Nieuwsflits Classis Delta oktober 2018

Vacant… wat dan? Infoavond 14 januari 2019

In samenwerking met het landelijke Mobiliteitsbureau en haar consulent beroepingswerk ds. Klaas Dijkstra organiseert het breed moderamen op maandag 14 januari een informatieavond over beroepingswerk. De avond staat onder leiding van classispredikant ds. Arie van der Maas. De avond is bedoeld voor kerkenraden en beroepingscommissies van vacante gemeenten of gemeenten die verwachten in 2019 vacant te worden. De avond zal worden gehouden in De Thuishaven (naast de dorpskerk), Havelaarstraat 30, te Colijnsplaat en begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur. Classispredikant, medewerkers Mobiliteitsbureau Utrecht, vertegenwoordigers CCBB en anderen zijn dan ook al aanwezig om eventuele individuele vragen te bespreken.

Onderwerpen die tijdens de avond onder andere aan de orde zullen komen:

 • Hoe stel je de beroepingscommissie samen?
 • Wat is van belang bij het opstellen van een profiel van gemeente en predikant?
 • Wat zijn de spelregels vanuit de kerkorde bij het beroepingswerk?
 • Wat is in de kerkorde veranderd per 1 mei 2018?
 • Tijdelijke oplossingen voor de vacaturetijd.
 • Wat is de rol van het CCBB (solvabiliteitsverklaring)
 • Wat kan het Mobiliteitsbureau betekenen?
 • Adverteren of niet?
 • Wat is de rol van de classis en de classispredikant?
 • Etc.

Vooruitlopend op de voorlichtingsavond maken wij de kerkenraden die vacant zijn of vacant worden attent op een aantal zaken van belang zijn in de eerste fase van de vacature:

 • Contact opnemen met classicaal college behandeling beheerszaken (CCBB) over bepaling financiële ruimte (solvabiliteitsverklaring).
 • Toestemming vragen aan breed moderamen van de classis om te mogen starten met beroepingswerk.
 • Uitnodigen van een consulent (evt. in overleg met voorzitter werkgemeenschap)
 • Advies aanvragen bij mobiliteitsbureau in Utrecht.

Website en social media

Sinds 1 september is de website www.gelovenindedelta.nl hèt digitale platform waarop het meest actuele nieuws en info te vinden is over kerk, gemeenten en kerkmensen in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden. De website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de classis Delta van de Protestantse kerk maar wil bewust een breder platform zijn dan PKN alleen. Kerk-zijn in de Delta en gelovig je weg gaan of zoeken zal in de komende jaren steeds minder binnen de grenzen van kerkorganisaties en kerkgebouwen plaatsvinden. Juist de opdracht om te bouwen aan de kerk roept ons ook om de weg naar medegelovigen van andere kerken en geloofsgemeenschappen te gaan. Naast de website is er ook een Facebookpagina gelovenindedelta en u kunt de classispredikant volgen op Twitter onder de naam DeltaDominee.

Ontwikkeling ringverbanden

Met de vorming van de Classis Delta op 1 mei jl. zijn de gemeenten binnen de zes voormalige classes, volgens kerkordelijke overgangsbepaling, automatisch ingedeeld in een zestal ringen. De ringen zijn niet bedoeld als een ‘bestuurslaag’ tussen kerkenraden en classis in, maar als een verband waarin de gemeenten elkaar ontmoeten en ondersteunen. Hierbij is het doel om samen gehoor te geven aan de roeping van het kerkzijn: lichaam ven Jezus Christus zijn in deze tijd.

De meeste ringen zijn inmiddels van start gegaan en hebben een bepaalde werk-structuur gekozen. Zo was er op woensdag 5 september in Hellevoetsluis een eerste bijeenkomst van de ring Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rozenburg en op woensdag 24 oktober kwam in Tholen de ring Schouwen-Duiveland en Tholen bijeen. Op maandag 29 oktober hoopt de ring Zeeuws – Vlaanderen in Hoek haar eerste bijeenkomst te hebben en op dinsdag 20 november de ring Hoeksche Waard in Strijen. Op donderdag 8 november komt in Vrouwenpolder de ring Walcheren zelfs al voor de tweede maal bijeen.

In de voormalige classis Goes zijn in de komende weken voorbereidende besprekingen. Om van elkaar te horen hoe de aanpak is en met welke insteek jaarprogramma’s worden opgezet zal op donderdagavond 22 november in De Thuishaven in Colijnsplaat een overleg plaatsvinden van vertegenwoordigers van de verschillende stuurgroepen van de ringen of zoals het op Walcheren genoemd wordt: de ‘ringleiding’.

