Veilige kerk

door classisvoorzitter ds Marjo Wisse

‘s HEER ARENDSKERKE – De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn. Nu lijkt deze uitspraak een vanzelfsprekendheid, maar de praktijk leert dat mensen zich soms helaas ook in de kerk onveilig voelen. Onveiligheid kan worden ervaren op allerlei gebied. Te denken valt bij voorbeeld aan denigrerend taalgebruik, schending van iemands privacy, maar ook aan (seksueel) misbruik. De landelijke kerk dringt erop aan bij de gemeenten om de behoefte aan veiligheid ernstig te nemen. Dat vraagt om te beginnen dat in kerkenraden en gemeenten het gesprek over (on)veiligheid wordt gevoerd. Er is een cultuur van openheid nodig waarin signalen of situaties van ongewenst gedrag bespreekbaar zijn. Daarnaast wordt er in de kerk gewerkt aan twee regelingen:

  • een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen
  • een regeling die de verplichting inhoudt dat in de gemeenten van de kerk predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers / ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of een leidinggevende taak hebben, een Verklaring omtrent het gedrag overleggen (VOG).

Op allerlei manieren is hieraan al bekendheid gegeven, onder andere in de consideratieronde die onlangs is gehouden (zie verslag vergadering classis Delta september KLIK HIER). In dit gedeelte van de nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor het aanstellen van vertrouwenspersonen. Aan iedere kerkenraad wordt gevraagd om – al of niet in samenwerking met andere (wijk)gemeenten – ten minste een man en een vrouw aan te stellen als vertrouwenspersoon. Deze aanstelling van vertrouwenspersonen verdient de nodige zorg en aandacht. Er moeten bekwame mensen gezocht en gevonden worden, er moet zorg gedragen worden voor adequate scholing van de vertrouwenspersonen zowel aan het begin van hun functioneren als tijdens hun werkperiode; ook moet een financiële administratie gevoerd worden over declaraties, onkosten en vergoedingen van de vertrouwenspersonen. Kortom: er komt nogal wat bij kijken!

Ringen

Het verdient dan ook aanbeveling om de vertrouwenspersonen via de ring aan te stellen. Van de ring Walcheren en de ring De Bevelanden is bekend dat zij dit inmiddels in gezamenlijkheid hebben gedaan. Daarmee nemen gemeenten elkaar veel werk uit handen. Bovendien is te verwachten dat de taak van de vertrouwenspersonen in de ring meer inhoud krijgt dan in één (wijk)gemeente. Ook kunnen de vertrouwenspersonen dan bredere ervaring opdoen (al hopen wij natuurlijk dat ze niet te vaak in actie moeten komen).

Via de website van de PKN is een Model gemeentevertrouwenspersonen in een ring van gemeenten te downloaden. Denkbaar is wellicht ook dat ringen gezamenlijk vertrouwenspersonen aanstellen. U kunt informatie vragen bij de ringen in onze classis die al vertrouwenspersonen hebben aangesteld. U kunt die vraag om informatie richten aan de scriba van de classis.

Kortom: ga als kerkenraad / gemeente niet het wiel alleen uitvinden, maar probeer  in dezen gezamenlijk op te trekken! Wij denken graag met u mee.