Ds Arie van der Maas geeft uitleg en adviezen nieuwe corona-maatregelen

WEMELDINGE – De verscherpte maatregel om bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni, is voor iedereen erg ingrijpend en heeft grote gevolgen voor het kerkelijk leven in onze classis. Dat schrijft Delta-classispredikant ds Arie van der Maas dinsdag 24 maart 2020 in een brief met adviezen over de gevolgen voor de kerk door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus. Hij richtte zijn brief (mede namens het breed moderamen) aan alle kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta van de Protestantse Kerk.

In het schrijven verwoordt Van der Maas de gevoelens van velen: ,,We worden beperkt in onze mogelijkheden. Diep menselijke waarden en behoeften zoals ‘vrijheid’ en ‘fysieke verbinding’ staan sterk onder druk. Mensen zijn angstig of eenzaam, mensen worden lichamelijk ziek of krijgen te maken met psychische problemen. Tegelijkertijd zien we dat mensen omzien naar elkaar, dat allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekt worden en contacten juist geïntensiveerd worden. Ook mogelijkheden om de lofzang toch gaande te houden, het evangelie te verkondigen en gestalte te geven aan het werk van barmhartigheid.’’

Online kerkdienst

Classispredikant ds Arie van der Maas tijdens de online kerkdienst van 22 maart in de Mozeskerk in Biezelinge.

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Nu de overheid dinsdagavond bekendmaakte dat voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten een apart regime wordt gevoerd, waarbij maximaal 30 personen zijn toegestaan, is er toch enige ruimte om een online kerkdienst te houden. De classis Delta onderstreept het advies van de landelijke kerk en vraagt iedereen verstandig met dit voorschrift om te gaan en niet de grenzen op te zoeken. Het is niet in de geest van dit voorschrift om op creatieve wijze kerkdiensten te houden. Er kan wel bijvoorbeeld een klein groepje zangers bij de online-viering aanwezig zijn, maar Van der Maas drukt iedereen op het hart om dit echt zoveel mogelijk te beperken en vooral verstandig te handelen en de anderhalve meter-regel toe te passen. Hij stipt daarbij aan dat deze ‘uitzondering’ die de overheid maakt, wellicht kritische reacties in de samenleving kan oproepen. Wat hem betreft worden er nog uitsluitend online kerkdiensten gehouden met een minimum aan (noodzakelijke) deelnemers. ,,Zorg ervoor dat je geen onnodige risico’s neemt en ook- omwille van evangelie en kerk – dat je geen aanstoot geeft.’’

Hij adviseert ook iedereen die doordeweeks ‘even wil binnenlopen in een kerk’ voor gebed of het branden van een kaarsje, alle regels van het RIVM in acht te nemen. Ook voor uitvaarten en kerkelijke huwelijksvieringen geldt een maximum aantal van 30 aanwezigen. ,,Hoe zeer dit ook ingaat tegen alles wat je wil en voorstaat maar ook hier: anderhalve meter afstand, ook tussen de zitplaatsen dus. Geen handdruk, omhelzingen, koffie, nazit…. Volg de aanwijzingen van de uitvaartleider die door de brancheorganisatie hierover ook duidelijke instructies heeft’’, zegt Van der Maas

Verklaring predikantschap

Van der Maas legt verder uit dat predikanten en kerkelijk werkers in de categorie ‘cruciale beroepen’ vallen. Zij worden gerekend onder Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning. Inmiddels is in rap tempo door de kerk en met ‘rugdekking’ van de overheid geregeld dat predikanten en kerkelijk werkers in Utrecht een ‘verklaring predikantschap’ en/of ‘verklaring kerkelijk werker’ kunnen aanvragen. Dat kan, nu of in de komende tijd, nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken. De classispredikant beveelt ook hierbij een behoedzame en terughoudende houding aan. ,,Nooit vanuit de kerk in deze situatie positie claimen, de zorgorganisaties zijn eindverantwoordelijk.’’ Zo’n verklaring kan verder ook nodig zijn om in aanmerking te blijven komen voor kinderopvang voor ouders in cruciale en vitale beroepen.

Avondmaal

Verschillende gemeenten hebben vragen gesteld over het Heilig Avondmaal. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden in dezen: kan er bijvoorbeeld een Heilig Avondmaal gehouden worden komende Witte Donderdag, Goede Vrijdag of in de Paasnacht. ,,Ik weet dat er een aantal kerkenraden in de classis is dat zelf al mogelijkheden verkent en besluiten neemt. Dat kan uiteraard ook want het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om dit binnen de orde van de kerk te doen. Het moderamen van de synode zet zich ervoor in om op korte termijn met richtlijnen en adviezen te komen’’, zegt Van der Maas in zijn brief.

Hij besluit het schrijven met enkele zinnen uit het vijfde vers van Psalm 43 uit de berijming: ,,Vertrouw op ’s Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.’’

Lees ook de vernieuwde richtlijnen van de PKN (23 april 2020): Landelijke kerk past richtlijnen rondom coronavirus aan en het dossier coronavirus van de landelijke Protestantse Kerk.

 

 

 

 

Tags: