Raad van Kerken ziet toekomst in duurzaamheid

BIEZELINGE – De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland hield dinsdag 11 juni in de Mozeskerk in Biezelinge een lunchbijeenkomst voor alle vrijwilligers en professionals die actief zijn in of voor één van de kerken, gemeenten of parochies binnen Zeeland.

verslag door Heleen Boone

Voorzitter van de kerngroep Egbert Bornhijm heet iedereen welkom en opent de vergadering door paragraaf 94 en 95 te lezen uit Laudato Si, een pauselijke encycliek over duurzaamheid. Het milieu is een collectief erfgoed, we moeten samen de aarde goed beheren.

De kerngroep van de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland bestaat uit 3 personen:
Voorzitter: Diaken Egbert Bornhijm (Rooms Katholieke kerk)
Penningmeester: Marjo Wisse (Protestantse Kerk in Nederland)
Secretaris: Heleen Boone (Protestantse Kerk in Nederland)  raadvankerkenzld@gmail.com

Er wordt ongeveer 4 x per jaar vergaderd. Wij bieden een platform aan 2 werkgroepen.

Samen voor Zin: Biedt geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking vanuit een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland. samenvoorzin.nl

GVC: Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten, deze zijn ook vertegenwoordigd in de Veiligheidsregio.

Stand van zaken ‘oecumene in Zeeland’

lokaal en provinciaal, een ronde ‘langs de velden’:

Schouwen aan Zee: de Protestantse kerk heeft contact met de Rooms Katholieke kerk en Christelijke Gereformeerde kerk. In de zomer wordt er een gezamenlijke glossy uitgebracht met kerkelijke informatie die verspreid wordt op campings e.d.

‘Vierhuis’: de gefuseerde gemeenten Nieuwdorp, Lewedorp, ‘s-Heer Arendskerke en Borssele hebben een werkgroep oecumene met alle predikanten. Er zijn vaste oecumenische vieringen zoals met Hemelvaartsdag dauwtrappen en vieringen in de week van de eenheid.

Hervormde gemeente Yerseke: in overleg met meerdere kerken in het dorp worden om de beurt vieringen verzorgd in verzorgingshuis Moerzicht.

‘De Verbinding’: de gefuseerde gemeenten Schoondijke, Breskens, Groede en Waterlandkerkje. In samenwerking met de Rooms Katholieke kerk worden o.a. 40 dagenvespers georganiseerd, de  week van gebed voor de eenheid, viering Palmzondag en Stille Zaterdag.

JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie: De gemeente ‘de Verbinding’ heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontmoetingsplek in het centrum van Oostburg. De missie van JOTA is ‘jij zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij’. Vanuit dit visioen worden verbindingen gelegd naar de samenleving van individuen en groepen mensen in West Zeeuws-Vlaanderen. Samenwerking wordt gezocht daar waar organisaties en groepen (op onderdelen) dezelfde doelstellingen nastreven. JOTA is in Oostburg gevestigd, omdat daar de enige middelbare school staat van West Zeeuws-Vlaanderen. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor JOTA. Vanuit het programma JOTA-JONG worden contacten gelegd met jongeren en kinderen om te luisteren waar hun behoeften liggen op het terrein van ontmoeting en inspiratie en worden activiteiten opgezet, die daarbij aansluiten. www.Jotaoostburg.nl .

Samenwerkingsverband Boven de Schelde: De H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren houden vieringen in strandkerk Dishoek en Burgh-Haamstede. Deze worden bezocht door toeristen van allerlei geloven, in Kwadendamme was er een Jazzdienst tijdens het Bluesfestival en in Ovezande zijn er gezamenlijke activiteiten met basisschool De Zandplaat en met Woonzorgcentrum NieuwSande. Door het jaar heen houdt de kern bijzondere activiteiten als de Dierendagviering, de kerststallentocht met het dorp, een actieweekend voor de kerk etc. Op Walcheren zijn er kerkdiensten in de Sint Jacobskerk Vlissingen en in het eigen kerkgebouw in Middelburg.

Pioniersplek in Hansweert: Wegens sluiting van de kerken van PKN en RK werd het gezamenlijk initiatief genomen om onder de naam Hoogtij Hansweert in het dorpshuis o.a. elke vrijdag vieringen te verzorgen, waar zo’n 30 personen naar toe komen. Verder zijn er ‘bidden voor Hansweert’ (elke 1e dinsdag), een spirituele wandeling, openluchtvieringen, en kerst- en paasvieringen met de basisschool.

Protestantse gemeente ‘s Heer Hendrikskinderen: Maandelijks komt de Open Deur kring bij elkaar. Het uitgangspunt van de gespreksavonden vormt het oecumenisch maandblad Open Deur. De liturgie-tuin is aangelegd door samenwerking tussen dorpsraad, kerkenraad en Gemeente Goes. Het onderhoud gebeurt door vrijwilligers. De tuin is verdeeld in de kleuren van het kerkelijk jaar: aan de zuidkant van de kerk de kleuren rood, wit en paars en aan de noordkant alleen groenblijvende planten. In totaal zijn 52 plantensoorten gebruikt, waarvan er 19 in de Bijbel worden genoemd. De diaconie werkt samen met de stad Goes en alle dorpen uit de gemeente Goes onder de naam Diamant.

