Beleidsplan classis richt zich op de mens

door Margreeth Ernens

WEMELDINGE – De classis Delta wil zich de komende jaren op vier speerpunten richten om mensen  te raken door ‘het lied van Gods verlangen’. In dit eerste beleidsplan van de classis Delta van de Protestantse Kerk (Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden) is een meerjarenbeleid uitgestippeld om de nog jonge classis toekomstgericht te houden en samen te groeien.

Die vier speerpunten zijn het bevorderen van de communicatie (ontmoeting, samen beleven en elkaar inspireren), het versterken van de positie en rol van de ringen in de classis, het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten, en het nemen en/of toejuichen en ondersteunen van nieuwe initiatieven. Voor deze speerpunten wil de classis jaarlijks ruim elfduizend euro uittrekken. Het plan is opgesteld door Joke Steeneveld-de Meer (lid van het Breed Moderamen) en classispredikant ds Arie van der Maas.

Elkaar gegeven tot kleur en samenklank

Onder het motto ‘Elkaar gegeven tot kleur en samenklank’ ligt er nu een beleidsplan, waarbij het vooral gaat om mensen, want ‘het gaat niet om de classis. De classis is er ten dienste van advisering en toezicht, gericht op het leven en werken van de gemeenten. Uiteindelijk gaat het ook niet om de gemeente of om de kerk, maar het gaat om mensen’, zo valt in het voorwoord te lezen.

De classis Delta werd in 2018 gevormd en bestaat uit zes delen (Ringen). Er is een bestuurslaag (het Moderamen en het Breed Moderamen), die dingen (classicaal) regelt en doorcommuniceert. Daarboven staat de Classicale Vergadering. De classis heeft een voorzitter (ds Marjo Wisse), een classispredikant (ds Arie van der Maas) en een classisscriba (Bram Kievit).

Het beleidsplan, dat gaandeweg zal groeien door toevoeging van nieuw uitgewerkte beleidsuitgangspunten, is opgesteld in 2020 en daarom op verschillende punten wat achterhaald, want veel initiatieven zijn geannuleerd door de coronacrisis. Het plan kon niet eerder worden voorgelegd, omdat door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten van de Classicale Vergadering (CV) mogelijk waren. Toch werd het in de huidige vorm op 20 september 2021 vastgesteld door de leden van de CV, want de grondstelling, de vier speerpunten, staat recht overeind.

Goede voornemens

Om het beleidsplan in de praktijk gestalte te geven, is er een aantal goede voornemens: Zo wordt  jaarlijks een werkdag met alle afgevaardigden gehouden om meer gevoel bij het begrip verscheidenheid in de classis te krijgen. Verder kunnen bussen worden ingezet als er landelijke informatie- en themadagen zijn, zodat makkelijker kennis en inspiratie kan worden opgedaan. Cursussen voor ambtsdragers kunnen dichterbij worden gegeven. En in het kader van nieuwe initiatieven is er om de twee à drie jaar een Delta Inspiratie Dag (Delta-Idee) voor gemeenteleden en ambts- en taakdragers. Zo’n Delta Inspiratiedag met workshops wordt 27 november in Middelharnis gehouden, waar informatie kan worden gedeeld en iets geleerd en beleefd kan worden. Zie voor meer informatie: Delta Inspiratiedag krijgt vorm

Speerpunten

Speerpunt 1 richt zich op kennis verzamelen en delen in de classis Delta. Daartoe bezoekt de classispredikant alle predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in de Delta-regio. Aan de andere kant kunnen ambtsdragers te allen tijde over actuele vragen en zorgen contact opnemen met het Breed Moderamen van de classis en/of de classispredikant. Daarnaast wordt in dit speerpunt gewezen op het zoeken naar mogelijkheden om de kerk in beeld te houden, daar waar kleine gemeenten soms met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Dit geldt niet voor alle gemeenten in de classis, want er bestaan grote verschillen in grootte en kerkelijke signatuur tussen die gemeenten. De kleine gemeenten kunnen hulp krijgen bij het starten van nieuwe initiatieven om als kerk tegenwoordig te zijn en bij het zoeken naar mogelijkheden om het kerk-zijn ter plaatse voort te zetten.

Speerpunt 2 gaat over de rol en positie van de ringen. Elke ring heeft een stuurgroep, een werkgroep en ringleiding, die ontmoetingen van de ring plannen, voorbereiden en leiden. De coronacrisis heeft echter tot nu toe de ontmoetingen in ring-verband grotendeels verhinderd, waardoor de noodzaak van verdere ontwikkeling van de ringen en het ondersteunen daarvan nog belangrijker is geworden. Als de ringen eenmaal op volle kracht zijn, kan informatie en inspiratie ten aanzien van de andere speerpunten ook beter worden uitgewisseld, is het idee.

Speerpunt 3 behandelt het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten. Dat kan noodzakelijk zijn als een vacante gemeente niet in staat is om een fulltime predikant te beroepen, er te weinig mensen zijn om de minimale kerkordelijke taken te kunnen vervullen, er een zorgwekkende financiële situatie is, of als de gemeente als enige in de omgeving geen problemen heeft, maar de ‘buren’ nauwelijks of niet het hoofd boven water kunnen houden. De gemeenten kunnen met hun zorgen terecht bij het breed moderamen en/of de classispredikant. Indien nodig kan een deskundig begeleider worden ingeschakeld.

In Speerpunt 3 worden verder de Dorpskerkenbeweging en de Groene Kerken genoemd. De dorpskerkenbeweging, een initiatief van de landelijke Protestantse kerk, zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. De classis Delta, met daarin vele dorpen, wil bevorderen dat gemeenten zich aansluiten bij de Dorpskerkenbeweging, zodat zij gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van die beweging. Verder wil de classis door voorlichting stimuleren dat meer kerken zich aansluiten bij de GroeneKerkenbeweging van Kerk in Actie en Tear om duurzamer, sociaal rechtvaardig en groener te worden.

Nieuwe initiatieven komen aan bod in Speerpunt 4. Daarbij gaat het om zorgdragen voor de aanwezigheid van de kerk in de gemeenschap voor zover gemeenten aangeven daartoe niet of onvoldoende in staat te zijn. In de komende jaren  wordt, in samenspraak met de Dienstenorganisatie, naar wegen gezocht om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van goede ideeën en initiatieven.

Fricties voorkomen

In het beleidsplan wordt tenslotte nog aangestipt dat de classispredikant, het Classicaal College voor de Visitatie en het Breed Moderamen veel tijd (moeten) steken in verstoorde verhoudingen binnen gemeenten of tussen ambtsdragers in gemeenten. Er wordt onderzocht of er overeenkomsten zijn in de kwesties die tot problemen leiden en of en hoe fricties eerder kunnen worden voorkomen, zodat schade voor de verschillende partijen beperkt blijft.

Download hier het BELEIDSPLAN CLASSIS DELTA 2021-2025