Een jaar classispredikant

(Nieuwsflits Classis Delta september 2019)

Ds. Arie van der Maas

Intensief maar mooi werk! Dit zijn de eerste samenvattende woorden die ik schreef in mijn eerste jaarverslag voor de classicale vergadering. Deze maand is het een jaar geleden dat ik begon als classispredikant in uw midden. Een nieuwe ‘functie’, een toegespitst ambt, in de context van een veranderde kerkelijke structuur. Het was een bijzonder jaar. Ik begon met het maken van afspraken voor oriëntatie gesprekken. Met predikanten en kerkelijk werkers, met (delegaties van) kerkenraden. Gesprekken waarin we – als dat nog nodig was – kennismaakten en in gesprek gingen over ‘vruchten en vreugdes’ maar ook over ‘mitsen en moeites’ van het ambtswerk in de kerk in deze tijd. De eerste maanden – toen andere werkzaamheden nog op gang moesten komen – kon ik de afspraken in een behoorlijk hoog tempo maken. Later groeide het werk, mede ook door de zich ontwikkelende contacten. In het eerste jaar heb ik uiteindelijk ontmoetingen gehad met ca. 70 van de 170 kerkenraden. Ongeveer 80 oriëntatie gesprekken voerde ik met predikanten en kerkelijk werkers op een totaal van ca. 130. Daarnaast waren er gesprekken en ontmoetingen op werkgemeenschappen van predikanten, tijdens bijeenkomsten van de nieuw gevormde ringverbanden of bij andere gelegenheden. Door de gesprekken heen valt me telkens weer op met hoeveel liefde en toewijding ambtsdragers en andere vrijwilligers zich inzetten voor de kerkgemeenschap ter plaatse waaraan ze zich verbonden weten. Velen met een jarenlange trouw, waarvan de keerzijde wel is dat er ook zorg is: ‘wie neemt het stokje straks (of nu!) over’. In veel gemeenten, zeker in veel kleine dorpskerk gemeenten, wordt het kerkenraadswerk gedragen door een kleine groep mensen die inmiddels de 60, vaak de 70 en soms zelfs de 80 gepasseerd is. Hoelang kan dat nog verder zo? Tegelijkertijd is het prachtig om te zien hoe juist (ook al is het getal soms klein) mannen en vrouwen van jongere leeftijd zich aangeraakt weten door de kracht en de liefde van Christus, hun verantwoordelijkheid willen nemen en een bijdrage leveren aan het kerkenwerk. Mooi is het ook om te zien hoe het soms juist de kleine gemeenten zijn – en/ of gemeenten die om andere redenen ‘door een crisis’ zijn gegaan – waar sprake is van nieuw elan, een nieuwe ontvankelijkheid voor het goede dat gedeeld kan worden en de betekenis die de gemeente van Christus kan hebben op de plek waar zij gesteld is.

Bij dit alles wordt – mijns inziens gelukkig – steeds meer de urgentie onderkent dat
ingezet moet worden op verdergaande samenwerking met buur- of andere
gemeenten. Niet om kerken op dorpen te sluiten en ‘op te gaan’ in een groter geheel
maar wel om door slimme bestuurlijke samenwerking het kerkelijk leven op de
dorpen zo goed mogelijk voort te kunnen zetten, zo mogelijk zelfs met nieuwe
impulsen.

Verder werd ik in het eerste jaar al in heel wat verschillende vraagstukken door
kerkenraden en predikanten betrokken als zich ‘bijzondere situaties’ voordeden.
Meedenken en zoeken naar oplossingsrichtingen in conflictsituaties, samen met het
breed moderamen soms beslissingen nemen en voorzieningen treffen, of anders
gezegd ‘geestelijk leidinggeven juist als het wat moeilijker wordt’, het was in het
eerste jaar ook al in behoorlijke mate aan de orde. Gelukkig kreeg ik vanaf begin maart
daarbij ‘een maatje’ doordat er nu ook een vrijgestelde voorzitter van de visitatie is,
ds. Corine van Eck. Met verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden maar
wel beiden in de classis aangesteld om (samen met breed moderamen en college van
visitatoren) de gemeenten en de ambtsdragers bij te staan in voorkomende situaties.

