Classicale Vergadering discussieert over vertrouwenspersonen en VOG

Impressie door Margreeth Ernens

ZUID-BEIJERLAND – De mededeling dat onze classispredikant ds Arie van der Maas voor enige tijd zijn werk heeft neergelegd in verband met zijn gezondheid, zette woensdag 27 september de toon tijdens de classicale vergadering in Zuid-Beijerland. Alle aanwezigen misten hem en spraken hun zorgen uit.

Ds Antje Groenendijk, predikant van de Eendrachtkerk waar de Classicale Vergadering te gast was, vertelt het een en ander over haar gemeente en het kerkgebouw.

De classicale vergadering begon in ontmoetingscentrum De Ark in Zuid-Beijerland met een gezellige maaltijd, die de onderlinge ontmoeting stimuleert. Onder het motto ‘De classis Delta komt naar u toe’ waren ook alle kerkenraden uit de Hoeksche Waard uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en mee te praten over de onderwerpen. Er was in het bijzonder veel interactie over het onderwerp ‘Kerkordewijzigingen – veilige kerk’. Daarnaast werd uitgebreid gesproken over een commissie voor ‘Opheffing kleine gemeenten en vorming huisgemeenten’.

Nadat ds Antje Groenendijk-Meindersma van de Eendrachtkerk uit Zuid-Beijerland (de vergadering werd in het aanpalende gebouw gehouden) iets had verteld over haar gemeente en kerk, bekeken de aanwezigen het bedehuis.

Commissie Opheffing kleine gemeenten

Preses ds Wisse legde de aanwezigen uit dat het belangrijk en verstandig is dat er een commissie komt die de opheffing van kleine gemeenten kan begeleiden. Op die manier wordt knowhow verzameld en kan de commissie fungeren als een soort denktank. Foort Groenleer (oud-voorzitter CCBB) heeft een grote dossierkennis en is als adviseur verbonden aan de commissie. Die commissie bestaat daarnaast uit iemand van het Breed Moderamen, een lid van het College van Visitatie en een gemeentelid. Ds Wisse deed daarbij de oproep aan gemeenteleden om zitting te nemen in deze commissie. Er zijn volgens ds Wisse gemeenten in de classis die momenteel in zwaar weer verkeren. ,,Het wordt dus een actueel onderwerp, we sorteren graag voor in geval van.’’ Scriba Bram Kievit legde uit dat het kernteam vooral zal zorgen voor het organisatorische en voorbereidende werk, zodat alles goed wordt geborgd en gedaan kan worden. Wanneer het zover komt dat een gemeente inderdaad wordt opgeheven, zal er een commissie van vereffenaars worden gevormd, die in die actuele situatie maatwerk levert. Deze commissie wordt benoemd door het Breed Moderamen en de Classicale Vergadering.

Kerkordewijzigingen

Preses Marjo Wisse en scriba Bram Kievit.

Er kwamen vijf kerkordewijzigingen ter tafel woensdagavond, met vier daarvan stemde de classicale vergadering in zonder opmerkingen. De kerkordewijziging ‘Veilige Kerk’ ontlokte een flinke discussie. Ook vanuit de kerkenraden waren bij de classiscriba vooraf veel reacties binnengekomen. Het gaat in deze wijziging om het aanstellen van vertrouwenspersonen en het verplicht aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Volgens ds Wisse lijkt een veilige kerk in eerste instantie een open deur, ,,maar er zitten meerdere kanten aan, het reikt verder dan je soms denkt.’’

Een greep uit de reacties: ,,Vrijwilligers wisselen nogal eens, je moet dus die verplichting niet opleggen. De kerkenraad stimuleert de zorg, het gesprek stimuleren is te krampachtig.’’ ,,Een vertrouwenspersoon kan ook worden ingehuurd. De rekening ‘gaat pas lopen’ als er iets aan de hand is.’’ ,,De gedragscode wordt echt met de vrijwilliger doorgesproken.’’ ,,De Ring Hoeksche Waard regelt het aanstellen van vertrouwenspersonen, dat zouden alle Ringen moeten doen. Een VOG is geen garantie dat een persoon ook veilig is.’’

