Paasbericht classispredikant Arie van der Maas

 (Nieuwsflits Classis Delta april 2019)

Deze woorden zijn al een aantal weken bij me. Woorden van onze Heer Jezus Christus. Woorden die op weg naar Pasen de betekenis van Zijn sterven willen aanduiden in het licht van de belofte van de Pasen.

Woorden zijn het die mensen persoonlijk diep kunnen raken. Op de weg van geloven en leven, in het licht van sterven, in het licht van eeuwigheid. Ik zal altijd, als ik voorga in een dienst rondom een uitvaart, deze woorden van de Heer laten klinken aan het graf.

Sterven om vrucht te dragen. Ik mijmer deze weken ook over de betekenis ervan voor het leven van de kerk en de gemeenten van de kerk. Voor gemeenten die volop vitaal zijn, zoals dan wel gezegd wordt. En voor gemeenten die – volgens sommigen – op sterven na dood zijn. Wat is dat eigenlijk, vitaal? Wat is dat, een gemeente die op sterven na dood is? Aan de engel van de gemeente in Sardes (Openbaring 3) wordt geschreven: ‘Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekort schiet in Gods ogen.’

Met elkaar in gesprek gaan over de kern van het kerk-zijn. Dat is de opdracht die we onszelf, met elkaar, door besluitvorming in de synode, gesteld hebben. En de classispredikanten kregen deze opdracht in het bijzonder mee, om aan dat gesprek leiding te geven. In de praktijk van mijn werk ben ik het voorbije half jaar al veel in gesprek geweest. Met kerkenraden, met individuele ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers en anderen. Over leven en kerkelijk leven. Over vitaliteit, groei, kiemkracht en over teloorgang. Over gedrag ook. En alternatieven voor gedrag. En hoe lastig het is om werkelijk anders te (gaan) handelen of spreken. Ook al weet je dat dat beter is.

Als de Heer spreekt over de graankorrel die in de aarde valt, en over sterven om vrucht te dragen, spreekt Hij er ook over dat hij wie zijn leven liefheeft, het zal verliezen. En wie zijn leven weet los te laten (zelfs: haat) het behoudt voor eeuwig leven. Hoe lastig is het om eigen belangen, om eigen leven los te laten. Persoonlijk, als mens, als ambtsdrager. Als kerk, als gemeenschap, in je beleid. Zou er ook zegen in kunnen liggen dat er veel van het bekende – soms ál te bekende – kerkelijke leven afsterft?

Sterven doet pijn. Er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. En Pasen betekent ook niet dat alles nieuw en anders is of wordt, maar wel dat het leven, en in deze mijmeringen zeg ik: dat het leven van Gods kerk doorgaat. Met de verwondingen zichtbaar aan het lichaam van de gekruisigde. Thomas mag ze zelfs voelen. Het voelen is blijkbaar nodig om verder te kunnen.  Verwondingen zichtbaar en voelbaar, maar het is wel de gekruisigde die de Levende is. Pasen is doorgang. Onderdoorgang. Onderdoor het water van de Schelfzee. Onderdoor de veroordeling en verwerping van de Goede Vrijdag, gedragen door de ene Mensenzoon. Pasen is niet alles nieuw, alles anders. Pasen is wel: doorgang. Om vrucht te dragen. Nieuwe vruchten. Vruchten van de Geest.

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan u zelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat… (Filippenzen 2: 1 – 9 NBV) 

Ik wens u allen een goed Paasfeest en een vreugdevolle weg naar Pinksteren!
Ds. Arie van der Maas

Vernieuwde visitatie op sterkte

Eén van de veranderingen als gevolg van de nieuwe classicale structuur en andere kerkordewijzigingen die 1 mei 2018 zijn ingegaan, is een vernieuwde opzet van de visitatie. De vierjaarlijkse ‘gewone’ visitatie is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn (tenminste eenmaal per vier jaar) de contacten en bezoeken van de classispredikant gekomen. Daarnaast wordt ook de Ring – in de classis Delta veelal samenvallend met het grondgebied van de voormalige classes – gezien als een vorm van ‘onderlinge visitatie’. Ordinantie 4-17 van de kerkorde schrijft: De ring – daarin samenwerkend met de voorzitter van het classicale college voor de visitatie – geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van haar taak en roeping.

