Classis Delta vergaderde in Middelharnis

door Elizabeth de Haan-Roelse

Een impressie van de classis-vergadering op 28 september 2020 te Middelharnis

MIDDELHARNIS – Na bijna 7 maanden kwam de Classis Delta weer samen op 28 september. Het was goed om elkaar weer te zien na de gedwongen periode zonder vergaderingen in dit grotere verband. Het moderamen (dagelijks bestuur) en breed moderamen konden door de kleinere omvang wat gemakkelijker binnen de corona-regels bij elkaar komen en hebben in de afgelopen tijd het noodzakelijke werk voortgezet en de nodige besluiten genomen om het kerkelijk leven in de Delta in goede orde doorgang te laten vinden.

Als vergaderruimte was gekozen voor de kerkzaal van de Emmaüskerk in Middelharnis waar ruim voldoende plek was voor de leden en enkele gasten. Het is wennen om zo wijd uit elkaar te zitten en het bevordert de communicatie niet echt doordat je elkaar niet altijd goed kunt verstaan. Maar het ging en het was goed om elkaar weer echt te zien en te spreken. We misten onze classispredikant die verkouden was geworden en we hopen en bidden dat het niet erger is dan dat.

Het Kruispunt

Een belangrijk moment was de kennismaking met de nieuwe gemeente in de classis: Het Kruispunt te Serooskerke (Walcheren). Overal in den lande zijn pioniersplekken ontstaan en wordt gewerkt aan de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen binnen de PKN, daartussen neemt Het Kruispunt een unieke plek in omdat het hier om de stichting van een nieuwe ‘Bondsgemeente’ gaat, waarbij gebruik gemaakt is van dezelfde kerkordelijke mogelijkheden. Er was behoefte ontstaan aan een 3e gemeente met een Gereformeerde Bond-signatuur op Walcheren en wel in het noordwesten. Aan de oostkant is er de Hervormde gemeente te Arnemuiden en in Middelburg wijkgemeente ‘De Ontmoeting’. Elk dorp en de steden hebben ‘gewone’ Protestantse gemeenten, waar iedereen welkom is, maar zich door de verscheidenheid in geloofsbeleving niet altijd helemaal thuis voelt.

Frank Klaassen, scriba van de kerkenraad, presenteerde Het Kruispunt. De nu ontstane gemeente is begonnen met ontmoetingen van de gelovigen in Bijbelkringen zo’n drie-en-een-half jaar geleden. Daar groeide de behoefte om ook samen erediensten te vieren en vervolgens werden de mogelijkheden onderzocht. Uiteindelijk kwam men in Serooskerke uit waar na verloop van tijd de voormalige Gereformeerde Petruskerk beschikbaar kwam. Er is een goede verstandhouding met de Protestantse gemeenten van Serooskerke en de andere omliggende dorpen opgebouwd. Er is overleg en aanvaarding over en weer. En waar mogelijk zal ook naar samenwerking gestreefd worden.

Al in het beginstadium werd te rade gegaan bij Regionaal Adviseur ds. Bloemert en daarna bij de classispredikant ds van der Maas. Het proces versnelde en sinds maart 2019 was er sprake van een ‘gemeente in wording’. Toen konden er ook erediensten gehouden worden en de eerste ‘eigen’ ambtsdragers bevestigd. Steeds meer mensen sluiten zich aan, met diverse kerkelijke achtergronden. Mede doordat de Petruskerk te koop kwam versnelde het proces. Nu zijn er twee diensten per zondag en na elke dienst gelegenheid om koffie te drinken, voorlopig in de buitenlucht. De Bijbel-gebeds-kringen blijven ook doorgaan.

Het breed moderamen van de classis heeft op 18 september j.l. besloten tot de officiële vorming van de Hervormde Gemeente Het Kruispunt. Er zijn inmiddels zes ambtsdragers die samen de kerkenraad vormen. Er is een helder beleidsplan en een plaatselijke regeling. De kerkenraad heeft te kennen gegeven een positieve bijdrage te willen leveren aan het geheel van de Protestantse Kerk en in de regio. Adri Moerdijk uit Goes en Jan Zwemer uit Nieuw- en St. Joosland, de twee personen die namens de classis de gemeente-in-wording hebben begeleid, worden daarvoor hartelijk bedankt. De classicale Vergadering bidt het Kruispunt van harte Gods zegen toe!

Beleidsplan classis

Na een pauze moet er gewerkt worden. Er moet voor de classis een beleidsplan opgesteld worden. Dat is door de corona-uitbraak vertraagd, maar het is goed daar nu stappen in te zetten. BM-lid en voormalig gemeente-adviseur Joke Steeneveld heeft daar samen met de classispredikant een plan voor gemaakt. Er is al gewerkt aan een opzet, maar wát wordt er belangrijk gevonden door de leden van de classsicale vergadering?

Om daarachter te komen gaan we in kleine groepen, gewapend met ieder een eigen viltstift, langs een aantal flaps met onderwerpen waar de reacties uit onze gesprekken op geschreven kunnen worden. Hieruit zal huiswerk volgen voor mevr. Steeneveld en ds Van der Maas om te verwerken in het concept-beleidsplan dat hopelijk later dit jaar door de classicale vergadering kan worden besproken en goedgekeurd. Er wordt naar gestreefd om er een groeimodel van te maken. Het beleidsplan hoeft dan niet in één keer helemaal volledig en af te zijn voor de komende jaren, maar nieuwe inzichten en onderwerpen kunnen er gaandeweg een plaats in krijgen. U hoort er vast nog meer van!

Om 21:45 werd de vergadering met gebed besloten.

Klik hier voor meer informatie over de Hervormde gemeente Het Kruispunt: Het Kruispunt gaat van in-wording over in gevormd. Klik hier voor de website van het Kruispunt.