Classis Delta omarmt eerste beleidsplan

DIRKSLAND – Een heerlijke maaltijd met een ijstoetje als recept om geanimeerde gesprekken in gang te zetten. En dat gebeurde dan ook in Dirksland, waar de Classicale Vergadering (CV) van de classis Delta maandagavond 20 september bijeen kwam. In een ontspannen sfeer werd  hier en daar goed bijgepraat en kennis gemaakt met nieuwkomers, die in de tussentijd in de CV zijn benoemd. Voor hen was het een ideale gelegenheid om nader kennis te maken met degenen die al langer meedraaien.

Normaal gesproken zou dit een reguliere vergadering zijn, maar omdat het door de coronamaatregelen al ruim een jaar geleden was, dat de leden van de CV elkaar hadden gesproken, had deze avond toch wel een feestelijk tintje, ook al omdat het eerste beleidsplan van de classis eindelijk kon worden gepresenteerd.

Tijdens het voorstelrondje liet Google-Siri van zich horen door te melden: ‘Geen overeenkomst gevonden’, wat een hartelijk gelach teweeg bracht.

Over de ingekomen stukken werden geen vragen gesteld en scriba Bram Kievit merkte op dat het fijn was dat er zo’n goede respons van de CV in coronatijd was geweest. ,,Door de unanimiteit kon het bovenregionale werk goed doorgaan.’’

Classispredikant Arie van der Maas behandelde de aanpassing van de verkiezingsregeling, omdat preses ds Marjo Wisse daar zelf onderwerp van is. Die nieuwe verkiezingsregeling (naar aanleiding van de per 1 juli veranderde generale regeling) werd door de CV aangenomen, waardoor de classis voortaan zelf initiatieven kan nemen en aanbevelingen kan doen om leden in de CV te benoemen. Er wordt daarbij steeds gekeken naar een goede verdeling man-vrouw-leeftijden over het geheel. (Zie:gelovenindedelta.nl/classis: Download Verkiezingsregeling van de classicale vergadering Delta september 2021 )

Benoemingen

Voor de Ring Walcheren werd ouderling Jan Zwemer (Nieuw- en Sint Joosland) herkozen als lid van de classicale vergadering en ouderling W. van der Lee (Middelburg) werd gekozen om te voorzien in de vacature die al enige tijd bestaat. Voor de andere ringen werden dubbeltallen gesteld voor verkiezing door de kerkenraden of komt het moderamen in de novembervergadering met een nader voorstel.

De classispreses (ds Marjo Wisse) en de classisscriba (Bram Kievit) werden bij acclamatie herverkozen (tot 1 januari 2025). ,,We zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen’’, aldus de preses.

Jaarrekening

Johan Tuk (’s Gravendeel), voorzitter dan de financiële commissie, gaf een toelichting op de jaarrekening van de classis Delta. ,,We konden als team heel gemakkelijk tijdens de coronatijd digitaal overleggen, omdat we zo goed op elkaar zijn ingespeeld.’’ De jaarrekening werd na een paar vragen waar nader toelichting op werd gegeven, vastgesteld. Ten aanzien van fondsen van de classis is de financiële commissie, in overleg met het breed moderamen, in overleg met een landelijke werkgroep om te bezien op welke wijze deze fondsen in de toekomst zo beheerd kunnen gaan worden dat het nu ‘passieve’ geld actiever ingezet kan gaan worden. Zodra meer bekend is zal er in de classicale vergadering op worden terug gekomen.

Ook de ‘personele nood’ in het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken (CCBB) kwam aan bod. Voorzitter Foort Groenleer had gemeld dat er negen à twaalf beoordelaars voor de classis Delta nodig zijn, maar er zijn er echter slechts zes, ,,en die raken overbelast. Dit is onverantwoord naar gemeenten en vrijwilligers toe. We vragen u dan ook met klem in uw omgeving extra uit te kijken naar mensen die dit werk kunnen doen.’’ Vanuit de vergadering werd de suggestie gedaan om een  wervende tekst in de verschillende gemeentelijke kerkbladen te plaatsen. Ook op de classiswebsite zal (opnieuw) een soort advertentie worden geplaatst. (Zie: Vrijwilligers met financiële vaardigheden gezocht)

Het nieuwe beleid van de dienstenorganisatie van de landelijke kerk kan mogelijk enig soelaas in deze kwestie bieden. Nu dat beleid meer gericht wordt op dienstverlening in de regio hoopt de classis dat er ook meer formatie kan komen voor de functie van beleidsondersteuner beheerszaken. Het Breed Moderamen heeft daartoe een schriftelijk appel gericht aan de directie van de dienstenorganisatie.