Voor het tweede jaar is het mijn voornemen verder te gaan met de oriëntatie
gesprekken. Het tempo zal zich moeten aanpassen aan de mogelijkheden. Daarom wil
ik nadrukkelijk aangeven, aan kerkenraden, aan predikanten, aan kerkelijk werkers,
wanneer u/ jij denkt ik zou graag niet al te lang meer wachten met het maken van een
afspraak, neem s.v.p. dan zelf contact op, dan plannen we iets in.
Gaandeweg zullen de oriëntatie gesprekken overgaan in de reguliere bezoeken die de
classispredikant (aldus de kerkorde) eens per vier jaar aan een gemeente brengt. Een
mailtje aan mij is ook een mogelijkheid voor degenen die belangstelling hebben voor
het jaarverslag dat ik voor de classicale vergadering schreef. Ik zend het u graag toe.

Graag sluit ik mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief af met mijn wens en bede dat u en
jullie in al de gemeenten van de Delta, de komende maanden weer volop
mogelijkheden zult ontvangen en benutten om met elkaar in gesprek te gaan: een
goed gesprek rondom een geopende Bijbel, in gesprek met elkaar over wat het
betekent om te leven en geloven in deze tijd met alles wat in onze samenleving op
ons afkomt en van ons gevraagd wordt. Een nieuw winterwerkseizoen. Veel
startdiensten, startzondagen of zelfs weekenden zijn al geweest. Dat ze inspiratie en
nieuwe verbindingen gebracht hebben voor de tijd die voor ons ligt. Dat in alle
activiteiten die – op grotere of soms piepkleine schaal – ondernomen worden mensen
met hun levensverhalen aan het woord en aan het Woord mogen komen. Daarbij geef
ik graag het eerste en laatste couplet mee van Lied 275 uit ‘Liedboek, zingen en bidden
in huis en kerk’:

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Kerkelijk leven en activiteiten in de Delta

Het is bijzonder om te zien hoe de website www.gelovenindedelta.nl een enorme
vlucht heeft genomen in een jaar tijd. Dankzij de grote inzet van de twee vrijwillige
web-redacteuren Margreeth Ernens en Wim Staat is de site uitgegroeid tot een mooi
platform met nieuws en informatie over het kerkelijk leven in Zeeland en op de Zuid
Hollandse eilanden. Steeds meer personen en gemeenten weten de weg te vinden
naar de website om info ter publicatie door te geven en gebruiken (een link naar) de
website ook om informatie te delen. Voor wie dergelijke cijfers wat zegt: de website
had in de maanden mei en juni 2019 een kleine 5000 unieke bezoekers! Voor een
dergelijke kerkelijke regionale website werkelijk een goed resultaat. Een mooi
medium dus ook voor u om gebruik van te maken. Zeker ook omdat berichten vaak
nog verder worden verspreid via social media zoals Facebook en Twitter.

Omdat de website een actuele bron van informatie is vermelden we in deze
nieuwsbrief geen activiteiten maar verwijzen graag naar www.gelovenindedelta.nl ,
ook voor verder gegevens van colleges en gremia binnen de classis.

Wisselingen van de wacht in en rondom BM

De organisatie van de Classis Delta is nog altijd in opbouw en ook – in het tweede jaar
– alweer volop in verandering. De preses en de scriba die, beide komend uit de oude
bedeling van voormalige classes, al in de voorbereidende maanden en vanaf de start
1 mei 2018 in functie waren geven in de komende maanden het stokje door. Ds. Piet
de Graaf gaat begin november met emeritaat als predikant van de Hervormde
gemeente te Zierikzee. Daarmee vervalt automatisch zijn lidmaatschap van de
classicale vergadering. Hij zal tot 1 november in functie blijven als preses van de classis
maar op 16 september heeft de classicale vergadering, onder dankzegging voor het
vele dat hij heeft betekent, al afscheid van hem genomen. Tijdens deze vergadering is
ds. Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke (ring Goes) gekozen als nieuwe preses m.i.v.
1 november. Ds. Wisse heeft royale ervaring in het bovenplaatselijke werk. Ze was
heel wat jaren scriba van de classis Goes en ook een ruime periode secretaris van het
regionale college voor behandeling bezwaren & geschillen. Als predikant van
meerdere gemeenten in de Zak van Zuid Beveland heeft ze ook de nodige ervaring in
het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten.

