Kleine, kwetsbare gemeenten en Kerk & Israël hoofdmoot classicale vergadering

door Margreeth Ernens

NIEUWERKERK – Er bestaat in de classis Delta veel belangstelling voor de problematiek van kleine, kwetsbare gemeenten. De classicale vergadering van de classis Delta kreeg donderdag 30 november in Punt-3 in Nieuwerkerk een impressie te horen van de onlangs in diverse Ringen gehouden drukbezochte bijeenkomsten over dit onderwerp. Daarnaast werd donderdag het startsein gegeven aan de nieuwe commissie ‘Opheffing kleine gemeenten’.

Preses Marjo Wisse en scriba Bram Kievit tijdens de classicale vergadering.

Janet Bac, adviseur dienstverlening van de Protestantse Kerk, legde uit dat de werkgroep – bestaande uit Janet Bac, Joke Steeneveld, Bart van Noord en Theanne Boer, per Ring afstemming over kleine, kwetsbare gemeenten zocht. De Ringavonden werden buitengewoon goed bezocht en dat zegt volgens Janet Bac iets over de urgentie zoals die wordt gevoeld. Op de vraag ‘Wat is kostbaar’ kwam vaak ‘onderlinge gemeenschap’ naar voren. ‘Wat is kwetsbaar’ kreeg als antwoorden ‘gebrek aan bestuurskracht’. ‘zorg voor kerkgebouw’, financiën en vergrijzing. CV-preses Wisse, die bij drie van de vier Ringavonden aanwezig was, vond dat de grote belangstelling laat zien dat de problematiek wordt herkend. ,,Het was ontroerend hoeveel mensen er waren en hoe open er werd gesproken. Men had er blijkbaar behoefte aan.’’

Kerk en Israël

 

Willem Stolk vertelt de aanwezigen over de ontwikkelingen van Kerk & Israël. | foto Jan Zwemer

Als tweede belangrijke, en actuele, onderwerp kwam Kerk & Israël aan bod. Willem Stolk, onder meer ambassadeur van de commissie K&I van de classis Zuid-Holland-Zuid, gaf naar aanleiding van de gebeurtenissen op 7 oktober jl een overzicht van Kerk & Israël. Na de vorming van de elf nieuwe classes vielen de ongeveer zestig commissies K&I ineens onder de diverse Ringen en dat zijn geen ambtelijke vergaderingen. In de classis Delta is de commissie K&I momenteel zelfs slapend. De Protestantse Raad voor Kerk & Israël heeft er dan ook voor geijverd dat er inmiddels bij de Dienstenorganisatie in Utrecht 1 fte bij is gekomen voor deze zaak.

Per tafel discussieerde de classicale vergadering over de Israëlzondag, die sinds 1949 wordt gevierd in de kerken. De vragen waren onder meer: Wat moet er behandeld worden op de Israëlzondag, wat ís Israël. Volgens Stolk moet hierbij niet over politiek worden gesproken, ‘want dan krijg je een andere discussie’. De IPnota uit 2008 is dan ook bedoeld om uit die spanning te komen. Er werden door diverse mensen kanttekeningen geplaatst bij de rol van Hamas en bij die van Israël. De Palestijnse christenen voelen zich intussen in de steek gelaten. Stolk: ,,Kijk uit dat je feiten niet tot politiek maakt. Probeer elkaar te herkennen als joden en christenen.’’ Volgens de synode heeft ook theologie een rol om met elkaar het gesprek aan te gaan. De opdracht is dan ook om de dialoog te voeren.

,,Duidelijk is dat je als kerk een statement moet maken. Als K&I houden we ons niet zo bezig met het conflict. De praktijk is dat we de joodse wortels van het christelijk geloof ontdekken. Door in gesprek te gaan met de ander kunnen we antisemitisme tegengaan’’, aldus Stolk.

De Dienstenorganisatie in Utrecht houdt in februari 2024 een landelijke ontmoetingsdag over Pasen en Pesach. Om lokale gemeenten beter te bereiken is er de cursus De Uitdaging op de website over Kerk en Israël.

Antisemitisme

Synodelid Tertius Abbo praat de leden van de classicale vergadering bij over de synodevergadering van november. | foto Jan Zwemer

Het groeiende antisemitisme in Nederland is ook in de synode aan de orde geweest. Synodelid Tertius Abbo gaf aan dat de nota over Kerk & Israël, ondanks vele gesprekken, niet is aangenomen. ,,De hele breedte van de kerk is vertegenwoordigd in de synode, er was weinig ruimte voor nuance, dus werd er geen conclusie getrokken.’’ Abbo zegt dat er grote zorgen zijn over antisemitisme. Het leeft ook binnen de kerk en de synode doet de oproep aan predikanten om meer te preken dat er recht wordt gedaan aan het jodendom.

Abbo vertelde verder dat de synode ook niet uit het onderwerp Ambtsvisie is gekomen tijdens de vergadering in november. Die notitie van de hand de werkgroep waarin onder anderen ds Dick Steenks (Dordrecht) en Delta-classispredikant ds Arie van der Maas zitting hebben, gaat over het niveau waarop een kerkelijk werker moet worden ingedeeld. Na drie synodevergaderingen is de opdracht weer terug bij het moderamen. Volgend jaar komt de synode terug op het onderwerp.

Komende en gaande man/vrouw

Scriba Bram Kievit overhandigt Jan Zwemer een bos bloemen. Links vertrekkend cv-lid Marja Bakker. | foto Janet Bac

Preses Wisse sprak de vertrekkende cv-leden Marja Bakker en Jan Zwemer vol lof toe over hun inzet en inspanningen voor de classis en scriba Bram Kievit overhandigde hen een mooie bos bloemen. De andere vertrekkers waren niet bij de vergadering. Omdat velen zich wegens de afwezigheid van classispredikant Arie van der Maas extra hebben ingezet, was het voorstel van preses Wisse om de bloemen van de afwezige vertrekkers te schenken aan Janet Bac en de beide scriba’s. Janet Bac kaatste de bal terug en vond dat preses Wisse de bloemen heeft verdiend.

Aftredend en niet herkiesbaar voor de classicale vergadering waren diaken Peter Buijs (Ring Hoeksche Waard), ds Jan Verlinde (Ring Zeeuws-Vlaanderen), ouderling Jan Zwemer (Ring Walcheren) en diaken Marja Bakker (Ring De Bevelanden). Ook aftredend, maar wél herkiesbaar zijn ds Helene Perfors (predikant met bijzondere opdracht) en ouderling-kerkrentmeester Paul Dogterom (Ring Haringvliet)

De voorgestelde kandidaten, de ouderlingen Kees Klaassen uit Goes (Ring De Bevelanden) en Frank Klaassen uit Serooskerke (Ring Walcheren), werden bij acclamatie verkozen.

Fred van der Sluijs is dit jaar aftredend als afgevaardigde naar de synode. In zijn plaats wordt een predikant gevraagd en de voorkeur van de classis Delta gaat daarbij uit naar een vrouw, omdat tot nu toe de afvaardiging ter synode alleen uit mannen bestaat.

De vergadering werd besloten met het zingen van lied 451 ‘Richt op uw macht, o Here der Heirscharen’ en gebed door preses Wisse.