Delta Inspiratiedag

Joke Steeneveld.

Moderamenlid Joke Steeneveld bracht de CV op de hoogte van de voorbereidingen van de Delta Inspiratiedag van 27 november in Middelharnis. ,,We verwachten iedereen, we zijn toch geroepen om kerk te zijn.’’ Ds Van der Maas noemde de wijze van organiseren van de Deltadag de eerste voorbode van de vernieuwde samenwerking met de Dienstenorganisatie in Utrecht. (Zie: Delta Inspiratiedag krijgt vorm)

Eerste beleidsplan

De Classicale Vergadering accepteerde na de pauze het eerste beleidsplan ‘Elkaar gegeven tot kleur en samenklank’. (Zie: Beleidsplan classis richt zich op de mens). Er werden na de toelichting door ds Van der Maas wel wat puntjes aan de orde gesteld. Zo werd de suggestie gedaan om de Theologische Universiteit (bijvoorbeeld door een student) onderzoek te laten doen naar trends in problemen in gemeenten, omdat in het beleidsplan staat dat er veel tijd gaat zitten in (het voorkomen van) fricties. Ds. Corine van Eck, voorzitter van de visitatie merkte op dat dit onderwerp zeker ook bij de generale visitatie aandacht heeft. Ds. van der Maas gaf aan dat als we zoiets zouden willen doen dat we dat dan zeker in samenwerking met andere classes zouden moeten opzetten.

Helene Perfors (koopvaardijpredikant) vroeg om een visie op het feit dat de classis in het beleidsplan erg ‘naar binnen‘ lijkt gericht. ,,We zijn ook classis in de wereld.’’ Daarin kreeg ze ten dele gelijk van ds Van der Maas: ,, We moeten als classis naar buiten treden. Het plan is er vooral om gemeenten te ondersteunen, zodat die dan naar buiten kunnen treden. Het gesprek in de gemeenten moet door de classis en bijvoorbeeld door de dorpskerkenbeweging worden ondersteund.’’ Joke Steeneveld wees daarbij op de naar buiten gerichte communicatie via de website en het programma Geloof in Zeeland vorig jaar. Dick Steenks merkte op dat Geloof in Zeeland prachtig was, maar dat de classis op het niveau van het conglomeraat van gemeenten moet denken, dus inclusief de Zuid-Hollandse eilanden.

Dat er voor de uitvoering van het beleidsplan jaarlijks ruim 10.000 euro wordt uitgetrokken ontlokte de reactie: ,,We teren dus elk jaar in op het vermogen.’’ Volgens ds Van der Maas wordt dat bewust gedaan, het hangt samen met de ANBI-vereisten. Scriba Bram Kievit voegde daaraan toe dat we het geld het beste nu kunnen investeren nu dat voor een belangrijk deel (nog) kan vanuit kracht en vitaliteit.

Rondvraag

Het Moderamen: het driemanschap (vlnr) Bram Kievit, Marjo Wisse en Arie van der Maas.

Tijdens de rondvraag werd gepleit voor het terugkoppelen vanuit de synode. Dit onderwerp werd op de agenda gemist. Ouderling Van der Sluijs uit Mijnsheerenland, afgevaardigde naar de generale synode, gaf daarop een korte uitleg waarover de synode zich heeft gebogen de afgelopen tijd (kerkgebouwen, verlenging VKB-prijsvraag, pioniersplek Spangen, ambtsvisie en het vervolg daarop, rechtspositie kerkelijk werkers en de vraag of Geestelijk Verzorgers ook een afvaardiging naar de synode moeten hebben).

Kerk in Actie

Ook een belangrijk gesprekspunt tijdens de rondvraag was de toenemende wrevel over de handelwijze van Kerk in Actie. Kerk in Actie benadert donateurs rechtstreeks om collectant te worden en dat gaat bij de diaconieën wringen. Volgens ds Van der Maas was bij het opstarten van Kerk in Actie het idee Kerk in Actie tevens als ‘merk’ te ontwikkelen, om zo ook aan geldwerving buiten kerkelijke gelederen te kunnen doen. De praktijk lijkt echter toch te zijn dat het grootste deel van de Kerk in Actie-relaties kerkleden zijn. En dan gaat het soms wringen. Het voorstel van de preses om een brief aan Kerk in Actie te sturen om de vanuit gemeenten ingebrachte signalen door te geven, werd met instemming begroet.

Om exact half tien kon de vergadering worden gesloten met het onder orgelbegeleiding van Willem Delwel uit Brielle zingen van het lied NLB 756: Laat komen, Heer Uw rijk.