemeente en
3. Door een door de kerk bevoegd persoon: de predikant of kerkelijk werker met sacramentsbevoegdheid (zie Art III- 1 en Art. III-3 van de Kerkorde).

‘In het midden van de gemeente’ betekent op dit moment:
a. een klein gezelschap van de ouders en de overige kinderen. Geen grootouders, andere familieleden en vrienden. We blijven ons houden aan de richtlijn van de overheid: zo weinig mogelijk mensen. Méér aanwezigen bij een doopviering kan alleen als de maatregelen van nu verlicht worden tot ‘1,5 meter-diensten’.
b. de predikant, een ambtsdrager, de ‘technici’-gemeenteleden
c. de online verbonden gemeenteleden.

Praktijk

Hoe kan de doopbediening in de praktijk plaatsvinden, binnen de door de overheid gestelde regels? Hoe kan hij of zij ook tijdens de doop 1,5 meter afstand houden? Dit kan alleen met behulp van een ‘verlengde arm’.

Heel concreet door het doopwater uit het doopvont te scheppen met een kleine schaal of schelp die aan het uiteinde van een arm van 1 meter is bevestigd en het doopwater uit deze schaal of schelp driemaal uit te gieten over het hoofd van de dopeling.
Als landelijke kerk komen wij met een voorbeeld van een doopschaal of -schelp met een verlengde arm. We zoeken naar mogelijkheden waardoor u een exemplaar kunt bestellen bij de dienstenorganisatie.

De doopbediening kan plaatsvinden in een online dienst in de kerkzaal, of in een aparte doopviering in de kerkzaal, een doopkapel of een andere geschikte ruimte. De kerkorde biedt biedt alreeds de ruimte voor een dergelijke doopbediening (ord. 6-3-3). De doopbediening in de huidige reguliere online dienst op zondagmorgen – en straks in een ‘1,5 meter-dienst’ – ligt het meest voor de hand.

Tags:
,