Mr. Piet van den Boogaart uit Oud – Beijerland was bij de vorming van de classis Delta
bereid om, als oud scriba van de classis Barendrecht, de lastige taak van het scribaat
van de classis op zich te nemen. Het bleek werkelijk een erg grote klus! Op 1 januari
2020 zit zijn ambtstermijn er echter op. Hij is aftredend en niet herkiesbaar. Tijdens
de classicale vergadering van november zullen we afscheid van hem nemen. Gelukkig
is de heer Bram Kievit uit Dirksland bereid gevonden om de taak van scriba over te
nemen. Bram was voor 1 mei 2018 scriba van de classis Brielle en heeft ook de nodige
kerkenraadservaring in de Hervormde gemeente te Stellendam. Per 1 november gaat
hij aan de slag als scriba 2 en na twee manden inwerken wordt hij vanaf 1 januari 2020
scriba 1. Om de taak van scriba enigszins te verlichten is gezocht naar een vaste
notulist van BM en CV. Het breed moderamen is blij deze gevonden te hebben in de
persoon van mw. Laura Wisse – de Visser uit Aagtekerke. Zij gaat vanaf 1 november
a.s. aan de slag.

Ook de financiële commissie krijgt een geheel nieuwe samenstelling. Er bleken te veel
verschillen van inzicht over aanpak en werkwijze in de nieuwe situatie waardoor de
leden van de commissie die vorig jaar begonnen waren hun taken deze zomer hebben
neergelegd. Na een periode met een interim-commissie gewerkt te hebben gaat op 1
oktober een nieuwe commissie van start, benoemd door de classicale vergadering.
Voorzitter wordt de heer Johan Tuk, momenteel nog kerkenraadsvoorzitter van
Hervormd ’s Gravendeel en in het dagelijks leven financieel directeur van een
maritiem bedrijf. Penningmeester wordt de heer René Ruisaard, voormalig
kerkenraadsvoorzitter van de Protestantse gemeente te Wemeldinge en in het
dagelijks leven registeraccountant. Secretaris wordt voorlopig BM lid de heer Ko Kloet
uit Goes.

Commissie Kerk en Israël

Zoals in de vorige Nieuwsflits aangekondigd heeft inmiddels de vorming
plaatsgevonden van een classicale commissie Kerk en Israël. De classicale vergadering
heeft daartoe op 16 september besloten. Coördinator van de commissie is ds. Davy
Hoolwerf uit Stellendam, die hiervoor vanuit de landelijke Raad voor Kerk en Israël als
ambassadeur voor dit werk aan de classis Delta is toegewezen. Verder is er vanuit
iedere ring van de classis een persoon bereid gevonden om in de commissie mee te
doen. Vanuit de Ring Hoeksche Waard ds. C. Doorneweerd uit Strijen, vanuit de Ring
Goeree Overflakkee, Voorne Putten, Rozenburg ds. K. Waterlander uit Simonshaven,
uit de Ring Schouwen – Duiveland en Tholen ds. H. Groot Karsijn uit Oosterland, uit
de Ring Goes de heer C. Eckhardt uit Goes, uit de Ring Walcheren ds. E. Klootwijk uit
Oost – Souburg en uit de Ring Zeeuws – Vlaanderen mw. C. de Mol – Marcusse uit
Terneuzen.

De commissie zal vooral aanvullend en coördinerend willen werken ten aanzien van
de activiteiten die er in (een aantal) ringen zijn. Verder zal zij ook nieuwe initiatieven
proberen te nemen ten dienste van bezinning en gesprek in gemeenten als het gaat
om de onopgeefbare relatie van de kerk met Israël. Hierbij gaat het in de eerste plaats
om het zich blijvend realiseren dat de kerk als lichaam van Christus geworteld is in het
volk Israël. In het gesprek in de gemeenten, waaraan de commissie dienstbaar wil zijn,
zal het tevens kunnen gaan om actuele vragen die de positie van de huidige staat
Israël oproept en de dilemma’s die dat met zich meebrengt. Ten derde vraagt ook
sluimerend – en helaas soms ook oplaaiend – antisemitisme waakzame aandacht.
Wie over Kerk & Israël meer wil weten kan mailen met ds. Davy Hoolwerf:
davyhoolwerf@gmail.com

——————————————————————————————————————————————–

Deze nieuwsbrief wordt periodiek per e-mail verspreid onder scriba’s van kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers binnen de classis Delta. Verzoek aan hen om door te klikken aan anderen. Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden opgenomen kan dit doen via het volgende mailadres: nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Colofon

Redactie nieuwsbrief:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com

Redactie website:
www.gelovenindedelta.nl
gelovenindedelta@gmail.com

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07
a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Scriba classis:
Mr. P. (Piet) van den Boogaart
0186 – 615059
classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van de classis Delta de kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere belangstellenden periodiek informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis. Klik de nieuwsbrief s.v.p. door naar personen waarvan u denkt dat die er belang bij hebben.