Taizé

Op een aantal plaatsen binnen de Delta vinden regelmatig vieringen plaats geïnspireerd door de oecumenische geloofsgemeenschap Taizé (https://www.taize.fr/nl) in Frankrijk. In deze nieuwsbrief en op www.gelovenindedelta.nl willen we hierop attent maken om zo de mogelijkheid te bieden vanuit de breedte van de regio hieraan deel te nemen en er zo kennis mee te maken. Zo is er zondag 28 oktober om 19.30 (kerk open vanaf 19.00 uur) in de Geerteskerk te Kloetinge een Taizé-viering met het thema Dankbaarheid en op zondag 4 november in de Hervormde kerk te Kapelle om 19.00 uur. Op donderdagavond 6 december is er een viering in het teken van Advent in de Catharinakerk te Hengstdijk, aanvang 19.30 uur. Graag vernemen we ook andere Taizé initiatieven om te vermelden in nieuwsbrief en op website.

Kerkdiensten/activiteiten voor vluchtelingen

Verschillende (samenwerkende) gemeenten binnen de classis Delta zetten zich in om aan vluchtelingen die onder ons wonen gastvrijheid te bieden door het organiseren van verschillende activiteiten. Zo werken kerken op de kop van Goeree-Overflakkee samen in de begeleiding van vluchtelingen en worden er in Bruinisse maaltijden georganiseerd. In Goes wordt iedere eerste en derde zondag van de maand in de Westerkerk aan de Westwal een internationale dienst voor vluchtelingen uit de regio gehouden, georganiseerd door verschillende kerken uit Goes en omgeving. Er worden liederen gezongen in het Nederlands, Arabisch, Farsi (taal van Iran) en Engels. Ook de preek wordt vertaald naar verschillende talen. Uiteraard is er gelegenheid voor ontmoeting na de dienst. Kom eens meevieren en nodig vluchtelingen/ statushouders in uw omgeving uit. De kerk is open vanaf 16.00 uur en de dienst begint om 16.30 uur.

‘Kerk laat je zien’, Inspiratiedag 24 november

Het nieuwe initiatief van de Dorpskerkenbeweging en Kerkinactie (Zeeland voor Pakistan) komen samen in de Inspiratiedag die voor mensen uit de Zeeuwse kerken (maar ook de Zuid-Hollandse eilanden zijn uiteraard welkom!) wordt georganiseerd op 24 november in kerk De Levensbron aan de Mansholtlaan 1 te Goes. Er is een plenair programma, er zijn workshops, Pakistaanse hapjes en er wordt afgesloten met een concert van Zingen in de Kerk. Op www.gelovenindedelta.nl/zeeuwse-inspiratiedag-kerk-laat-je-zien en www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u het programma en uitgebreide aanbod van workshops. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag. Van harte welkom!

Classis in opbouw

De Classis Delta is sinds 1 mei een feit. Dat betekent nog niet dat inmiddels ook alles wat beoogd is gereed is. Het is een groeimodel: classis in ontwikkeling, evenals de ringen. In de komende maanden zullen er initiatieven komen om activiteiten en verbanden die er zijn of waren op thema’s als ZWO, Kerk en Israël verkennend met elkaar in verband te brengen classis breed. Ook andere zaken staan op de rol. Niet alles kan echter tegelijkertijd. Dat hoeft ook niet. Laat ieder vooral doorgaan met de dingen waar hij of zij mee bezig was en is en wanneer er vragen of problemen van organisatorische aard zijn, contact opnemen met scriba van de classis of classispredikant. Tenslotte: Let u als kerkenraden op de brief die verzonden is in verband met de verkiezing van nieuwe leden voor de classicale vergadering m.i.v. 2019.

Nieuwsbrief in opbouw

Deze nieuwsbrief zelf is ook in opbouw. De redactie ontvangt graag suggesties ter verbetering, zaken die mogelijk vermeld kunnen worden of andere relevante informatie. De nieuwsbrief zal niet in een vaste regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) verschijnen. Te veel momenten van informatie is hinderlijk, er zijn al veel nieuwsbrieven die bij u binnenkomen. Als er een bepaalde hoeveelheid info is die langs deze weg gedeeld kan worden doen we dat.

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt periodiek per e-mail verspreid onder scriba’s van kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers binnen de classis Delta. Verzoek aan hen om door te klikken aan anderen. Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden opgenomen kan dit doen via het volgende mailadres: nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie nieuwsbrief:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie website
www.gelovenindedelta.nl :
gelovenindedelta@gmail.com

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07
a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Scriba classis:
Mr. P. (Piet) van den Boogaart
0186 – 615059
classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van de classis Delta de kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere belangstellenden periodiek informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.
Klik de nieuwsbrief s.v.p. door naar personen waarvan u denkt dat die er belang bij hebben.