Ds Arie van der Maas herbenoemd als classispredikant

Impressie Classicale Vergadering door Margreeth Ernens, foto’s Janet Bac

NIEUWERKERK – Ds Arie van der Maas blijft de komende vijf jaar onze classispredikant en dus het gezicht van de classis Delta. De Classicale Vergadering stemde volmondig in met zijn herbenoeming tijdens de vergadering van maandag 28 november 2022 in Punt-3 in Nieuwerkerk. Na een gesprek met ds Van der Maas, waarin over en weer waardering werd uitgesproken, werd een positief advies uitgebracht door het Breed Moderamen. Deze herbenoeming zal worden voorgedragen aan de kleine synode ter bekrachtiging.

Ds Arie van der Maas (links) werd tijdens de Classicale Vergadering herbenoemd tot classispredikant. Naast hem preses Marjo Wisse en scriba Bram Kievit.

Ook ds Corine van Eck werd herbenoemd door de Classicale Vergadering als voorzitter van het college van visitatie voor een periode van 4 jaar.

Ds Van der Maas bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij refereerde even aan de vier voorafgaande jaren als classispredikant. ,,Dat was eerst erg zoeken. Het werk valt ook niet altijd even licht. Het is intensief, maar mooi werk om te doen, betekenisvol ook.’’

De vergadering boog zich vervolgens over de ontwerp-begroting voor 2023. Ko Kloet, secretaris van de financiële commissie zei in zijn toelichting dat de begroting een negatief saldo van 2600 euro laat zien, maar dat de commissie dat een verantwoorde uitgave vindt omdat die bestemd is voor ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van ‘missionaire doelen’ en het faciliteren van een Classicale Werkdag in 2023.

Ds Corine van Eck werd herbenoemd tot voorzitter van het classicale college van visitatie. Links ouderling Arjen Cornet uit Scherpenisse.

Ds Kees Groenendijk (Piershil) gaf een impressie van de tweedaagse synodevergadering op 11 en 12 november in Lunteren. Daar passeerden veel onderwerpen de revue, zoals bijvoorbeeld het rapport ‘Speelruimte gezocht, visie op protestantse kerkgebouwen’. De synode doet daarbij de dringende oproep om een kerkgebouw niet zomaar af te stoten, maar er creatief mee om te gaan. Van de Israël-Palestina-nota (aangenomen in 2008) wordt een nieuwe handzame nota gemaakt, geschikt voor gemeenten, met daarin ook aandacht voor antisemitisme.

Grensoverschrijdend gedrag

Ds Groenendijk ging wat dieper in op het synodestandpunt over het ‘Rapport werk in de schuilplaats’, een rapport over grensoverschrijdend gedrag uit 2018. Auteur ds Hettema uit in het rapport zijn opvatting dat er principieel moet worden gekozen voor de slachtoffers. De synode heeft nu een harder standpunt ingenomen over dader-gedrag en vindt dat zij (predikanten en ambtsdragers met fout gedrag) na een veroordeling ook niet meer in het ambt moeten kunnen terugkeren. Tot nu toe mochten daders na hun straf toch weer hun functie uitoefenen. Dit tweede kans-beleid gaat uit van de gedachte van vergeving, maar dat beleid blijkt toch schade te berokkenen. Verder is de verklaring van gedrag voor dominees en kerkelijk werkers een formele zaak. Er moet volgens de synode een inhoudelijk gesprek zijn gevoerd met ambtsdragers en jeugdleiders eer er een handtekening kan worden gezet. De synode wil overal gekwalificeerde vertrouwenspersonen aanstellen (liefst niet uit de eigen gemeente), en de classes en ringen moeten daar aandacht aan schenken.

Ds Kees Groenendijk (links) zet de standpunten van de vergadering van de synode uiteen. Rechts Gert van Driel, diaken van de hg Oud-Beijerland.

De synode wil verder het gesprek aangaan over seksualiteit en gender. Als vervolg op een besluit uit 2007 komt daar een handzame notitie voor de gemeenten voor.

Klik hier voor meer informatie over de vergadering van de synode.

Stratenwissel

Het serieuze in de vergadering werd vervolgens even afgewisseld met wat ludieks: Vanuit Kamperland was het verzoek binnengekomen om grenzen (postcode-toewijzingen) te herzien. De Ontmoeting in Wissenkerke had nieuwe grenzen vastgesteld, waardoor een hele straat uit Kamperland ineens bij Wissenkerke hoorde. Kamperland wilde graag die straat terug, en Wissenkerke vond dat gelukkig ook goed, aldus preses ds Marjo Wisse. Ook de classicale vergadering vond dat een prima idee.

Kleine gemeenten

Het onderwerp ‘Kleine gemeenten’ leverde nogal wat interactie op in de vergadering. Vooral het feit dat voornamelijk grote gemeenten zijn vertegenwoordigd in de classis is begrijpelijk, maar voelt soms ongemakkelijk. De kleine gemeenten zouden meer betrokken moeten worden, eventueel via de Ringen. Het voorstel is om de ringen voor te stellen in 2023 bijeenkomsten van ringen en CV gezamenlijk te houden over een aantal onderwerpen waaronder het onderwerp ‘kleine gemeenten’.

Het moderamen zal de ingebracht suggesties en ideeën verder uitwerken, zodat er in 2023 daadwerkelijk iets kan gebeuren. Volgens ds Van der Maas heeft ook de generale synode binnenkort het onderwerp ‘bovenplaatselijke verbondenheid tussen de gemeenten en het verdwijnen daarvan’ op de agenda staan, want de problematiek leeft heel breed. De vergadering is het eens met het organiseren van een avond, samen met een Ring. De uitwerking hiervan zal in de volgende vergadering aan de orde komen. Ook zal onderzocht worden op welke wijze de classicale vergaderingen zelf meer verspreid over de classis gehouden kunnen worden en / of op welke wijze vertegenwoordigers van kerkenraden daar sterker bij betrokken kunnen worden. Het algemene gevoel is toch dat met de veranderingen in 2018 meer verloren gegaan is dan wenselijk.

Natuurlijk was er ook tijdens deze Classicale Vergadering weer een aantal benoemingen: Voor de Ring Schouwen-Duiveland/Tholen worden ds M. Riedijk (Nieuwerkerk/Zonnemaire) en ds J.H. van Wijk (Oud-Vossemeer) de nieuwe afgevaardigden. Ds Van Wijk werd ook verkozen tot lid van het Breed Moderamen. Hij heeft deze verkiezing nog in beraad. Voor de Ring Walcheren wordt ds M. Baan (Zoutelande) lid van de Classicale Vergadering. Voor het CCBB (Classicale college voor de behandeling van beheerszaken) zijn drie leden herbenoemd: mw S. Pielaet, dhr M. Walhout en dhr J. Krijger.

Tweede scriba

Om de werklast van classisscriba Bram Kievit te verlichten werd diaken Kees Eckhardt (HG De Levensbron, Goes) als tweede scriba van de classis Delta benoemd. Scriba Bram Kievit neemt de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland/Tholen voor zijn rekening, scriba Kees Eckhardt krijgt de rest van de Delta onder zijn hoede. De overige scribaatstaken zullen de twee scriba’s samen behartigen. Eckhardt wordt boventallig lid van de CV, met een adviserende stem, en krijgt stemrecht in het Breed Moderamen. Bram Kievit: ,,Deze splitsing is geografisch, we kunnen elkaar vervangen waar nodig.’’