Het vervallen van de gewone visitatie wil niet zeggen dat er geen college voor de visitatie meer is. Dit is er zeker wel, maar nu met een meer toegespitste taakstelling, vergelijkbaar met wat voorheen de visitatie in bijzondere situaties was: De colleges voor de visitatie hebben tot taak te bemiddelen – door het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het aanbevelen van mediation – in geval van moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen. (Ord. 10-4).

In de achterliggende maanden is, zoals eerder bericht, werk gemaakt van de werving en selectie van een nieuwe voorzitter van het college, wat nu een deels (25%) vrijgestelde functie is. Daarnaast is de classicale vergadering er ook in geslaagd een aantal nieuwe leden te benoemen, waardoor met name nu ook het Zuid-Hollandse deel van de classis vertegenwoordigd is in het college. Vanuit elk van de zes ringen nemen nu twee visitatoren deel aan het college:

 1. C.D. van Alphen, Numansdorp en ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland (ring Hoeksche Waard);
  ouderling J.A. Fröling-Kok, Hellevoetsluis, en oud-ouderling A.J. Heij, Oude Tonge (ring Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Rozenburg);
  oud-ouderling J.A. van Steensel, Oosterland (scriba van het college) en ouderling W. Verwijs, Bruinisse (ring Schouwen-Duiveland en Tholen);
  oud-ouderling-kerkrentmeester W. van Groningen, Goes en ouderling J.M. Meulenberg – op ’t Hof, Wissenkerke (ring Goes);
  ds. Ph.A. Beukenhorst, Oostkapelle en ds. P.H. Couvée, Middelburg (ring Walcheren);
  ds. P.J.H.J. Overduin, Hulst en ouderling M.P. Lorier – Boon, Oostburg (ring Zeeuws-Vlaanderen).

Op zondag 17 maart is in een kerkdienst in de Nicolauskerk te Wolphaartsdijk ds. Corine van Eck voor 25% van haar werktijd verbonden aan de classis Delta om het voorzitterschap van het college te vervullen; daarnaast blijft ze gemeentepredikant van PG Wolphaartsdijk. Daarmee is het classicale college voor de visitatie op sterkte. Voor contactgegevens van het college (en van de andere colleges) kunt u altijd kijken op de website www.gelovenindedelta.nl en dan bij het menu ‘classis/colleges’.
Het e-mailadres van het scribaat van de visitatie is visitatiedelta@gmail.com.

 

Met het aantreden van nieuwe mensen is ook afscheid genomen van een tweetal visitatoren die in de achterliggende jaren veel hebben betekend voor het werk van de visitatie. Preses ds. J.H. Smeets, Terneuzen en scriba de heer P.N.G.C. Schakel, Middelburg, hebben het werk nu losgelaten. Tijdens de kerkdienst op 17 maart was ook aandacht voor hun afscheid. Classis en kerk zijn hen veel dank verschuldigd voor het vele dat zij met grote inzet van hart en verstand hebben gedaan voor het visitatiewerk.

Kerk en Israël

Kerk en Israël is een belangrijk onderwerp dat in een aantal voormalige classes (of in het classicaal regionaal overleg) een werkgroep of commissie kende. Momenteel wordt, mede ondersteund door het landelijke werk van Kerk en Israël, onderzocht op welke wijze de verbanden die er waren een doorstart kunnen maken in een mogelijk te vormen werkgroep of commissie ‘Kerk en Israël’ Delta. Medewerking hieraan wordt verleend door de ambassadeur Kerk en Israël, ds. Davy Hoolwerf uit Stellendam, die hiervoor vanuit het landelijke verband aan de classis Delta is toegewezen. Met hem, met leden van de huidige werkgroep Kerk en Israël Zeeland (die besloten hebben hun werkzaamheden binnenkort te beëindigen), met de classispredikant en met anderen, vindt de komende tijd overleg plaats op welke wijze dit werk zinvol georganiseerd kan worden naar de toekomst. Wie hiervoor belangstelling heeft, wil meedoen of ideeën heeft, kan mailen met ds. Davy Hoolwerf: davyhoolwerf@gmail.com