CV-lid ds Jan de Visser uit Middelharnis zei mordicus tegen het voorstel te zijn om een VOG verplicht te stellen. ,,De kern van de kerk is aan de orde, we verkopen zo de kerk aan de staat. We moeten een stempeltje halen bij de minister van justitie. Het voorstel is fout. Er zijn binnen de kerk betere alternatieven. De scheiding van kerk en staat is daarmee van de baan. De overheid houdt zich nu ver van de kerk. We mogen het dus in de kerk anders inrichten dan in de maatschappij. Als we dit voorstel aannemen zonder noodzaak leveren we ons uit aan de staat en laten we de staat binnen in ons personeelsbeleid en ledenbestand. Ik vind het een principiële kwestie’’, aldus dominee De Visser.

De aanwezigen waren het merendeels wel eens over de VOG, maar niet eens over de opmerking over scheiding van kerk en staat. ,,Het aanvragen van een VOG is passief. De minister geeft alleen ja  of nee aan, er is dus geen actieve bemoeienis.’’ Volgens synodelid Tertius Abboo wordt 80 procent van de aangedragen gevallen geseponeerd door justitie. Het gevoel van veiligheid is er wel wanneer een VOG wordt afgegeven. ,,Dat kan ook een gevoel van schijnzekerheid zijn’’, aldus preses Wisse. Het (interne) kerkelijk Meldpunt Pastorale Relaties kreeg afgelopen jaar 20 meldingen, maar veel kerkenraden melden zaken niet aan, want ze schamen zich. Ds Wisse concludeerde dat de opmerkingen van de vergadering over veilige kerk worden neergelegd bij de synode. ,,We zien het belang van veiligheid, maar weten niet of dit direct via VOG’s zal werken.’’

Komende en gaande man/vrouw

Een aantal leden van de classicale vergadering is aftredend en niet herkiesbaar: diaken P.A. Buijs uit Westmaas (Ring Hoeksche Waard), ds J. Verlinde uit Axel (Ring Zeeuws-Vlaanderen), diaken M. C. Bakker uit Wolphaartsdijk (Ring De Bevelanden).

Wel herkiesbaar zijn: koopvaardijpredikant Helene Perfors uit Brielle (vanuit de predikanten met een bijzondere opdracht) en ouderling-kerkrentmeester P. Dogterom uit Oude Tonge (Ring Haringvliet).

De kerkenraden uit de ringen waar vacatures zijn, ontvangen een brief waarin wordt gevraagd aanbevelingen te doen om de vacatures te vervullen.

Voor de Financiële Commissie wordt W. de Putter uit Hoek benoemd in de vacature. De heren P.J. Tuk uit ‘s Gravendeel (voorzitter) en M.W. Ruisaard uit Wemeldinge (penningmeester) zijn voor herbenoeming beschikbaar en mogen met dankbare instemming van de CV hun werk voortzetten.

Voor het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) is per 1 september Peter Baars uit Dordrecht als voorzitter aangetreden. (Klik hier voor ons gesprek met hem) De heren mr C.N. Schuring uit Middelharnis en C.J. Struijk uit Noordgouwe worden herbenoemd in het CCBB.

De vergadering werd ruim op tijd gesloten met het zingen van lied 246b: ‘De maan is opgekomen’. In het slotgebed bad preses Wisse in het bijzonder voor een voorspoedig herstel van onze classispredikant.

Ds Marjo Wisse tijdens de maaltijd in gesprek met ds Antje Groenendijk-Meindersma.

De aanwezigen lieten zich de maaltijd goed smaken en hadden geanimeerde gesprekken met elkaar.