Protestantse gemeente ‘s Heer Abtskerke: Er is een klimaatkring, een gespreksgroep om samen na te denken over hoe we beter kunnen zorgen voor de schepping en wat daarover in de Bijbel staat, leiding Theanne Boer.

Protestantse Gemeente Kapelle, Biezelinge en Eversdijk: Er is samenwerking in gezamenlijke diensten met de Christelijke Gereformeerde kerk en Koptische kerk. De diaconie vergadert Kapelle-breed met buurgemeenten. In september komen 2 studenten van de Wereld Assemblee naar Biezelinge. Met meerdere kerken wordt er een klimaatwake georganiseerd.

Protestantse gemeente Krabbendijke: In verzorgingshuis Ter Weel wordt met 4 kerken de weeksluiting verzorgd.

Protestantse gemeente Kruiningen: Er is soms contact met Hersteld Hervormden, in januari was er een  gezamenlijke gebedsdienst. In januari 2025 start een Alpha-cursus over de beginselen van het Christelijke geloof. De cursus staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Er is contact met de Vierslag en arbeidsmigranten.

Leger des Heils Terneuzen: Er is een oecumenische gezamenlijke kerstviering met PKN en RK. Er wordt gezocht naar meer kerkverbanden voor sociale hulpverlening. In 2025 komt de Passion naar Terneuzen, dat schept mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen.

Protestantse gemeente Goes: In Goes zijn 17 verschillende kerkgenootschappen. Met 7 à 8 kerken organiseert men een lichtjestocht met Kerst, een openluchtdienst op de Hollandse Hoeve, een gebedsweek in januari en een Paasjubel. Onder de naam Diamant werken de diaconieën samen Goes-breed, dat is dus de stad en alle dorpen uit de gemeente Goes.

Protestantse gemeente Oostkapelle: De gemeente wil kerk-zijn in het dorp, er is een dienst op de zondag van de eenheid. Sinds 2017 is Oostkapelle een Groene kerk.

Protestantse gemeente Kloetinge: er is één kerk in het dorp. Er zijn twee keer per jaar Taizévieringen.. De predikant is voor 10 ٪ verbonden aan de pioniersplek Hart en Ziel, een plek voor 40- tot 60-jarigen voor zingeving, vieren en doen. Er zijn onder andere mediatieve wandelingen, koken in de kerk, lezingen en een tuinproject.

Duurzaamheid

Gastspreker Peter Geene over Groene kerken/duurzaamheid

In Nederland zijn nu 486 ‘Groene kerken’, waarvan 9 in Zeeland. De missie van ‘Groene kerken’ is: Geef een stem aan Gods schepping. Heel veel informatie en aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website Groengeloven.nl . ‘Groene kerk’ word je door je aan te melden, en de intentie uit te spreken om als gemeenschap zorg te dragen voor de schepping. Je kunt een bordje aanschaffen om kenbaar te maken dat je ‘Groene kerk’ bent, en je krijgt een ‘gereedschapskist’ om aan het werk te gaan.

Wat kun je o.a. doen: duurzame producten gebruiken, voorlichting geven aan leden over duurzaamheid, groene activiteiten organiseren.

Waarom zou je het doen:  de schepping roept om een stem die zorg draagt, alleen bereik je niet zo veel, maar met velen sta je sterk om te roepen: om de sociale- en klimaatproblemen, milieuvervuiling, duurzame landbouw enz. Een derde van het voedsel in de wereld wordt verspild. Dieren sterven uit, of passen zich aan om niet uit te sterven, vlinders en libellen zijn door het gebruik van pesticiden en de verminderde natuur door bebouwing met 70% afgenomen. De ‘bij’ zit meer in de stad dan in de natuur.

Peter Geene woont in Oostkapelle en was al jong gefascineerd door de schoonheid van de schepping, in het bijzonder door vlinders en libellen. Het is dus niet verwonderlijk dat hij groene diaken was in Oostkapelle. In 2017 werd Oostkapelle ‘Groene kerk’, in de ‘Hof van Heden’ (een deel van het volkstuinencomplex) is een hoogstamboomgaard gerealiseerd met pluktuin, dit alles wordt bewerkt zonder bestrijdingsmiddelen.

Veel diaconieën bezitten van oudsher grond, die meestal verpacht wordt. Hoe kun je daar duurzaam mee omgaan? Met nieuwe pachters zou je afspraken kunnen maken voor biologische landbouw, maar het land meerdere jaren braak laten liggen om het schoon te maken van bestrijdingsmiddelen scheelt inkomsten. Een interessant thema; misschien een onderwerp voor een volgende vergadering?

Zie ook groenekerken.nl

Egbert Bornhijm sluit af met een gebed waarna er tijdens de lunch volop gelegenheid is tot netwerken en ontmoeting.

Literatuur: Groene bijbel (Nederlands Bijbelgenootschap), Laudato Si’ (encycliek van paus Franciscus die op 24 mei 2015 werd uitgegeven), Groene theologie (schrijfster Trees van Montfoort)

Voor meer informatie: raadvankerkenzld@gmail.com