Kernpunten van de besluiten van de classicale vergadering

Vanwege de beperkingen in het kader van de corona pandemie was het na de geannuleerde vergadering van 23 november 2020 helaas ook niet mogelijk om op 25 januari 2021 een fysieke vergadering te houden. De behandeling en vaststelling van het meerjarenbeleidsplan van de classis Delta is doorgeschoven naar de eerstvolgende datum waarop we hopen wel bij elkaar te kunnen komen: woensdag 2 juni a.s. Enkele weken daarvoor zal het moderamen weer beslissen of het verantwoord is of dat ook dan nog langs digitale weg besluitvorming noodzakelijk is.

Om u toch op de hoogte te houden van de belangrijkste zaken die in de tussentijd via e-mail besluitvorming zijn vastgesteld of voortgang vinden de volgende punten:

  1. Het breed moderamen heeft de verkiezing vastgesteld van de volgende leden van de classicale vergadering: diaken W.C. Meijboom (PG Brielle – Ring Harinvliet), ds. J. Droogsma (PG Veere en PG Gapinge – Ring Walcheren) en ouderling M. Bolkenbaas (PG Nieuwerkerk – Ring Schouwen – Duiveland en Tholen). Ouderling H. van Grondel (PG Vrouwenpolder) heeft zijn verkiezing als lid van de CV namens ring Walcheren niet aanvaard. De kerkenraden van de ringen Walcheren en Hoeksche Waard zijn gevraagd aanbevelingen te doen voor een tussentijdse verkiezingsronde.
  2. De heer Mr. M.M. Jobse uit Kruiningen is teruggetreden als lid van classicale college voor behandeling van bezwaren en geschillen. Het moderamen heeft namens de classis aan hem schriftelijk dank en waardering overgebracht voor zijn inzet voor dit aspect van het classicale werk in de afgelopen jaren. De classicale vergadering heeft via e-mailverkiezing de heer Mr. J. Jacobse uit Middelburg benoemd als lid van het college en mw. Mr. A.M.T. Duininck – Raas uit Kloetinge benoemd als toegevoegd lid.

Voor verder informatie over samenstelling classicale vergadering, breed moderamen, colleges en vergaderdata kunt u altijd terecht op de website: www.gelovenindedelta.nl/classis/

Namens het breed moderamen,

Ds. Arie van der Maas
classispredikant