Enkele veranderingen kerkorde vacaturetijd

Op 14 januari waren vertegenwoordigers van een negental kerkenraden aanwezig op de voorlichtingsavond in Colijnsplaat die de classis Delta organiseerde in samenwerking met het landelijke mobiliteitsbureau. De aanwezigen gingen huiswaarts met de nodige informatie die van belang is wanneer een gemeente vacant wordt. Een paar zaken zijn veranderd met ingang van 1 mei 2018 en omdat blijkt dat nog lang niet iedereen deze dingen scherp heeft, worden ze bij deze nogmaals genoemd:

 • De kerkenraad vraagt nu zélf (Ord. 4-10) een predikant om als consulent op te treden. Deze predikant (mag ook een emeritus of predikant met bijzondere opdracht zijn) heeft als taak het adviseren van de kerkenraad en het begeleiden van het beroepingswerk. Het gaat dus om meer dan alleen begeleiden van beroepingswerk; het is adviseren in algemene zin. Om die reden wordt de consulent uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en zijn moderamen, en heeft in die vergaderingen een adviserende stem. De consulent kan desgewenst door de kerkenraad tot preses worden verkozen. Deze inzet van de consulent valt binnen de gewone arbeidstijd van de predikant. Tot de taken van de consulent wordt niet gerekend mogelijke pastorale bijstand en/of het voorgaan in rouw- en trouwdiensten. Daarvoor dient de kerkenraad een andere voorziening te treffen. Eventueel kunnen hiervoor met de consulent aanvullende afspraken worden gemaakt, maar dit valt niet binnen de gewone werkzaamheden en dient dus afzonderlijk te worden vergoed. Wanneer het voor een kerkenraad lastig is om zelf een consulent uit te nodigen, dan kan de bemiddeling van de voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten worden gevraagd.
 • Kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters waren al vertrouwd met het gegeven dat voordat overgegaan kan worden tot het uitbrengen van een beroep, een zogenaamde ‘solvabiliteits-verklaring’ dient te worden aangevraagd bij het classicale college behandeling beheerszaken (https://www.gelovenindedelta.nl/classes/colleges/). Uit deze verklaring blijkt dat een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen, die samenhangen met het beroepen van een predikant, te voldoen.

Deze solvabiliteitsverklaring is nu ook onderdeel van een bredere toestemming (Ord. 3-3) die gevraagd dient te worden aan het breed moderamen van de classicale vergadering. Deze toestemming hangt samen met het beleid van kerk en gemeenten om zich in te zetten voor voldoende formatieplaatsen voor predikanten voor volledige werktijd of anders gezegd: om te grote versnippering in kleine formaties te voorkomen. Om over te gaan tot het verlenen van de toestemming zal het breed moderamen onderzoeken, veelal door middel van een gesprek door de classispredikant met de kerkenraad, of voldoende is gezocht naar samenwerking met andere gemeenten.

Nog eens: gebruik info website gelovenindedelta.nl

Velen weten de weg inmiddels te vinden naar de website www.gelovenindedelta.nl. U kunt er terecht voor informatie, waaronder contactgegevens van de classis Delta. Daarnaast staat er ook veel informatie op over activiteiten, bijeenkomsten, komende en vertrekkende predikanten, etc. Kijkt u eens rond, zet een link naar de website op de website van uw gemeente of onderaan de zondagsbrief, geef informatie betreffende activiteiten door. Bepaalde berichten worden ook weer verder verspreid via de social media zoals de Facebookpagina Gelovenindedelta en of het Twitter account van de classispredikant DeltaDominee@ArievanderMaas.

 

 

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt periodiek per e-mail verspreid onder scriba’s van kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers binnen de classis Delta. Verzoek aan hen om door te klikken aan anderen. Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden opgenomen kan dit doen via het volgende mailadres: nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie nieuwsbrief:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie website www.gelovenindedelta.nl :
gelovenindedelta@gmail.com

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07
a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Scriba classis:
Mr. P. (Piet) van den Boogaart
0186 – 615059
classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.


Tekst en melodie Natalie Allyn Wakely Sleeth, ‘In the bulb there is a flower’, in Hymn of Praise,
vertaald door Andries Govaart als Lied 982 in Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk.

————————————————————————————————————————————————————–

Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van de classis Delta de kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere belangstellenden periodiek informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.
Klik de nieuwsbrief s.v.p. door naar personen van wie u denkt dat die er belang bij hebben.