Zomer 2023: gebed om Heilige liefdeskracht

door classispredikant ds Arie van der Maas (Nieuwsbrief juni 2023)

Ds Arie van der Maas.

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt enkele weken na het Pinksterfeest 2023. Feest van de gave van Gods Heilige Geest. Een feest dat we ieder jaar vieren. Als derde in de reeks van de drie grote feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Met daaropvolgend, als slotakkoord, zondag Trinitatis, feest van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Er schuilt mijns inziens een grote wijsheid in van moeder de kerk om jaarlijks door feesten en getijden de kernen van geloven en belijden in de aandacht te plaatsen. In de vorm van gebed en lofzang, vasten, schriftlezing, verkondiging en bediening van de sacramenten worden telkens mogelijkheden geboden om, met alles wat het leven meebrengt, in te voegen in het Lichaam van Christus, de Levende, die voor ons uitgaat.

Zo ook met Pinksteren. Feest van de gave van Gods Geest. Feest met jubelklanken. Ik kan genieten van het bekende lied ‘Komt laat ons deze dag met Heilig vuur bezingen’ met een prachtige melodie van Bach. Op klassieke wijze begeleid en gezongen of met een modern accent. Maar evengoed zijn er nieuwe of vertaalde liederen die mij raken. Juist ook wel in het verwoorden van de bede om de Heilige Geest. De bede om kracht, om Liefdeskracht.

Lied Heilige Liefdeskracht

Zo’n lied is het in ons land nog weinig bekende no. 673 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013): Heilige liefdeskracht.

Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

Oplaaiend vuur, verteer 
wat krom is of verkeerd,

de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

De oorsprong van het lied ligt in de Middeleeuwse broederschap van armoede en boetedoening in Italië waar onder andere Bianco da Siena deel van uitmaakte. Een beweging in de veertiende eeuw waar meer aandacht kwam voor persoonlijk geloofsleven en persoonlijke geloofspraktijk. In de lage landen zijn namen als die van Geert Grote en Thomas à Kempis met deze Europa – brede beweging verbonden. 500 jaar later, in de negentiende eeuw, werkte de anglicaanse priester Richard Frederick Littledale het lied om tot een Engelse hymne: ‘Come down, O love divine’. In het begin van de eenentwintigste eeuw heeft Andries Govaert het lied vertaald voor het Nederlandse taalgebied tot ‘Heilige liefdeskracht’. Het zijn intense beelden met een melodie die voor velen van ons nog minder bekend is maar wereldwijd zeer geliefd. Een opvallend element, in zowel de vroeg-Italiaanse, de Engelse als de Nederlandse versie is, dat de aanduiding ‘Geest’ (Heilige Geest, Geest van God) pas in de laatste regel voorkomt: ‘Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem’.

Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem. Deze woorden bid ik voor u allen. Voor kerk en wereld, in deze tijd, waarin zich zoveel manifesteert dat ons de adem ontneemt.

DOWNLOAD HIER DE COMPLETE NIEUWSBRIEF ZOMER 2023 VAN DE CLASSIS DELTA