Pastorale brief scriba bij zondag 7 juni 2020: ‘Vul aan wat ons ontbreekt’

Zondag 7 juni is het zover. Dan zullen er op veel plekken weer fysieke kerkdiensten plaatsvinden. Weliswaar behoedzaam: met maximaal 30 bezoekers, veel richtlijnen, zonder zingen en zonder koffie achteraf. Maar de eerste behoedzame stap is toch een belangrijke stap om te markeren. Vandaar dat scriba René de Reuver deze brief aan predikanten schrijft.

Vul aan wat ons ontbreekt

Ds René de Reuver

We zijn dankbaar dat we komende zondag 7 juni als gemeente weer bij elkaar kunnen komen, ook al is het nog op zeer kleine schaal. Hopelijk zijn de (maximaal) 30 kerkgangers in juni een opmaat voor de (maximaal) 100 vanaf zondag 5 juli.

Het is bijzonder dat uitgerekend op de eerste zondag na het Pinksterfeest we in kleine bezetting weer kunnen samenkomen. Immers waar de Heilige Geest wordt uitgestort gaan deuren open. Het is goed om komende zondag onze dank hiervoor in het gebed voor God uit te spreken.

De coronacrisis trekt diepe sporen. De hele wereld zucht onder deze pandemie. Zo’n 350.000 geregistreerde doden zijn er wereldwijd al te betreuren. En hoevelen zullen er nog volgen? Ook het samenleven is ontwricht: veel mensen lijden in toenemende mate onder het sociale isolement.

Ook aan de kerk gaat de crisis niet voorbij. Sinds 16 maart zijn er alleen nog online diensten. Pastoraat kan slechts op afstand plaats vinden. En nu blijkt ook samenzang voorlopig niet meer verantwoord te zijn. Dit alles raakt ons diep.

Stilgevallen

De coronacrisis zet ons stil. Letterlijk: de samenleving is stilgevallen. Met alle gevolgen van dien. De crisis zet ons ook op een andere manier stil. De toekomst blijken we niet in onze hand te hebben. Ze is maar heel beperkt maakbaar. We ervaren hoe kwetsbaar we zijn. Het virus heeft geleid tot een herwaardering van veel beroepen. We beseffen ineens welke waarden ertoe doen: doe-eens-lief, niet-alleen, zie om naar elkaar, alleen samen….

Het virus verwoest en ontwricht het leven. Maar het houdt ons ook een spiegel voor: hoe is onze levensstijl? Hoe gaan we om met elkaar en met onze planeet? Waar hebben we grip op? Welke waarden doen er wezenlijk toe? Het is goed om deze vragen komende zondag expliciet, coram Deo, voor Gods aangezicht aan de orde te stellen. De Pinksterpreek van Petrus riep bij de toehoorders van toen vergelijkbare vragen op. De Heilige Geest inspireert en corrigeert!

Ook al kunnen we vanaf komende zondag weer op beperkte schaal samenkomen, we voelen de pijn dat dit slechts in klein aantal en met de gepaste anderhalve meter afstand van elkaar mogelijk is. Zoals het er naar uitziet zal dit ook lang na 1 juli nog zo zijn.

Zingen

Ook de vieringen zelf zijn gemankeerd: samen zingen wordt sterk ontraden; de viering van de sacramenten lijdt onder de beperkingen; koffie drinken na de dienst samen is op anderhalve meter nauwelijks mogelijk.

We ervaren maar al te zeer dat dit niet ‘het nieuwe normaal’ is. Integendeel. We zien uit naar de tijd waarop we onbeperkt met elkaar kunnen samen komen en samen weer uit volle borst kunnen zingen. De Heilige Geest wakkert dit verlangen aan door het vergezicht van het moment waarop God alles en in allen zal zijn.

Ook al kunnen we de komende tijd niet samen zingen, samen bidden kunnen we wel. Zingen en bidden liggen dicht bij elkaar. Liederen zijn ook gebeden. Psalm- en liedteksten kunnen in de komende diensten als gebed worden uitgesproken. De melodie kan hierbij gespeeld worden.

Pinksterlied

Het opschrift boven deze brief is gekozen uit het prachtige pinksterlied Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. De melodie van Johann Sebastian Bach maakt het lied extra feestelijk. Het lied is een en al aanbidding, dank en gebed. Het zou mooi zijn om komende zondag in uw dienst dit lied te laten klinken en de woorden van couplet 6 als gebed uit te spreken:

        Vul aan wat ons ontbreekt,
        want stukwerk is ons pogen.
        En wat ons afleidt van
        de vrede uit den hoge,
        laat dat, verheven licht,
        in vuur en wind vergaan.
        Houdt Gij ons staande door
        het wonder van Gods Naam.

(Lied 672:6)

Ik wens ons allen gezegende diensten toe!

Namens het moderamen van de generale synode,
        René de Reuver, scriba

Tags:
,