Ring Zeeuws-Vlaanderen besprak opties kleine gemeenten

Verslag  Ringbijeenkomst ‘Kleine gemeenten: van kwetsbaar naar vitaal’ d.d.  12 oktober 2023 te Hoek.

Deze ringavond werd georganiseerd in samenwerking met de Classis Delta en de leiding van de avond was in handen van Bart van Noord.

Aanwezig vanuit classis Delta: Ds. Corine van Eck, ds. Marjo Wisse, Bart van Noord en Jeanet Bac, adviseur dienstverlening (vanuit het landelijk dienstencentrum).

Aanwezig vanuit de Ring Zeeuws Vlaanderen: Protestante gemeente Oosthoek, Protestante gemeente Zaamslag, Protestante gemeente De Verbinding, Protestante gemeente Sint Kruis / Aardenburg, Hervormde gemeente Biervliet / IJzendijke / Hoofdplaat, Nieuwvliet (VEG, NHG),  Protestante gemeente De Westhoek, Protestante gemeente Hoek, afvaardiging PKN Axel.

Inleiding

De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet en samengevat  in de brochure ‘Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt’. Er blijkt heel veel mogelijk door een andere bestuurlijke opzet, handige samenwerking met naburige gemeenten, of het kiezen van een andere vorm van gemeente-zijn.

Zelden is ‘doorgaan tot de laatste het licht uitdoet’ de beste route. Het vraagt alleen creativiteit en maatwerk om een begaanbare weg voor de komende jaren te vinden. Met behulp van een poster met verschillende vragen gingen de verschillende gemeenten aan de slag.

De vragen waren:

Kostbaar, dit koesteren wij:  gebouw – leiding – gemeenschap – kapitaal.

Kwetsbaar, hier maken wij ons zorgen over:  gebouw – leiding – gemeenschap – kapitaal.

Deelbaar, dit willen en kunnen wij delen met andere gemeenten: gebouw – leiding – gemeenschap – kapitaal.

Bij alle gemeenten kwam naar voren dat :

Er nog volop positieve energie aanwezig is.

Kerkenraden die volhardend zijn om door te gaan, ook al zijn er steeds minder mensen om een kerkenraad te vormen.

Nog voldoende vrijwilligers om de zaken draaiende te houden.

Omzien naar elkaar, gemeenschap is belangrijk.

Gastvrijheid bij ieder hoog in het vaandel staat en de kerkgemeenschap een onderdeel van de burgerlijke gemeente wil zijn: laagdrempelig, een kerk voor het hele dorp/stad.

Bereidheid om samen te werken met andere gemeenten.

De meeste gemeenten hebben geen financiële zorgen.

Zorgen zijn er om:

De vergrijzing en ontgroening , regio breed, maar zeker in West Zeeuws Vlaanderen.

Door deze vergrijzing en ontgroening ook afname in de financiële bijdragen.

De binding met jonge gezinnen.

Organiseren van catechese en geloofsverdieping.

Ten aanzien van samenwerking:

Openheid is erg belangrijk.

Transparant zijn.

Respect hebben voor alle partijen.

Gelijkwaardigheid.

Balanceren met het vertrouwen hebben in elkaar.

Projecten samen doen / organiseren.

Verschillende werkverbanden intensiveren.

FTE’s samenvoegen en een team van predikanten/ kerkelijk werkers vormen, die voor verschillende gemeenten werken.

Niet wachten tot het te laat is.

Gaan ‘gluren bij de buren’, eens een andere  gemeente bezoeken.

Niet alleen zakelijke punten behandelen, maar de inhoud van het geloof bespreekbaar houden. Dit moet eigenlijk ook het uitgangspunt zijn.

Rondvraag:

Wat doet de stuurgroep van de Ring met het thema Veilige Gemeente.

Binnen de stuurgroep is daar al verschillende keren over nagedacht, maar er is nog niets concreets ontwikkeld.

Advies aan de Ring is om contact op te nemen met de Ring De Bevelanden.

Toekomstige onderwerpen voor de stuurgroep zijn:

Het organiseren van het bezoeken van andere gemeenten, om bij elkaar te proeven hoe het in die gemeente toe gaat (gluren bij de buren).

Concrete stappen zetten voor een veilige gemeente en proberen om hiervoor een team van vertrouwenspersonen samen te stellen.

De grootte van de gemeenten die aanwezig  waren variëren van ongeveer 150 – 800 leden (kaartenbak).

Verslag: Elly Tollenaar en Attie Ringoot