ds Arie van der Maas

Dankbaar en blij met nieuwe mogelijkheden

WEMELDINGE – Het kerkelijk leven krijgt aanzienlijk meer mogelijkheden door de versoepelingen in de coronamaatregelen die het kabinet dinsdag 15 februari 2022 bekendmaakte. Onze classispredikant Arie van der Maas, is dan ook blij en dankbaar voor het afvlakken en wegzakken van de corona-pandemie, hoewel het spannend zal zijn wat de komende tijd nog brengt.

In zijn alweer 26e coronabrief (17 februari), waarvan hij hoopt dat het de laatste over dit onderwerp is, zet hij de kernpunten van de versoepelingen op een rijtje:

  • Vanaf 25 februari gelden geen beperkende maatregelen meer voor kerkdiensten.
  • Wel blijven het hanteren van de basisregels (o.a. handhygiëne, thuisblijven bij klachten etc.) en aandacht voor ventilatie van belang.
  • Het wordt aanbevolen (net als in een eerdere fase van de pandemie) een vak in het kerkgebouw in te richten waar mensen met kwetsbare gezondheid of om andere redenen toch op anderhalve meter veilig en met een veilig gevoel kunnen zitten.
  • De grens van 500 bezoekers waarboven een andere regime van toegang geldt is niet van toepassing op kerkdiensten.
  • Ook andere kerkelijke bijeenkomsten, in kerkgebouw, verenigingsgebouw of thuis kunnen weer plaatsvinden. Met ook hierbij aandacht voor de basisregels.
  • Tot 25 februari en dus ook voor zondag 20 februari a.s. geldt nog het huidige regime met beperkingen.

(Zie ook: CIO-advies (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) van 16 februari, klik hier, en advies moderamen synode Protestantse Kerk van 16 februari, klik hier)

Ds Van der Maas stuurde met zijn brief aan predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in de classis Delta opnieuw de brochure mee ‘Kerk na corona, hef op uw hoofden’, die vorig jaar werd uitgebracht, in de hoop dat die de komende tijd handvatten geeft. (Klik hier)

Traditiegetrouw sluit hij weer af met een lied, ditmaal de twee eerste coupletten van Psalm 145, het lied van de intocht van afgelopen zondag. ,,Levend doordeweeks vanuit de zondag geeft ik dit lied als lofprijzing graag aan u door’’, aldus ds Van der Maas in zijn brief.

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen bovenal.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wond’ren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen uw recht,
o Heer, uw trouw aan stervelingen.