‘Samen het Licht doorgeven’ in Goes

door Jan Meeusen *

GOES – Zes protestantse kerkgemeenten in Goes hebben de handen ineen geslagen om samen een digitaal kerstprogramma te maken. Onder de noemer ‘Samen het Licht doorgeven’ wil dit initiatief verbindend en evangeliserend zijn in de stad. Nu veel activiteiten niet zijn toegestaan in verband met de beperkende coronamaatregelen neemt stichting Goed Nieuws Goes dit kerstprogramma op verschillende locaties in Goes op.

Het initiatief werd bekend gemaakt door Joshi van Veen, voorganger van de Rafaëlgemeente Goes, tijdens een bijeenkomst op maandag 23 november 2020, die de gemeente Goes had opgezet om met de geloofsgemeenschappen te overleggen over de stand van zaken rond de noodverordeningen, de aanpak van maatschappelijke problemen ten gevolge van de coronamaatregelen en de kerstvoorbereidingen van de aanwezige kerkgemeenten.

Het conceptdraaiboek ‘Samen het Licht doorgeven’ geeft aan dat kaarslicht, liederen, Bijbellezing, overweging en gebed in verschillende kerkgebouwen zullen worden opgenomen. Er werken verschillende voorgangers aan het programma mee, evenals de burgemeester van Goes, mevrouw Mulder. De opnames worden via het internet beschikbaar gesteld. Het geheel wordt voorzien van enkele ‘inkijkjes’ zoals bij de Voedselbank. De stichting Goed Nieuws Goes werkte eerder al mee aan het paasproject ‘Hoop heeft een gezicht’.

Noodverordeningen

Tijdens de bijeenkomst werd uitvoerig stilgestaan bij de noodverordeningen rondom corona. Versoepeling van de maatregelen valt voorlopig niet te verwachten. De situatie rond besmettingen en ziekenhuisopnames in de provincie wordt aangeduid als ‘ernstig‘. Dat betekent dat de Veiligheidsregio Zeeland GRIP 4 hanteert, de corona-pandemie overschrijdt immers de gemeentelijke en regionale grenzen.

De kerken worden in deze situatie gezien als belanghebbenden/betrokkenen. De verschillende belangen per branche (horeca, cultuurinstellingen, bedrijven, etc.) leverden tijdens de bijeenkomst veel gespreksstof op.

Maatschappelijke problemen

De groeiende maatschappelijke problemen als gevolg van de pandemie worden steeds duidelijker. Velen raken geïsoleerd van familie, vrienden en andere sociale contacten. Bekende opvanglocaties zijn gesloten of er is beperkte toegang. Ontspannings-, horeca- en sportgelegenheden functioneren momenteel nauwelijks. De eenzaamheid paart zich aan depressie, verminderde zelfzorg, financiële problemen en risicovol gedrag.

Kortom: de kwetsbaren worden kwetsbaarder. En onzichtbaarder. Maatschappelijke organisaties hebben dit probleem in beeld en de gemeente Goes heeft opdracht gegeven aan SMWO om initiatieven te ontwikkelen om dit probleem aan te pakken. De website ‘Wij zijn Goes‘ wordt hierbij als platform ingezet voor de landelijke campagne ‘Een tegen eenzaamheid‘. Ook de kerken worden uitgenodigd hiervoor suggesties te doen en aan het project mee te werken.

Jongeren

In dit verband werd ook expliciet de leeftijdsgroep van 15 – 25 genoemd: jongeren die geen (hang of keet) plek hebben, onrust veroorzaken in de buurt of op straat risicovol gedrag vertonen. De gemeente beraadt zich dan ook ernstig op de jaarwisseling.

De GGD heeft in haar aanpak van de psychosociale hulpverlening daarom het punt ‘zingeving ‘ opgenomen. Vanuit de GVC (de taskforce Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten van de Raad van Kerken Zeeland) werd voorgesteld om de krachten te bundelen van geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties en GGD om tot werkbare initiatieven te komen.

Kerst en de kerk

De meeste kerken in Goes bereiden een ‘afgeslankt kerstprogramma‘ voor. Allerhande diaconale activiteiten komen helaas te vervallen. De bekende ‘open en vrije inloop‘ is vanwege de noodverordening niet toegestaan. Duidelijk is inmiddels wel dat veel kerkelijk betrokkenen helaas niet digitaal vaardig zijn. Zo vraagt een geloofsgemeenschap aan de jongeren om thuis te blijven waardoor er voldoende plek in het kerkgebouw is voor de niet digitaal vaardigen. Een andere geloofsgemeenschap houdt een grote bezoekronde om op gepaste afstand een kerstattentie af te geven aan de voordeur. In de moskee worden geen kerstactiviteiten georganiseerd. Men beraadt zich al wel op ramadan 2021.

En wat is kerst zonder kerstzang? Enkele kerkgemeenschappen hebben hun ventilatiesysteem op orde gebracht zodat er toch enige zang – al dan niet met mondkapje – mogelijk is in de stille, heilige nacht.

* Jan Meeusen is voorzitter van de GVC