Laat je bijpraten en denk mee over de oecumene!

GOES – Iedereen die het streven naar kerkelijke eenheid een warm hart toedraagt is welkom op het Oecumenisch Beraad Zeeland op maandag 3 december van 11.00 – 14.00 in de Vredeskerk in Goes (adres Ds. W. H. van der Vegtplein 2, 4461 NG ). Centraal op deze bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zeeland, staat de actuele stand van zaken en de toekomst van de oecumene in de provincie.

Het thema van het oecumenisch overleg is Toekomstvisie/ Kerkbeeld, op weg naar 2030. De (lunch)bijeenkomst is de voortzetting van de wat vroeger werd aangeduid als de jaarvergadering van de provinciale Raad van Kerken. Tijdens de bijeenkomst deelt ds. Karin van den Broeke, gemeentepredikant van De Ontmoeting op Noord – Beveland haar visie met de aanwezigen op het belang van oecumene / interkerkelijke samenwerking voor de lokale gemeente en de regio. Zij put daarbij uit haar ervaring als voormalig preses van de generale synode van de PKN (2014 – 2018), maar vooral ook uit haar huidige lidmaatschap van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken. Daarnaast zullen diaken Egbert Bornhijm, gedelegeerde voor de oecumene van het bisdom Breda, en ds. Arie van der Maas, classispredikant voor de classis Delta van de Protestantse Kerk, ingaan op veranderingen in beider kerken in relatie tot het belang van de oecumene. Vanwege de veranderingen in de Protestantse kerk (vorming classis Delta) zijn belangstellenden van de Zuid-Hollandse eilanden ook van harte welkom!

In verband met de lunch aanmelden vóór 27 november via raadvankerkenzld@gmail.com